Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 346 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011)

2) till projekt som finansieras av EU

3) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Staten har två förläggningar: en i Joutseno och en i Uleåborg och de är underställda Migrationsverket. Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Beslut 59 878 60 450 57 550
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 18 524 17 460 17 109
Statliga förläggningar 8 183 9 149 9 237
Årsverken      
Migrationsverket 307,4 290 289
Statliga förläggningar 87,6 120 120
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 195 208 199
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 295 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 93 90 90
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Hela behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2013—2014

  2013
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2014
budget
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2015
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 21 265 28 760 25 200 30 200 22 000 27 400
— uppehållstillstånd för arbetstagare 5 740 5 953 6 700 6 700 6 000 6 000
— uppehållstillstånd för studerande 5 755 5 730 6 500 6 500 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 9 764 11 484 12 000 17 000 10 000 11 000
Avlägsnande ur landet 7 088 8 147 4 000 4 000 6 000 6 000
Internationellt skydd sammanlagt 10 695 10 573 12 050 12 550 11 750 11 650
— asylansökningar 3 238 4 055 3 000 4 000 3 000 4 000
— kvotflyktingar 750 746 1 050 1 050 750 750
— resedokument 5 271 5 593 6 000 5 000 5 600 5 600
Medborgarskap sammanlagt 10 955 12 398 8 000 10 000 12 500 12 500
— medborgarskapsansökningar 8 639 10 119 6 000 9 000 7 000 9 000
Sammanlagt 50 003 59 878 49 250 56 750 52 250 57 550

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Invandring      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut) 90 65 65
— uppehållstillstånd för studerande 19 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 190 180 180
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 317 254 244
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 120 125 110
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet sköts. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas så att de motsvarar ändringarna i utlänningslagen.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 307,4 290 289
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,6 9,9 9,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,50 3,40 3,51

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 87,6 120 120
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 11,2 10 10
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,40 3,70 3,60

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 34 600 34 309 34 046
Bruttoinkomster 8 174 7 700 7 700
Nettoutgifter 26 426 26 609 26 346
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 909    
— överförts till följande år 2 190    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i fråga om lokaler -100
Omkostnadsbesparing -83
Övrig förändring -33
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -37
Indexhöjning av hyresutgifterna 33
Löneglidningsinbesparing -51
Lönejusteringar 153
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -133
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -12
Sammanlagt -263

2015 budget 26 346 000
2014 budget 26 609 000
2013 bokslut 26 707 000