Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

Förklaring:Gränsbevakningsväsendet är en samarbetsvillig och internationellt erkänd expert inom gränssäkerhet och sjöräddning. Gränsbevakningsväsendet har som mål att upprätthålla säkerheten vid gränsen, säkerställa en smidig gränstrafik, öka säkerheten till havs, delta i det militära försvaret och tillhandahålla myndighetshjälp i glesbygderna inom gränsområdena och vid kusten. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften, säkert i alla förhållanden.

Gränsbevakningsväsendets verksamhet påverkas i högsta grad situationen i Ryssland och inom Östersjöområdet, gränstrafikens utveckling och regeringens åtgärder för att stabilisera den offentliga ekonomin. För Gränsbevakningsväsendet är det viktigt att påverka utvecklingen av EU:s integrerade gränssäkerhetssystem och havspolitiken. Finland bereder sig för tillväxt i östtrafiken genom att utveckla genomflödeskapaciteten vid gränsövergångsställena.

Tyngdpunkten för Gränsbevakningsväsendets verksamhet är vid östgränsen, där en trovärdig och självständig funktionsförmåga upprätthålls. Krisberedskapen och det militära försvarets skyldigheter sköts fullt ut.

Att hålla Östersjön säker är viktigt för Finland. Den växande fartygstrafiken ökar risken för olyckor till havs som kan ha sektorsövergripande konsekvenser. Gränsbevakningsväsendets fortgående ledningsberedskap, heltäckande övervakningssystem och förnyade fartygs- och luftfarkostflotta ger större beredskap att förebygga och hantera olyckor. Man arbetar för att främja Östersjöländernas gemensamma ansvar för riskhantering.

Inbesparingarna inom den offentliga förvaltningen tillsammans med höjningen av kostnadsnivån minskar i betydande grad Gränsbevakningsväsendets ekonomiska svängrum. Gränsbevakningsväsendets resurser tryggas vid sydostgränsen, i huvudstadsregionen, i Finska viken och på norra Östersjön. Genom målmedvetna åtgärder och framförhållning säkerställs Gränsbevakningsväsendets funktionsförmåga och strategiska utveckling.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 186 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

6) till stödjande av Sjöräddningssällskapets verksamhet.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Genom gränsövervakning förebyggs och upptäcks illegal inresa vid de yttre gränserna. På de kärnområden som baserar sig på riskanalys bör olovliga gränsöverskridningar observeras omedelbart och personer som olovligt skrider över gränsen tas fast på gränsområdet. Återkommande illegal verksamhet upptäcks också på andra gränsområden. Olovliga gränsöverskridningar utreds på ett tillförlitligt sätt så att man utan dröjsmål kan fatta beslut om alla behövliga fortsatta åtgärder.

Gränsövervakning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resultatmått      
Produktion      
Patrullering (h) 238 015 234 000 225 000
— varav vid östgränsen 171 680 167 500 159 500
Teknisk övervakning 884 967 907 500 907 500
Inspektioner 31 803 31 800 31 700
Gränszonstillstånd 10 250 8 800 8 800
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) 576 615 595
Insatser      
Kostnader (mn euro) 113,6 107,6 101,7
Årsverken 1 232 1 170 1 119
Effektivitet      
Produktivitet (ind.) 132 134 140
Resurshushållning (ind.) 123 128 137
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,6 4,5 4,5
Förhindrande av gränsincidenter (%) 88 99 99
Upptäckta gränsincidenter (%) 73 93 93
Lägesbildens kvalitet 3,6 3,9 3,9
Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsövervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

Gränskontroller 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resultatmått      
Produktion      
Gränskontroller (mn pers.) 17,8 19,2 20,8
Tullkontroller (pers.) 5 073 6 560 6 610
Beslut om avvisning 1 673 1 620 1 770
Beviljade visum 1 268 1 377 1 489
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen 6 4 4
Asylansökningar som tagits emot 328 313 325
Mottagna kvotflyktingar 490 600 650
Verkställighet av andra myndigheters beslut 604 550 555
Insatser      
Kostnader (mn euro) 103,1 106,5 110,2
Årsverken 1 119 1 158 1 213
Effektivitet      
Produktivitet (ind.) 153 158 165
Resurshushållning (ind.) 143 151 161
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,5 4,3 4,4
Gränskontrollernas täckningsgrad (%) 100 100 100
Gränskontrollernas kvalitet (%) 96,3 93,2 96,1
Gränskontrollernas smidighet (min) 10 9 10
Gränskontrollernas kundservice (1—5) 4,1 4,1 4,1
Rättsskydd (%) 100,0 100,0 100,0
Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendet är verksamt som en yrkesskicklig, samarbetsvillig och effektiv brottsbekämpningsmyndighet i syfte att upprätthålla gränssäkerheten och särskilt för bekämpande av brottslighet som överskrider Schengenområdets yttre gräns. I Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning koncentreras arbetet på bekämpning av olaglig inresa och människohandel.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resultatmått      
Produktion      
Polisanmälan 1 177 1 135 1 180
Riksgränsbrott (st.) 250 269 299
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.) 115 102 113
Övriga brott (st.) 7 173 7 600 7 800
Ordningsbot 818 935 915
Meddelande om straffanspråk 4 173 4 400 4 440
Tvångsmedel 3 991 3 960 3 940
Anmärkning 686 820 800
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp 4 7 7
Beslut i påföljdsavgift för transportör 162 150 160
Säkerhetsåtgärd 2 933 3 220 3 230
Annan anmälan 3 097 2 420 2 370
Kontrollanmälan 386 385 390
Insatser      
Kostnader (mn euro) 18,3 18,1 18,1
Årsverken 198 197 199
Effektivitet      
Produktivitet (ind.) 121 127 127
Resurshushållning (ind.) 113 120 124
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 4,3 4,4 4,4
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) 81 87 87
Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (%) 43 65 68
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5) 5,0 5,0 5,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn) 75 84 85
Andelen fall av organiserad illegal inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn) 83 67 71
Rättsskydd (%) 100,0 99,9 99,9
Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Alla som hamnat i nödsituationer som kräver sjöräddning anvisas hjälp omedelbart. För att upptäcka och förebygga sjöräddningsincidenter och för att avhjälpa tillbud ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av havsområdena är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resultatmått      
Produktion      
Efterspaningar (st.) 389 217 213
havsområde (st.) 57 60 60
landområde (st.) 332 157 153
Räddningsuppdrag (st.) 1 658 1 250 1 250
havsområde (st.) 1 170 1 100 1 100
landområde (st.) 488 150 150
Sjuktransport (st.) 1 104 434 434
havsområde (st.) 31 50 50
landområde (st.) 1 073 384 384
Assistans (st.) 421 463 463
havsområde (st.) 383 420 420
landområde (st.) 38 43 43
Övriga räddningsprestationer (st.) 559 547 557
havsområde (st.) 251 250 260
landområde (st.) 308 297 297
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar) 315 602 401 000 401 000
Personer som räddats (st.) 5 664 3 705 3 705
Förhindrade olyckor (st.) 21 16 16
Insatser      
Kostnader (mn euro) 7,7 6,5 6,5
Årsverken 83 70 72
Effektivitet      
Produktivitet (ind.) 166 122 119
Resurshushållning (ind.) 155 116 116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5) 3,5 4,2 4,2
Kvaliteten på ledningen (1—5) - 4,0 4,0
Enheternas beredskap (1—5) - 4,5 4,5
Sjölägesbild (1—5) 3,5 3,8 3,8
Militärt försvar

Försvarsplaner, sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskapen att bilda styrkor upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktion      
Utbildningsdygn 78 549 82 100 85 500
Insatser      
Kostnader (mn euro) 10,6 10,8 10,5
Årsverken 115 118 116
Effektivitet      
Produktivitet (ind.) 124 126 134
Resurshushållning (ind.) 115 120 130
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga 3,7 3,9 4,0
Planeringsberedskap (1—5) 3,5 3,7 3,8
Placerbarhet (%) 73 82 83
Utbildningsbarhet (%) 84 93 93
Placeringsläge (1—5) 4,6 4,6 4,6
Utbildning (1—5) 3,6 3,7 4,0
Materielberedskap (1—5) 3,7 3,6 3,7
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur, antal anställda och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.) 13 10 11
Personalomsättning (%) 0,3 0,6 0,6
Fältduglighet (1—5) 4,4 4,4 4,4
Fysisk kondition (1—5) 4,3 4,4 4,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.) 8,6 8,6 8,2
Olycksfall (sjukdagar/årsv.) 0,8 0,8 0,8
Arbetsklimat (1—5) 3,5 3,6 3,6
Personalens genomsnittsålder (år) 40 40 40
Index för utbildningsnivån 4,2 4,2 4,1
Könsfördelning (% kvinnor) 13 12 12

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 235 116 237 439 235 686
Bruttoinkomster 7 072 7 500 7 500
Nettoutgifter 228 044 229 939 228 186
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 28 078    
— överförts till följande år 28 904    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 438 3 375 2 580
— övriga intäkter 21 25 20
Intäkter sammanlagt 2 459 3 400 2 600
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 499 3 420 2 600
— andel av samkostnaderna 1 711 2 280 1 800
Kostnader sammanlagt 4 210 5 700 4 400
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 751 -2 300 -1 800
Kostnadsmotsvarighet, % 58 60 59

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder -135
Förbättring av Imatra och Vaalimaa gränsstationer -1 296
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -1 500
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) 201
Utökande av antalet gränsbevakare 1 200
Verksamhet som tidigare finansierats genom lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50)) 241
Överföring av tjänst (överföring från moment 26.01.01) 93
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -321
Indexhöjning av hyresutgifterna 259
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -18
Löneglidningsinbesparing -375
Lönejusteringar 1 297
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 148
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -147
Nivåförändring -104
Sammanlagt -1 753

2015 budget 228 186 000
2014 budget 229 939 000
2013 bokslut 228 870 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 710 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av nya AB/B 412-helikoptrar till Gränsbevakningsväsendet

2) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

3) för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

4) till anskaffning för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och eventuella andra funktionella ändringsbehov

5) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring:Under moment 26.01.22 beräknas bokförings- och bruksrätt för ca 2 800 000 euro av årsprogrammet för 2013 inom ramen för fonden för de yttre gränserna anvisas för anskaffning av tvåmotoriga helikoptrar år 2015.

I budgeten för 2011 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för ersättande av AB/B 412-helikopterflottan. Fullmakten förnyades i budgeten för 2012. Anskaffningen infaller åren 2012—2015 och totalkostnadsförslaget är 62 000 000 euro. För projektet har ansökts om sammanlagt 12 000 000 euro från årsprogrammen för 2012 och 2013 inom ramen för EU:s fond för de yttre gränserna. I samband med konkurrensutsättningen av projektet konstaterades det att det mest ekonomiska alternativet är att skaffa två nya Super Puma-helikoptrar och att förenhetliga de två nyaste AB/B 412-helikoptrarna. Ett avtal om anskaffning av två nya Super Puma-helikoptrar ingicks i slutet av 2012. Av det planerade anslaget i beställningsfullmakten blir 4 600 000 euro oanvända och de anvisas till förenhetligandet av de två AB/B 412-helikoptrarna som blir över och deras lager av reservdelar antingen genom byteshandel eller genom att förnya helikoptrarnas utrustning och system samt reservdelar.

I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2019 och totalkostnadsförslaget är 33 710 000 euro.

Av det anslag för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg för Gränsbevakningsväsendet som beviljades i 2013 års budget återtogs 3 000 000 euro. Samtidigt beviljades en fullmakt för 2014 utifrån vilken Gränsbevakningsväsendet berättigades att ingå avtal för anskaffning av utrustning för ett utsjöbevakningsfartyg och eventuella andra funktionella ändringsbehov till ett värde av högst 3 000 000 euro. Enligt förslaget budgeteras därför ett anslag på 3 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m. 2015
             
Modifiering och G-underhåll av Super Puma            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800
Utgifter sammanlagt 4 600 - 7 000 6 700 4 500 22 800

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från EU 3 000 5 800 2 800
       
Totala kostnader för projekten 3 000 22 923 14 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) - -17 123 -11 200
Självfinansieringsandel, % 0 75 80

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av utrustning för ett utsjöbevakningsfartyg 3 000
Modifiering och G-underhåll av Super Puma 4 710
Sammanlagt 7 710

2015 budget 7 710 000
2014 I tilläggsb. 750 000
2014 budget
2013 bokslut 96 500 000