Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

Förklaring:Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden och undantagsförhållanden, till räddningsväsendets uppgifter hör de befolkningsskyddsuppgifter som grundar sig på internationella överenskommelser samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken. Enligt det strukturpolitiska programmet är det räddningsverkens mål att uppnå en bestående inbesparing på minst 7,5 miljoner euro per år fram till år 2017 utan att sänka servicenivån.

Räddningsväsendets beredskap för olika slags olyckor och för verksamhet under undantagsförhållanden ligger på en god nivå.

Till nödcentralsverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter i anslutning till myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralsverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna effektiviseras och produktiviteten höjs genom att man utvecklar Nödcentralsverkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralsverksamheten och datasystemen revideras före 2016 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 148 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som godkänts och finansierats av EU samt till betalning av medfinansiering i internationella projekt inom räddningsväsendet som genomförs med stöd ur EU:s fonder

2) till finansiering som beviljas enheten för olycksfall och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med samarbetsavtalet

3) till Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader för uppgifter för myndighetstillsyn enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och för räddningsväsendets utvecklings-, utrednings- och beredningsuppgifter enligt det årliga resultatavtalet

4) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

5) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

6) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

7) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner. Man följer med vilka konsekvenser räddningslagen har för räddningsmyndigheternas verksamhet.

Förebyggande av olyckor 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Antalet falska brandlarm (st.), högst 19 019 18 100 17 200
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst 17 20 20
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet kan vid olyckor handla snabbt och med beaktande av riskerna, kan ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor utomlands och har beredskap att ta emot hjälp. Räddningsverkens verksamhet är ordnad i enlighet med anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet Besluten on servicenivån för räddningsväsendet följer räddningslagen och anvisningen om innehållet och strukturen för beslutet om servicenivån.

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets roll enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att få de strategiska målen att nå mera vidsträckt än hittills även till regional- och lokalförvaltningen.

Man ser till att nationellt inom centralförvaltningen samordna beredskapen vid regionförvaltningsverken och andra aktörer på regionalnivå.

Man tryggar befolkningens möjligheter att skydda sig. Räddningsväsendet genomför den samordningsuppgift inom beredskapsverksamheten som har anförtrotts det.

Räddningsverksamhet och beredskap 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1) 104 849 96 900 96 900
— uppdrag p.g.a. eldsvådor (exkl. markbränder) 10 657 11 000 11 000
— uppdrag på grund av eldsvådor 2 764 2 900 2 900
— kontroll- och säkringsuppgifter 29 815 21 000 21 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter) 26 226 30 000 30 000
— övriga uppdrag 35 387 32 000 32 000
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 76 50 50
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 75 50 50

1) inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Genom utbildning som leder till examen vid Räddningsinstitutet säkerställs det att räddnings- och nödcentralspersonalen är tillräcklig och har rätt kunnande.

Systemet med vidare- och kompletteringsutbildning vid Räddningsinstitutet stöder på ett mångsidigt sätt kunnandet inom räddningsväsendet.

Koordineringen av räddningsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet stärks. Den inhemska forskningsverksamheten inom räddningsväsendet utökas och internationell forskning samt nya verksamhetssätt och tekniker utnyttjas i större utsträckning.

Räddningsväsendet 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst 48 578 50 400 43 560
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst 173 215 172
Antal yh-examina, st. 51 38 30
Insatser      
Årsverken under moment 26.30.01, varav 116,2 114,4 112,7
— årsverken vid Räddningsinstitutet 104 104 102
— årsverken vid inrikesministeriet 3 2 2
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket 5 3,7 3,7
— årsverken vid Krishanteringscentret (internat. räddningsväsende) 4,2 4,7 5
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro) 12 225 12 666 12 512
Funktionell effektivitet      
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken 1 000 995 995
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare 1 321 1 331 1 330
Årskostnad per studerande inom yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 26 718 27 682 27 364
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst 148 150 150
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4) 3,18 3,08 3,08
Antal sökande/nybörjarplatser 5,86 5,0 5,0
Mänskliga resurser      
Antal anställda vid Räddningsinstitutet 111 111 108
Antal anställda vid Krishanteringscentret (internat. räddningstjänst) 6 6 6
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,4 3,4 3,4
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 6,6 6,5 6,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 19 476 20 508 18 560
Räddningsväsendets bruttoinkomster 4 968 4 146 4 412
Nettoutgifter 14 508 16 362 14 148
— Räddningsinstitutet 11 876 11 142 12 243
— Inrikesministeriet 2 256 4 770 1 455
— Internationell räddningstjänst 375 450 450
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 473    
— överförts till följande år 2 624    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 143 1 053 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 473 594 533
— andel av samkostnaderna 874 810 968
Kostnader sammanlagt 1 347 1 404 1 501
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -204 -351 -301
Kostnadsmotsvarighet, % 85 75 80

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -100
Inkludering av kommunala aktörer i TUVE-nätet -3 000
Ordnande av en extra kurs för jourhavande vid nödcentraler 1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -18
Indexhöjning av hyresutgifterna 33
Löneglidningsinbesparing -14
Lönejusteringar 37
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) 13
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -66
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -9
Sammanlagt -2 214

2015 budget 14 148 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 16 362 000
2013 bokslut 13 659 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 318 000 euro.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralsverksamheten. Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Anskaffning av nödcentralsdatasystem            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 14 564 - - - - 14 564
Utgifter sammanlagt 14 564 - - - - 14 564
Nödcentralsverket 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Antal anmälningar, st., av vilka 4 050 000 3 985 000 4 050 000
— antal nödsamtal, st. 2 886 000 2 754 000 2 886 000
— antal förmedlade uppdrag, st. 1 678 000 1 842 000 1 678 000
Insatser      
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro 64 548 69 296 56 374
Årsverken 684 685 655
Funktionell effektivitet      
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare) 8 200 8 200 8 200
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst 11,0 11,7 10,1
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödcentralsanmälan, högst 14,7 13,7 12,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga      
Nöjdhet hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5) - 3,4 -
Andel av befolkningen som känner till de viktigaste nödcentralstjänsterna, (%) 96 96 96
Mänskliga resurser      
Antal anställda 691 670 655
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5) 3,14 3,22 3,3
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst 16,5 16,0 16,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 64 548 69 296 56 374
Bruttoinkomster 4 444 3 970 3 056
Nettoutgifter 60 104 65 326 53 318
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 672    
— överförts till följande år 12 425    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 4 303 3 973 3 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 360 2 183 2 110
— andel av samkostnaderna 1 092 467 820
Kostnader sammanlagt 2 452 2 650 2 930
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 851 1 323 70
Kostnadsmotsvarighet, % 175 150 102

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder -405
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -651
Fördelning av besparingar på verksamhetsställen -800
Inkludering av det nya nödcentralsdatasystemet i TUVE-tjänsterna -1 000
Investering i nytt nödcentralsdatasystem 4 256
Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten -540
Tidigareläggande av omställningsskyddet i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket -1 336
Toti-projektet och strukturomvandling -11 480
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -75
Indexhöjning av hyresutgifterna 83
Löneglidningsinbesparing -98
Lönejusteringar 295
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) 53
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -268
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -42
Sammanlagt -12 008

2015 budget 53 318 000
2014 I tilläggsb. 687 000
2014 budget 65 326 000
2013 bokslut 68 857 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 406 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

2) till kostnader för lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänsters larm- och informationscentraler och system inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken.

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag 706 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp 1 100 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder 600 000
Sammanlagt 2 406 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -1 000

2015 budget 2 406 000
2014 budget 3 406 000
2013 bokslut 2 166 077

43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet till Suomen Virveverkko Oy.

Förklaring:Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.


2015 budget 8 100 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 8 100 000
2013 bokslut 8 100 000