Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken och för styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Försvarspolitik som främjar Finlands intressen
 • — Genomförandet av riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse och utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt styrs.
 • — Det multinationella, regionala och bilaterala försvarssamarbetet fördjupas och görs mångsidigare.
Ett effektivt försvarssystem
 • — Verkställigheten inom försvarsförvaltningen av riktlinjerna i regeringsprogrammet styrs.
 • — Utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen främjas genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna.
 • — Stödet till och olycksfallsförmånerna för personer som tjänstgör eller har tjänstgjort i krishanteringsuppdrag utvecklas i enlighet med det nationella programmet för krishanteringsveteraner genom förvaltningsövergripande samarbete med respektive myndighet.
 • — Inom arbetsgemenskaperna prioriteras följande tre delområden: (1) utvecklande och förnyelse av kompetens, (2) psykisk, fysisk, etisk och social funktionsförmåga samt (3) utvecklande av ledarskap, deltagande och chefsarbete.
 • — Läget när det gäller de resultat i försvarsministeriets arbetsklimatsundersökningar som behandlar jämlikheten utreds och nödvändiga åtgärder vidtas för att förbättra situationen.
 • — Lokalhanteringen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i helhetsgranskningen.
 • — De åtgärder med vars hjälp hanteringen av ministeriets klassificerade handlingar fås att motsvara kraven enligt 4 kap. i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) genomförs.
Ett tryggt samhälle
 • — Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Cybersäkerheten i den internationella omvärlden utvecklas.
FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som försvarsförvaltningen behöver samt tjänster i samband med den.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Ett effektivt försvarssystem
 • — Byggverket utvecklas med beaktande av statskoncernens riktlinjer, försvarsförvaltningens strategier, försvarsmaktsreformen och de riktlinjer som utgår från helhetsgranskningen av lokalhanteringen.
 • — Byggverkets personalsystem som anpassats till försvarsmaktsreformen, och särskilt till försvarsmaktens logistiksystem, utvecklas i enlighet med förfarandena inom förändringsledarskapet så att kostnadseffektivitet uppnås och personalens kompetens, funktionsförmåga och välbefinnande i arbetet säkras.
 • — Byggverket vidtar de åtgärder i samband med byggnadsarbeten och motsvarande som föranleds av försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen (FI.PLM.2013-4162) och som beställts av försvarsmakten och dess samarbetspartner.
 • — Försvarsmaktens byggverk deltar i arbetet med att utveckla och ta i bruk de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt för säkerhetsmyndigheterna, och överför de icke-branschspecifika IKT-uppgifterna till statsförvaltningens gemensamma servicecenter.
 • — Byggverket sköter fastighets- och miljötjänster som försvarsministeriet, försvarsmakten och deras samarbetspartner beställer (inkl. investeringar, förvaltning, underhåll, miljövård), på ett kostnadseffektivt sätt och med beaktande av besparingarna enligt rambeslutet våren 2014.
Ett tryggt samhälle
 • — Genom avtalshanteringen vid byggverket och genom säkerhetsarrangemang och utbildning säkras produktionen av tjänster från byggverket och dess underleverantörer vid störningar och undantagstillstånd.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Byggverket utvecklar förmågan att stödja försvarsmakten i militära krishanteringsinsatser i enlighet med sina uppdrag.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 840 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Resurshushållning   
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)    
Försvarspolitik3 6454 0311 834
Militärt försvar1 134315597
Samordning av totalförsvaret1 3169921 219
Militär krishantering355164224
Handledningsfunktioner11 5055 0096 298
Stödfunktioner 10 18810 599
Sammanlagt17 95520 69920 771
    
Produktivitet   
Årsverken per resultatområde   
Försvarspolitik313016
Militärt försvar1045
Samordning av totalförsvaret 1669
Militär krishantering523
Handledningsfunktioner874845
Stödfunktioner 5768
Sammanlagt149147146

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna har när det gäller 2013 överförts på resultatområdena.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,623,53,6
— kvinnor3,42  
— män3,77  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-28
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Löneglidningsinbesparing-24
Lönejusteringar62
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-101
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)38
Ytterligare besparing i omkostnaderna -235
Sammanlagt-343

2015 budget19 840 000
2014 budget20 183 000
2013 bokslut20 145 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 875 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring560
Sammanlagt560

2015 budget2 875 000
2014 budget2 315 000
2013 bokslut1 755 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 335 737 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-2 045
Ändring till följd av beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)3 800
Nivåförändring-3 694
Sammanlagt-1 939

2015 budget335 737 000
2014 budget337 676 000
2013 bokslut324 265 014