Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 318 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralsverksamheten. Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Anskaffning av nödcentralsdatasystem            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 14 564 - - - - 14 564
Utgifter sammanlagt 14 564 - - - - 14 564
Nödcentralsverket 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Antal anmälningar, st., av vilka 4 050 000 3 985 000 4 050 000
— antal nödsamtal, st. 2 886 000 2 754 000 2 886 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 678 000 1 842 000 1 678 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 64 548 69 296 56 374
Årsverken 684 685 655
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 200 8 200 8 200
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 11,0 11,7 10,1
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödcentralsanmälan, högst 14,7 13,7 12,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Nöjdhet hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) - 3,4 -
Andel av befolkningen som känner till de viktigaste nödcentralstjänsterna, (%) 96 96 96
Mänskliga resurser      
Antal anställda 691 670 655
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,14 3,22 3,3
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 16,5 16,0 16,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 64 548 69 296 56 374
Bruttoinkomster 4 444 3 970 3 056
Nettoutgifter 60 104 65 326 53 318
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 672    
— överförts till följande år 12 425    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 4 303 3 973 3 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 360 2 183 2 110
— andel av samkostnaderna 1 092 467 820
Kostnader sammanlagt 2 452 2 650 2 930
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 851 1 323 70
Kostnadsmotsvarighet, % 175 150 102

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder -405
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -651
Fördelning av besparingar på verksamhetsställen -800
Inkludering av det nya nödcentralsdatasystemet i TUVE-tjänsterna -1 000
Investering i nytt nödcentralsdatasystem 4 256
Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten -540
Tidigareläggande av omställningsskyddet i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket -1 336
Toti-projektet och strukturomvandling -11 480
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -75
Indexhöjning av hyresutgifterna 83
Löneglidningsinbesparing -98
Lönejusteringar 295
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) 53
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -268
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -42
Sammanlagt -12 008

2015 budget 53 318 000
2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000