Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

40. InvandringPDF-versio

Förklaring:Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap, representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd samt för samordningen av arbetet mot människohandel.

Inrikesministeriet sörjer för Migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer. Mottagningstjänster för asylsökande produceras vid två statliga förläggningar och som köpta tjänster. De statliga förläggningarna ligger i Joutseno och Uleåborg och är underställda Migrationsverket. Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno. Förvarsenheterna för utlänningar är verksamma vid förläggningarna i Metsälä i Helsingfors och i Joutseno.

Nyckeltal för invandring 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Utlänningar bosatta i Finland1) 207 511 215 900 224 300
Invandring/utlänningar2) 23 873 22 900 22 900
Nettoinvandring/utlänningar2) 19 638 17 400 17 400
Personer som fått finskt medborgarskap/år3) 9 292 9 000 9 000

1) År 2013: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2013 Åren 2014 och 2015: IM:s uppskattning är gjord på basis av det ändrade procenttalet för Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för januari—mars 2013 och januari—mars 2014.

2) År 2013: Statistikcentralen/Flyttningsrörelse 2013 Åren 2014 och 2015: IM:s uppskattning är gjord på basis av det ändrade procenttalet för Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för januari—mars 2013 och januari—mars 2014.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Utgifter för invandrare inom inrikesministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

  2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
26.40.01 Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader 26 707 26 609 26 346
26.40.20 Samhällsorientering för återflyttare 606 876 876
26.40.21 Mottagande av flyktingar och asylsökande 35 601 30 657 25 852
26.40.63 Stöd som betalas till mottagningsverksamhetens kunder 15 996 10 017 8 584
Sammanlagt 78 910 68 159 61 658
Migrationspolitiken

Migrationspolitiken grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet.

De centrala strategiska riktlinjerna i fråga om målen är:

  • — Vi främjar en invandring som stöder Finlands konkurrenskraft och befolkningens välbefinnande
  • — Vi sörjer för att förfarandena i samband med ansökan om internationellt skydd är rättvisa, effektiva och humana
  • — Vi försnabbar behandlingen av ansökningar inom migrationsförvaltningen
  • — Vi bekämpar illegal invandring. Vi säkerställer att systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar.

Invandringen är förutsägbar och under kontroll i enlighet med strategin Migrationens framtid 2020, som styr invandringspolitiken. Invandring främjar befolkningens välbefinnande och stärker Finlands konkurrenskraft. Invandrarna kan utnyttja sitt kunnande och delta i samhällsbygget. I det alltmer internationella Finland sätter man värde på mångfald, och jämlikhet samt jämställdhet är för alla.

Migrationsförvaltningens effektivitet förbättras bl.a. genom att man utvecklar myndighetssamarbetet och ser över arbetsfördelningen mellan migrationsmyndigheterna. Målet är att migrationsförvaltningen har förmåga att nå upp till målen för den lagstadgade behandlingsfristen för tillståndsansökningar för migration. Målet är att fortlöpande utveckla kostnadseffektiviteten för den verksamhet som gäller mottagning av asylsökande.

Samarbetet mellan aktörerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i fråga om utlänningars inresa och vistelse i landet effektiviseras. I samarbetet används migrationsmyndigheternas modell för samarbetet mellan flera myndigheter (MPG), som utgör ramen för samarbetet mellan Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet.

Inom migrationsförvaltningen utvecklas informations- och analystjänster för migration som en del av genomförandet av åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020.

Det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) utvecklas fortlöpande, så att sökande-kunderna kan tillhandahållas övergripande elektroniska kommunikationstjänster i anknytning till tillståndsprocesserna och tillståndsprocesserna automatiseras i den utsträckning det är möjligt.

Invandring

Myndighetssamarbetet i anknytning till invandring stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att klargöra förfarandet. Man möter behovet att utveckla alternativa sätt att ta emot ansökningar om uppehållstillstånd utomlands. Samtidigt måste man se till att tillsynen är tillräcklig och att inte den illegala invandringen eller människohandeln ökar. När det gäller invandringen av arbetskraft är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhets resurser och fördelningen av dem.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen fortsätter i fråga om inflyttningen av utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas nere. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden. Uppehållstillstånd för sökande av arbete som beviljas sådana utländska studerande som avlagt examen i Finland förlängs från sex månader till ett år.

Man arbetar för en allt större samordning av invandrar-, flykting- och asylpolitiken i EU-länderna med behoven inom utvecklings- och människorättspolitiken. Kopplingen mellan EU-ländernas invandrarpolitik och behoven för EU:s egen arbetskraftspolitik stärks. I Finland tillvaratar de nationella intressena vid harmoniseringen av lagstiftningen inom EU:s gemensamma invandrarpolitik.

Då den olagliga invandringen ökar, ökar också mängden olagligt arbete och människohandel och andra slag av exploatering. Ett åtgärdsprogram som motverkar illegal invandring verkställs. Myndighetssamarbetet effektiviseras inom bekämpningen av illegal invandring, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med illegal invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av illegal invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället.

Internationellt skydd

Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera asylprocessen.

Man fortsätter att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att slutföra det nationella genomförandet av lagstiftningen för andra fasen av asylsystemet. Man deltar i EU:s medlemsstaters samarbete. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen intensifieras det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter i synnerhet genom att man stödjer etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

I fråga om utvecklandet av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av illegal invandring och återvändandepolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingpolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd omplaceras i Finland (utlänningslagen 301/2004 90 §). Grunderna för omplacering (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2015 är 750 personer.

Man fortsätter förberedelserna för att göra upp samarbetsprotokoll om återvändande med utreseländerna och genomför en verksamhetsmodell för frivilligt återvändande. Antalet asylsökande beräknas vara ca 3 000 per år och av dessa är ca 150 minderåriga utan vårdnadshavare.

Antal platser i förläggningarna i medeltal per år

  2013 2014 2015
       
Antal platser i förläggningarna sammanlagt 3 005 2 880 2 410
— statliga förläggningar 670 560 550
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer 2 295 2 250 1 790
— förvarsenheter 40 70 70
— beläggningsgrad i medeltal % 83,0 90,0 90,0
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt 151 140 130
— grupphem 104 70 65
— stödbostäder 47 70 65
— beläggningsgrad i medeltal % 63,0 85,0 85,0
Mottagare av mottagningstjänster 2013 2014 2015
       
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år 3 577 3 539 3 180
— Inkvarterade vid förläggningarna 2 475 2 220 2 100
— Minderåriga som kommit ensamma 96 149 110
— Utlänningar som tagits i förvar 40 70 70
— I privat inkvartering 966 1 100 900
Kostnader för mottagandet/euro/år 2013
bokslut
2014
budget
2015
budgetprop.
       
Totala kostnader för mottagandet 60 282 475 49 823 000 43 673 000
Förläggningarnas totala kostnader 56 643 247 47 243 000 41 643 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person 17 532 16 367 13 657
— kostnader för minderåriga i grupphem/person 108 964 82 487 84 775
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person 63 072 33 376 49 070
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person 63 075 50 856 62 857
— kostnader för privat inkvartering 7 438 408 4 003 817 4 028 400
— kostnad för privat inkvartering/person 5 752 4 003 4 476
Företrädande av barn 181 245 134 000 130 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 872 518 946 000 800 000
Övriga utgifter för invandring1) 2 585 464 1 500 000 1 100 000

1) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester och elektroniska tjänster (Umarek).

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 346 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011)

2) till projekt som finansieras av EU

3) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring:När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Staten har två förläggningar: en i Joutseno och en i Uleåborg och de är underställda Migrationsverket. Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningen i Joutseno.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Beslut 59 878 60 450 57 550
Insatser      
Omkostnader (1 000 €)      
Migrationsverket 18 524 17 460 17 109
Statliga förläggningar 8 183 9 149 9 237
Årsverken      
Migrationsverket 307,4 290 289
Statliga förläggningar 87,6 120 120
Effektivitet      
Verksamhetens resultat      
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.) 195 208 199
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut) 295 300 300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%) 93 90 90
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Hela behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2013—2014

  2013
utfall
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2014
budget
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden 2015
mål
Anhängiggjorda
ärenden
Avgjorda ärenden
             
Invandring sammanlagt 21 265 28 760 25 200 30 200 22 000 27 400
— uppehållstillstånd för arbetstagare 5 740 5 953 6 700 6 700 6 000 6 000
— uppehållstillstånd för studerande 5 755 5 730 6 500 6 500 6 000 6 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd) 9 764 11 484 12 000 17 000 10 000 11 000
Avlägsnande ur landet 7 088 8 147 4 000 4 000 6 000 6 000
Internationellt skydd sammanlagt 10 695 10 573 12 050 12 550 11 750 11 650
— asylansökningar 3 238 4 055 3 000 4 000 3 000 4 000
— kvotflyktingar 750 746 1 050 1 050 750 750
— resedokument 5 271 5 593 6 000 5 000 5 600 5 600
Medborgarskap sammanlagt 10 955 12 398 8 000 10 000 12 500 12 500
— medborgarskapsansökningar 8 639 10 119 6 000 9 000 7 000 9 000
Sammanlagt 50 003 59 878 49 250 56 750 52 250 57 550

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Invandring      
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut) 90 65 65
— uppehållstillstånd för studerande 19 30 30
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande      
— asyl 190 180 180
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid      
— medborgarskapsansökningar 317 254 244
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%) 120 125 110
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet sköts. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas så att de motsvarar ändringarna i utlänningslagen.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 307,4 290 289
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,6 9,9 9,7
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,50 3,40 3,51

Mänskliga resurser, statliga förläggningar

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 87,6 120 120
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 11,2 10 10
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,40 3,70 3,60

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 34 600 34 309 34 046
Bruttoinkomster 8 174 7 700 7 700
Nettoutgifter 26 426 26 609 26 346
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 909    
— överförts till följande år 2 190    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing i fråga om lokaler -100
Omkostnadsbesparing -83
Övrig förändring -33
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -37
Indexhöjning av hyresutgifterna 33
Löneglidningsinbesparing -51
Lönejusteringar 153
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -133
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -12
Sammanlagt -263

2015 budget 26 346 000
2014 budget 26 609 000
2013 bokslut 26 707 000

20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 876 000 euro.

Anslaget får användas

1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)

2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter

3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.

Dessutom får anslaget användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:En person som på basis av 48 § i utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd i Finland ska förete ett intyg över att han eller hon avlagt en språkexamen som ordnats av en finsk myndighet, om det inte med beaktande av sökandens omständigheter ska anses oskäligt att han eller hon avlägger språkexamen. Språkexamina ordnas flera gånger per år och antalet deltagare uppgår som högst till 2 000 per år. Avsikten är att den samhällsorientering som är en förberedelse inför språkexamen ska ordnas för ca 600 personer per år.

Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samhällsorientering 836 000
Sakkunnigarvoden (högst) 40 000
Sammanlagt 876 000

2015 budget 876 000
2014 budget 876 000
2013 bokslut 605 621

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 852 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till betalning av kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsenheter (116/2002) för utlänningar som tagits i förvar, med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet och till projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal och till kostnader för frivilligt återvändande

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2015 är 750 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingsluss i enlighet med 12 § i lagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningskostnader samt bidrag för återresa.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den av sökanden ifyllda blanketten samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Om man inte har kunnat fastställa en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar inresor för kvotflyktingar som köpta tjänster. Avtalet innefattar en hälsoundersökning inför resan. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande 18 157 000
Övriga utgifter för mottagandet 5 795 000
— köp av tjänster 1 200 000
— hälso- och sjukvård 4 490 000
— övriga utgifter 105 000
Kostnader för mottagande sammanlagt 23 952 000
Övriga utgifter för invandring 1 100 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa 800 000
Sammanlagt 25 852 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
En effektivisering av migrationspolitiken och en minskning av antalet asylsökande -4 805
Sammanlagt -4 805

2015 budget 25 852 000
2014 budget 30 657 000
2013 bokslut 35 601 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 584 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring:Personer som söker internationellt skydd, personer som får tillfälligt skydd och offer för människohandel som inte har sådan hemkommun i Finland som avses i lagen om hemkommun, beviljas mottagningspenning för att trygga en nödvändig utkomst och för att främja att de klarar sig själv om de är i behov av stöd och inte kan få utkomst på annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn som saknar vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagit i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mottagningspenning 8 150 000
Kompletterande mottagningspenning 340 000
Brukspenning 94 000
Sammanlagt 8 584 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
En effektivisering av migrationspolitiken och en minskning av antalet asylsökande -1 433
Överföring till moment 26.01.29 -88
Nivåförändring 88
Sammanlagt -1 433

2015 budget 8 584 000
2014 budget 10 017 000
2013 bokslut 15 995 475