Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2015

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken och för styrningen av det militära försvaret. Förutom för beredningen och verkställandet av försvarspolitiken svarar försvarsministeriet också för det militära försvarets resurser och övriga verksamhetsbetingelser, samordnandet av totalförsvaret och deltagandet i internationell militär krishantering samt utvecklandet och samordnandet av det frivilliga försvarsarbetet.

Inom verksamheten prioriteras förnyandet av försvarsmakten så att försvarsmaktens fredstida och krigstida strukturer och tillvägagångssätt motsvarar kraven på försvarsförmågan på 2020-talet och används fullt ut från ingången av 2016.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Försvarspolitik som främjar Finlands intressen
 • — Genomförandet av riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse och utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt styrs.
 • — Det multinationella, regionala och bilaterala försvarssamarbetet fördjupas och görs mångsidigare.
Ett effektivt försvarssystem
 • — Verkställigheten inom försvarsförvaltningen av riktlinjerna i regeringsprogrammet styrs.
 • — Utvecklandet av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen främjas genom internationellt samarbete, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna.
 • — Stödet till och olycksfallsförmånerna för personer som tjänstgör eller har tjänstgjort i krishanteringsuppdrag utvecklas i enlighet med det nationella programmet för krishanteringsveteraner genom förvaltningsövergripande samarbete med respektive myndighet.
 • — Inom arbetsgemenskaperna prioriteras följande tre delområden: (1) utvecklande och förnyelse av kompetens, (2) psykisk, fysisk, etisk och social funktionsförmåga samt (3) utvecklande av ledarskap, deltagande och chefsarbete.
 • — Läget när det gäller de resultat i försvarsministeriets arbetsklimatsundersökningar som behandlar jämlikheten utreds och nödvändiga åtgärder vidtas för att förbättra situationen.
 • — Lokalhanteringen utvecklas i enlighet med riktlinjerna i helhetsgranskningen.
 • — De åtgärder med vars hjälp hanteringen av ministeriets klassificerade handlingar fås att motsvara kraven enligt 4 kap. i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (681/2010) genomförs.
Ett tryggt samhälle
 • — Den övergripande säkerheten samordnas och utvecklas i enlighet med principerna i samhällets säkerhetsstrategi.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Cybersäkerheten i den internationella omvärlden utvecklas.
FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som försvarsförvaltningen behöver samt tjänster i samband med den.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Ett effektivt försvarssystem
 • — Byggverket utvecklas med beaktande av statskoncernens riktlinjer, försvarsförvaltningens strategier, försvarsmaktsreformen och de riktlinjer som utgår från helhetsgranskningen av lokalhanteringen.
 • — Byggverkets personalsystem som anpassats till försvarsmaktsreformen, och särskilt till försvarsmaktens logistiksystem, utvecklas i enlighet med förfarandena inom förändringsledarskapet så att kostnadseffektivitet uppnås och personalens kompetens, funktionsförmåga och välbefinnande i arbetet säkras.
 • — Byggverket vidtar de åtgärder i samband med byggnadsarbeten och motsvarande som föranleds av försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen (FI.PLM.2013-4162) och som beställts av försvarsmakten och dess samarbetspartner.
 • — Försvarsmaktens byggverk deltar i arbetet med att utveckla och ta i bruk de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt för säkerhetsmyndigheterna, och överför de icke-branschspecifika IKT-uppgifterna till statsförvaltningens gemensamma servicecenter.
 • — Byggverket sköter fastighets- och miljötjänster som försvarsministeriet, försvarsmakten och deras samarbetspartner beställer (inkl. investeringar, förvaltning, underhåll, miljövård), på ett kostnadseffektivt sätt och med beaktande av besparingarna enligt rambeslutet våren 2014.
Ett tryggt samhälle
 • — Genom avtalshanteringen vid byggverket och genom säkerhetsarrangemang och utbildning säkras produktionen av tjänster från byggverket och dess underleverantörer vid störningar och undantagstillstånd.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Byggverket utvecklar förmågan att stödja försvarsmakten i militära krishanteringsinsatser i enlighet med sina uppdrag.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 840 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet 2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Resurshushållning      
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)      
Försvarspolitik 3 645 4 031 1 834
Militärt försvar 1 134 315 597
Samordning av totalförsvaret 1 316 992 1 219
Militär krishantering 355 164 224
Handledningsfunktioner 11 505 5 009 6 298
Stödfunktioner   10 188 10 599
Sammanlagt 17 955 20 699 20 771
       
Produktivitet      
Årsverken per resultatområde      
Försvarspolitik 31 30 16
Militärt försvar 10 4 5
Samordning av totalförsvaret 16 6 9
Militär krishantering 5 2 3
Handledningsfunktioner 87 48 45
Stödfunktioner   57 68
Sammanlagt 149 147 146

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna har när det gäller 2013 överförts på resultatområdena.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,62 3,5 3,6
— kvinnor 3,42    
— män 3,77    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -28
Indexhöjning av hyresutgifterna 20
Löneglidningsinbesparing -24
Lönejusteringar 62
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -101
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) 38
Ytterligare besparing i omkostnaderna -235
Sammanlagt -343

2015 budget 19 840 000
2014 budget 20 183 000
2013 bokslut 20 145 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 875 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 560
Sammanlagt 560

2015 budget 2 875 000
2014 budget 2 315 000
2013 bokslut 1 755 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 335 737 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -2 045
Ändring till följd av beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 3 800
Nivåförändring -3 694
Sammanlagt -1 939

2015 budget 335 737 000
2014 budget 337 676 000
2013 bokslut 324 265 014