Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring: Försvarsmaktens viktigaste uppgift är det militära försvaret av Finland. Uppgiften genomförs så att en uppdaterad och till säkerhetsmiljön relaterad försvarsförmåga upprätthålls i enlighet med verksamhetslinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2012 (SRR 6/2012). De resurser som har anvisats försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan fullgöras i alla situationer. Viktningen mellan den materiella beredskapen, nivån på verksamheten och utvecklandet av kapaciteterna granskas årligen.

Verksamhetens tyngdpunkter ligger på att genomföra försvarsmaktsreformen, svara mot långsiktiga utmaningar som gäller försvaret samt fördjupa och utvidga försvarssamarbetet.

Vid reformen av försvarsmakten tas en ny truppstruktur för undantagstillstånd i bruk. I truppstrukturen ingår operativa, territoriella och lokala trupper. Tyngdpunkten för utvecklandet av försvarsmaktens kapacitet ligger på att utveckla de territoriella trupperna och den militära fjärrpåverkan.

Utbildnings- och övningsverksamheten vid försvarsmakten ska återställas till en nivå som motsvarar utbildningskraven för krigstida trupper. En välfungerande allmän värnplikt främjas genom att verksamhetsmöjligheterna för de utbildande enheterna säkerställs.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten inom det militära försvaret ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Ett effektivt försvarssystem
 • — Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning.
 • — Försvarsmakten har övervakat den territoriella integriteten och förebyggt och vid behov avvärjt territoriekränkningar.
 • — Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel.
 • — Försvarsmakten deltar i enlighet med försvarsministeriets anvisning i beredningen och genomförandet av de spetsprojekt som ingår i regeringens strategiska verkställighetsplan.
 • — Försvarsmakten har 2015 genomfört de strukturella och operativa reformerna och övergått till en sådan organisation och en sådan handlingsmodell som reformen förutsätter.
 • — Verksamhetsnivån har återställts till den nivå som krävs för uppgifterna och för att ta fram handlingskraftiga trupper (i enlighet med kriterierna i resultatavtalet mellan försvarsministern och försvarsmaktens kommendör).
 • — Försvarsmakten slutför personalförändringarna som ingår i den strukturella reformen i enlighet med god arbetsgivarsed.
 • — Försvarsmakten fortsätter att utveckla värnplikten och det frivilliga försvaret i samarbete med försvarsministeriet och övriga förvaltningsområden.
 • — Det internationella försvarssamarbetet fördjupas och utvidgas till att stödja upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan. Samarbetet som gäller en sjö- och luftlägesbild fördjupas och fortsätter att utvecklas. Försvarsmakten utnyttjar inom ramen för resurserna de möjligheter som det multinationella övningssamarbetet erbjuder och utvecklar sitt deltagande i övningsverksamheten.
 • — Försvarsmakten riktar fastighets- och miljöinvesteringarna kostnadseffektivt, med tonvikten lagd på hälsa, säkerhet och på de krav som undantagsförhållanden ställer.
 • — Försvarsmakten vidtar de åtgärder som avses i försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen (FI.PLM.2013-4162).
 • — Försvarsmakten deltar i utvecklandet av de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt för säkerhetsmyndigheterna, och överför de icke-branschspecifika IKT-uppgifterna till statsförvaltningens gemensamma servicecenter.
Ett tryggt samhälle
 • — Försvarsmakten har beredskap att stödja andra myndigheter.
 • — Försvarsmakten utvecklar samarbetsförmågan och tillvägagångssätten vid samarbete med andra myndigheter, bl.a. när det gäller den riksomfattande säkerhetstillsynen. Försvarsmakten utvecklar dessutom säkerhetstillsynen genom att koncentrera funktioner och förenhetliga säkerhetstekniken, med beaktande av samarbetet med andra myndigheter.
 • — Försvarsmakten deltar i genomförandet och utvecklandet av den nationella cyberstrategin i enlighet med verkställighetsprogrammet för förvaltningsområdet.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 842 710 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) utgifter för Frihetskorsets Orden

6) betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

Fullmakter

1) År 2015 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2015—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 81 653 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2015).

2) År 2015 får långtidsavtal med Millog Oy ingås för anskaffning av underhållstjänster som gäller materiel för armén och marinen, så att avtalen under åren 2015—2020 får föranleda staten utgifter på högst 581 003 000 euro (beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll, Millog).

Betalningar enligt maximibeloppet för den beställningsfullmakt för partnerskap som gäller underhåll (Millog) kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

3) År 2015 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2015—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 45 000 000 euro (Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

4) År 2015 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

5) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Resurshushållning   
Pris per dag i beväringstjänst (euro)465358
Pris per dag i reservisttjänst (euro)235238166
Pris per flygtimme, HN (euro)9 0009 0009 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)4 5006 0006 000
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)7 5659 90010 600
    
Produktivitet   
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)111110
Antal utbildare/utbildningspluton2,42,42,5
    
Lönsamhet   
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst106105105
Produktion och kvalitetsledning2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Antal utbildade beväringar21 90421 30021 300
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar262535
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar4 8636 00018 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper (%)1,41,77,8
Flygtimmar, HN (st)7 9198 0008 900
Flygtimmar, NH-90 (st)1 3231 2501 650
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)1 1611 3001 400

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt fr.o.m. 2015
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 4 5814 5813 5022 424 15 088
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 7 000     7 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201318 03414 373   32 407
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)26 78030 5209 750  67 050
Beställningsfullmakten för omkostnader 201466 40022 400   88 800
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)
3 0003 0003 0003 0006 00018 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt125 79574 87416 2525 4246 000228 345
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 515 60 138 21 000   81 653
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)99 94899 25497 21495 559189 028581 003
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning6 0002 00022 00015 000 45 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt106 463161 392140 214110 559189 028707 656
       
Fullmakter sammanlagt232 258236 266156 466115 983195 028936 001

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 1 700 årsverken. Minskningen föranleds av försvarsmaktsreformen, överföringen av underhållet av arméns och marinens materiel till Millog Oy samt överföringen av säkerhetsnätsverksamheten till Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2015 ska skaffa reservdelar och underhållstjänster för arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet.

Den nya beställningsfullmakten jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 789 7861 880 2081 870 364
Bruttoinkomster30 18622 78227 654
Nettoutgifter1 759 6001 857 4261 842 710
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år98 279  
— överförts till följande år122 872  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 4104 7713 336
— övriga intäkter13 31911 59713 032
Intäkter sammanlagt16 72916 36816 368
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 07513 66413 577
— andel av samkostnaderna1 6981 9501 937
Kostnader sammanlagt15 77315 61415 514
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)956754854
Kostnadsmotsvarighet, %106105106
    
Prisstöd 113200200
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd1 0699541 054

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.20.01)-10
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)15 962
Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal3 716
Reform av lokalhantering och underhåll i samband med försvarsförvaltningens byggverk (PHRAKL)-7 000
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar-4 307
Tilläggsfinansiering för TUVE1 500
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.)-48 287
Överföring från moment 27.10.1817 178
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2 559
Indexhöjning av hyresutgifterna1 949
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-10
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-125
Löneglidningsinbesparing-1 953
Lönejusteringar5 810
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)3 420
Sammanlagt-14 716

2015 budget1 842 710 000
2014 I tilläggsb.293 000
2014 budget1 857 426 000
2013 bokslut1 784 193 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 446 810 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 47 057 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2015 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2015—2019, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 155 600 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2015, PVKEH 2015).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2015 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

2) År 2015 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)9 2149 8009 80019 100 47 914
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)580    580
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)15 12824 107   39 235
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)48 71022 04215 000  85 752
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)4 280    4 280
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)45 00038 68010 000  93 680
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013)129 421132 25029 900  291 571
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2013 (TTK-PROTO 2013)9 9808 160   18 140
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014)100 70097 60071 30058 00075 000402 600
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt363 013332 639136 00077 10075 000983 752
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015)27 40043 75050 05016 70017 700155 600
Nya beställningsfullmakter sammanlagt27 40043 75050 05016 70017 700155 600
       
Fullmakter sammanlagt390 413376 389186 05093 80092 7001 139 352

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på de kapaciteter som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den datatekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas. Personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — utvecklandet av ett cyberförsvar inleds.
Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära spaningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem

Den kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — markmålskapaciteten byggs upp
 • — skjutförnödenheter för fjärrverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av försvarsmaktens specialtrupper fortsätter.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — man skapar enhetliga logistiska strukturer och verksamhetssätt och ett enhetligt kunnande för försvarsmakten samt integrerar försvarsgrenarnas underhållssystem för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet
 • — transportförmågan utvecklas genom fortsatta helikopteranskaffningar och genom utnyttjandet av internationella projekt för strategisk transportförmåga
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materialanskaffningarna för territoriella trupper.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.

 • — de territoriella trupperna utvecklas genom att man ersätter kapacitet som försvinner och genomför en övergripande strukturreform
 • — de operativa trupperna kompletteras och upprätthålls
 • — skyddsförmågan utvecklas och närpansarvärnet förnyas
 • — anskaffningen av ersättande system för truppminor fortsätter.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minjaktsförmågan och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — minvapnet upprätthålls
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft utvecklas
 • — anskaffningen av skjutförnödenheter inleds.
Programmet för utveckling av stridsssystemet för luftförsvaret

luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärningsjaktplanen för att bevara deras livslängd och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — anskaffningen av luftvärnsrobotar med mycket kort räckvidd inleds
 • — projektet med luftvärnsrobotar med medellång räckvidd slutförs.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — anskaffningen av simulatorer för stridsutbildningens inlärningsmiljö inleds.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem främjar man hanteringen av helheter som omfattar beslutsfattande och genomförande samt övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet.

— forskningsdata produceras för i första hand försvarsmaktens strategiska planering.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2015 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för utvecklingsprojekten som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2015

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning byggs ett accessnät och ett stridsledningsnät för markförsvaret och skaffas utrustning för ledningsinstanserna inom markförsvaret. Därtill fortsätter anskaffningen av systemet Link 16 för flygvapnet.

Inom programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning görs en livscykeluppdatering av markförsvarets underrättelsesystem.

Inom programmet för utveckling av markförsvarets stridssystem görs en livscykeluppdatering av BMP2–stridsfordon samt skaffas tunga närpansarvärnsrobotar och lätta närpansarvapen.

Inom ramen för programmet för utveckling av sjöförsvarets stridssystem genomgår minfärjorna av Pansio-klass en totalrenovering.

Det beräknas att det behövs 9 340 000 euro för de utgifter som beror på index- och valutakursförändringar till följd av beställningsfullmakterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kostnadsnivåjustering i efterhand i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2013601
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.)-11 710
Överföring av betalningar4 740
Överföring till moment 27.10.01-17 178
Sammanlagt-23 547

2015 budget446 810 000
2014 I tilläggsb.-7 750 000
2014 budget470 357 000
2013 bokslut656 871 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 878 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Resurshushållning   
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro)405353
Produktivitet   
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)1 7831 3601 360
Produktion och kvalitetsledning2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)50 80045 00045 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar6 7003 0003 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—54,274,004,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-200
Sammanlagt-200

2015 budget1 878 000
2014 budget2 078 000
2013 bokslut2 078 000