Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av nya AB/B 412-helikoptrar till Gränsbevakningsväsendet

2) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

3) för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

4) till anskaffning för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och eventuella andra funktionella ändringsbehov

5) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:Under moment 26.01.22 beräknas bokförings- och bruksrätt för ca 2 800 000 euro av årsprogrammet för 2013 inom ramen för fonden för de yttre gränserna anvisas för anskaffning av tvåmotoriga helikoptrar år 2015.

I budgeten för 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för ersättande av AB/B 412-helikopterflottan. Fullmakten förnyades i budgeten för 2012. Anskaffningen infaller åren 2012—2015 och totalkostnadsförslaget är 62 000 000 euro. För projektet har ansökts om sammanlagt 12 000 000 euro från årsprogrammen för 2012 och 2013 inom ramen för EU:s fond för de yttre gränserna. I samband med konkurrensutsättningen av projektet konstaterades det att det mest ekonomiska alternativet är att skaffa två nya Super Puma-helikoptrar och att förenhetliga de två nyaste AB/B 412-helikoptrarna. Ett avtal om anskaffning av två nya Super Puma-helikoptrar ingicks i slutet av 2012. Av det planerade anslaget i beställningsfullmakten blir 4 600 000 euro oanvända och de anvisas till förenhetligandet av de två AB/B 412-helikoptrarna som blir över och deras lager av reservdelar antingen genom byteshandel eller genom att förnya helikoptrarnas utrustning och system samt reservdelar.

I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadsförslaget är 33 710 000 euro.

Av det anslag för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg för Gränsbevakningsväsendet som beviljades i 2013 års budget återtogs 3 000 000 euro. Samtidigt beviljades en fullmakt för 2014 utifrån vilken Gränsbevakningsväsendet berättigades att ingå avtal för anskaffning av utrustning för ett utsjöbevakningsfartyg och eventuella andra funktionella ändringsbehov till ett värde av högst 3 000 000 euro. Enligt förslaget budgeteras därför ett anslag på 3 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m. 2015
             
Modifiering och G-underhåll av Super Puma            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800
Utgifter sammanlagt 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från EU 3 000 5 800 2 800
       
Totala kostnader för projekten 3 000 22 923 14 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) - -17 123 -11 200
Självfinansieringsandel, % 0 75 80

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av utrustning för ett utsjöbevakningsfartyg 3 000
Modifiering och G-underhåll av Super Puma 4 710
Sammanlagt 7 710

2015 budget 7 710 000
2014 I tilläggsb. 750 000
2014 budget
2013 bokslut 96 500 000