Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
              01. Räddningsväsendets omkostnader
              02. Nödcentralsverkets omkostnader
              20. Särskilda utgifter
              43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

Förklaring: Räddningsväsendets uppgift är att förebygga eldsvådor och bedriva räddningsverksamhet under normala förhållanden och undantagsförhållanden, till räddningsväsendets uppgifter hör de befolkningsskyddsuppgifter som grundar sig på internationella överenskommelser samt att upprätthålla beredskap för denna verksamhet. I samarbete med andra myndigheter deltar räddningsväsendet dessutom i arbetet med att förebygga olyckor. Räddningsväsendet har beredskap att ge och ta emot internationell hjälp.

Ansvaret för skötseln av olika uppgifter inom räddningsväsendet delas av staten och de kommunala räddningsverken. Ur statsbudgeten finansieras Räddningsinstitutets verksamhet samt det riksomfattande utvecklingsarbete inom räddningsväsendet som leds av inrikesministeriet. Kommunerna svarar för finansieringen av räddningsverken. Enligt det strukturpolitiska programmet är det räddningsverkens mål att uppnå en bestående inbesparing på minst 7,5 miljoner euro per år fram till år 2017 utan att sänka servicenivån.

Räddningsväsendets beredskap för olika slags olyckor och för verksamhet under undantagsförhållanden ligger på en god nivå.

Till nödcentralsverkets uppgifter hör att tillhandahålla nödcentralstjänster och att stödja den till nödcentralstjänsterna anknutna myndighetsverksamheten vid räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, exempelvis med åtgärder i samband med förmedling av uppdrag, kommunikationscentraluppgifter, inledande av åtgärder för att varna befolkningen i plötsliga farosituationer samt andra uppgifter i anslutning till myndigheternas verksamhet. Till Nödcentralsverkets uppgifter hör också att utveckla och övervaka uppgifterna och verksamhetssätten i anslutning till nödcentralstjänsterna.

Verksamheten vid nödcentralerna effektiviseras och produktiviteten höjs genom att man utvecklar Nödcentralsverkets strukturer. Verksamheten vid nödcentralerna och hos de myndigheter som utnyttjar nödcentralstjänster förenhetligas på riksnivå i fråga om larmtjänsterna. Syftet är att förbättra nödcentralernas verksamhet och myndighetssamarbetet och därigenom säkerhetstjänsterna för befolkningen. Nödcentralsverksamheten och datasystemen revideras före 2016 så att nödcentralerna kan bilda nätverk i syfte att stödja varandra vid arbetstoppar och vid störningar.

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 148 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som godkänts och finansierats av EU samt till betalning av medfinansiering i internationella projekt inom räddningsväsendet som genomförs med stöd ur EU:s fonder

2) till finansiering som beviljas enheten för olycksfall och funktionsförmåga vid Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med samarbetsavtalet

3) till Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader för uppgifter för myndighetstillsyn enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och för räddningsväsendets utvecklings-, utrednings- och beredningsuppgifter enligt det årliga resultatavtalet

4) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011)

5) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen

6) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen

7) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete.

Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för räddningsväsendet:

Förebyggande av olyckor

Till räddningsväsendets uppgifter hör i synnerhet att förebygga eldsvådor. Ansvarsområdet deltar också i förebyggandet av andra slags olyckor. Man försöker förebygga olyckor och följderna av dem genom att förbättra människornas och sammanslutningars egen beredskap, öka befolkningens medvetenhet och kunskap om säkerhet samt genomföra de åtgärder som anges i räddningsverkens övervakningsplaner. Man följer med vilka konsekvenser räddningslagen har för räddningsmyndigheternas verksamhet.

Förebyggande av olyckor2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktion   
Antalet falska brandlarm (st.), högst19 01918 10017 200
Andel av befolkningen som fått rådgivning och upplysning, (%), minst172020
Räddningsverksamhet och beredskap

Räddningsväsendet kan vid olyckor handla snabbt och med beaktande av riskerna, kan ge den hjälp som ankommer på räddningsväsendet vid storolyckor utomlands och har beredskap att ta emot hjälp. Räddningsverkens verksamhet är ordnad i enlighet med anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet Besluten on servicenivån för räddningsväsendet följer räddningslagen och anvisningen om innehållet och strukturen för beslutet om servicenivån.

I enlighet med säkerhetsstrategin för samhället utarbetar räddningsväsendet en hotbedömning för särskilda situationer som kräver riksomfattande koordinering av räddningsväsendet. Räddningsväsendets roll enligt säkerhetsstrategin för samhället genomförs. Målet är att få de strategiska målen att nå mera vidsträckt än hittills även till regional- och lokalförvaltningen.

Man ser till att nationellt inom centralförvaltningen samordna beredskapen vid regionförvaltningsverken och andra aktörer på regionalnivå.

Man tryggar befolkningens möjligheter att skydda sig. Räddningsväsendet genomför den samordningsuppgift inom beredskapsverksamheten som har anförtrotts det.

Räddningsverksamhet och beredskap2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktion   
Antalet uppdrag av larmkaraktär vid räddningsverken, st., uppskattning, varav1)104 84996 90096 900
— uppdrag p.g.a. eldsvådor (exkl. markbränder)10 65711 00011 000
— uppdrag på grund av eldsvådor2 7642 9002 900
— kontroll- och säkringsuppgifter29 81521 00021 000
— första insatsen-uppdrag (exkl. sjuktransporter)26 22630 00030 000
— övriga uppdrag35 38732 00032 000
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 1 enligt den första enheten, % av målet 765050
Räddningsverkens insatstid vid brådskande uppdrag inom riskområde 2 enligt den första enheten, % av målet 755050

1) inga mål ställs upp för räddningsverkens olika typer av uppgifter, utan man följer upp hur de utvecklas.

Utbildning och forskning

Genom utbildning som leder till examen vid Räddningsinstitutet säkerställs det att räddnings- och nödcentralspersonalen är tillräcklig och har rätt kunnande.

Systemet med vidare- och kompletteringsutbildning vid Räddningsinstitutet stöder på ett mångsidigt sätt kunnandet inom räddningsväsendet.

Koordineringen av räddningsväsendets forsknings- och utvecklingsverksamhet stärks. Den inhemska forskningsverksamheten inom räddningsväsendet utökas och internationell forskning samt nya verksamhetssätt och tekniker utnyttjas i större utsträckning.

Räddningsväsendet2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktion   
Antal kursdeltagardagar för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, st., minst48 57850 40043 560
Antal examina vid Räddningsinstitutet, st., minst173215172
Antal yh-examina, st. 513830
Insatser   
Årsverken under moment 26.30.01, varav116,2114,4112,7
— årsverken vid Räddningsinstitutet104104102
— årsverken vid inrikesministeriet322
— årsverken vid Säkerhets- och kemikalieverket53,73,7
— årsverken vid Krishanteringscentret (internat. räddningsväsende)4,24,75
Utbildningens totala kostnader (1 000 euro)12 22512 66612 512
Funktionell effektivitet   
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/årsverken1 000995995
Kursdeltagardagar vid Räddningsinstitutet/lärare1 3211 3311 330
Årskostnad per studerande inom yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst26 71827 68227 364
Pris per kursdeltagardag för yrkesinriktad grundutbildning vid Räddningsinstitutet, euro, högst148150150
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Respons på examina vid Räddningsinstitutet (på skalan 1—4)3,183,083,08
Antal sökande/nybörjarplatser5,865,05,0
Mänskliga resurser   
Antal anställda vid Räddningsinstitutet111111108
Antal anställda vid Krishanteringscentret (internat. räddningstjänst)666
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,43,43,4
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst6,66,56,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter19 47620 50818 560
Räddningsväsendets bruttoinkomster4 9684 1464 412
Nettoutgifter14 50816 36214 148
— Räddningsinstitutet11 87611 14212 243
— Inrikesministeriet2 2564 7701 455
— Internationell räddningstjänst375450450
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 473  
— överförts till följande år2 624  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom räddningsväsendet (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer1 1431 0531 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader473594533
— andel av samkostnaderna874810968
Kostnader sammanlagt1 3471 4041 501
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-204-351-301
Kostnadsmotsvarighet, %857580

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)-100
Inkludering av kommunala aktörer i TUVE-nätet-3 000
Ordnande av en extra kurs för jourhavande vid nödcentraler1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-18
Indexhöjning av hyresutgifterna33
Löneglidningsinbesparing-14
Lönejusteringar37
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)13
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-66
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-9
Sammanlagt-2 214

2015 budget14 148 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget16 362 000
2013 bokslut13 659 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 318 000 euro.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Nödcentralsverkets verksamhet:

Man genomför de åtgärder som anges i de strategiska riktlinjerna för nödcentralsverksamheten. Nödcentralsverket fortsätter att samordna verksamheten tillsammans med de myndigheter som använder nödcentralstjänster. Verksamheten ska samordnas på en nivå som gör det möjligt att ta i bruk en nätverksbaserad verksamhetsmodell genom ett nytt informationssystem. Utvecklandet av det nya informationssystemet för nödcentralen och förberedelserna för att ta systemet i bruk fortsätter så att systemet kan tas i bruk före utgången av 2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Anskaffning av nödcentralsdatasystem      
Förbindelser som ingåtts före år 201514 564----14 564
Utgifter sammanlagt14 564----14 564
Nödcentralsverket2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktion   
Antal anmälningar, st., av vilka4 050 0003 985 0004 050 000
— antal nödsamtal, st.2 886 0002 754 0002 886 000
— antal förmedlade uppdrag, st.1 678 0001 842 0001 678 000
Insatser   
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro64 54869 29656 374
Årsverken684685655
Funktionell effektivitet   
Antal nödanmälningar/jourhavande vid en nödcentral (exkl. skiftesmästare)8 2008 2008 200
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst11,011,710,1
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödcentralsanmälan, högst14,713,712,6
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga   
Nöjdhet hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)-3,4-
Andel av befolkningen som känner till de viktigaste nödcentralstjänsterna, (%)969696
Mänskliga resurser   
Antal anställda691670655
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)3,143,223,3
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst16,516,016,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter64 54869 29656 374
Bruttoinkomster4 4443 9703 056
Nettoutgifter60 10465 32653 318
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 672  
— överförts till följande år12 425  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer4 3033 9733 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 3602 1832 110
— andel av samkostnaderna1 092467820
Kostnader sammanlagt2 4522 6502 930
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 8511 32370
Kostnadsmotsvarighet, %175150102

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder-405
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)-651
Fördelning av besparingar på verksamhetsställen-800
Inkludering av det nya nödcentralsdatasystemet i TUVE-tjänsterna-1 000
Investering i nytt nödcentralsdatasystem4 256
Omställningsskydd i anslutning till omstruktureringen av nödcentralsverksamheten-540
Tidigareläggande av omställningsskyddet i anslutning till omstruktureringen av Nödcentralsverket-1 336
Toti-projektet och strukturomvandling-11 480
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-75
Indexhöjning av hyresutgifterna83
Löneglidningsinbesparing-98
Lönejusteringar295
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)53
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-268
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-42
Sammanlagt-12 008

2015 budget53 318 000
2014 I tilläggsb.687 000
2014 budget65 326 000
2013 bokslut68 857 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 406 000 euro.

Anslaget får användas

1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg

2) till kostnader för lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst och upprätthållande av beredskap för sådan hjälp i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänsters larm- och informationscentraler och system inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken.

3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1) Användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag706 000
2) Lämnande och mottagande av internationell nödhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp1 100 000
3) Spaningsverksamhet för upptäckande av skogbränder600 000
Sammanlagt2 406 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-1 000
Sammanlagt-1 000

2015 budget2 406 000
2014 budget3 406 000
2013 bokslut2 166 077

43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet till Suomen Virveverkko Oy.

Förklaring: Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga myndighetsradionätets verksamhet.


2015 budget8 100 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget8 100 000
2013 bokslut8 100 000