Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 25 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till betalning av kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsenheter (116/2002) för utlänningar som tagits i förvar, med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet och till projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal och till kostnader för frivilligt återvändande

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2015 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingsluss i enlighet med 12 § i lagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningskostnader samt bidrag för återresa.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den av sökanden ifyllda blanketten samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Om man inte har kunnat fastställa en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar inresor för kvotflyktingar som köpta tjänster. Avtalet innefattar en hälsoundersökning inför resan. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande 18 157 000
Övriga utgifter för mottagandet 5 795 000
— köp av tjänster 1 200 000
— hälso- och sjukvård 4 490 000
— övriga utgifter 105 000
Kostnader för mottagande sammanlagt 23 952 000
Övriga utgifter för invandring 1 100 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 800 000
Sammanlagt 25 852 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
En effektivisering av migrationspolitiken och en minskning av antalet asylsökande -4 805
Sammanlagt -4 805

2015 budget 25 852 000
2014 budget 30 657 000
2013 bokslut 35 601 000