Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 731 032 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

De funktionella resultatmålen enligt riktlinjerna för PORA III har setts över så att de motsvarar de ekonomiska yttre ramarna. Man försöker hålla tillgången till brådskande utryckningstjänster på samma nivå som hittills, liksom övervakningen av den tunga trafiken och trafikövervakningens produktivitet. Nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten sjunker dock i och med att de tillgängliga resurserna minskar. Till en positiv utveckling av trafiksäkerheten försöker polisen bidra genom aktiva åtgärder bl.a. genom att utnyttja tekniska övervakningsmetoder och polisens strategi för trafiksäkerhet genomförs i enlighet med en särskild verkställighetsplan. Även trafikövervakningens genomslagskraft förbättras. Man ingriper i familjevåld och våld i nära relationer genom hemalarm. Situationen i fråga om olaglig inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas.

Övervakning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.) 391 377 392
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 842 832 832
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 186 861 189 520 188 217
Årsverken 2 581 2 600 2 499
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro 227 796 230 205 227 008
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro 226 235 232
Serviceförmåga och kvalitet      
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,2 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,1 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 582 619 590
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 47 54 54
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 326 918 330 000 350 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 3 800 4 000 4 000
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. - 5 500 5 500
Fall av rattfylleri, högst, st. 17 882 20 000 20 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv. 21,6 29 29
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn 31 30 30
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 008 797 980 000 980 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 21 20 20
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,3 10,0 10,0

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Larmverksamhet 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.) 876 901 989
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 81 885 74 350 71 667
Årsverken 1 151 1 087 991
Kostnader för larmverksamheten,1 000 euro 101 795 94 346 93 036
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 150 135 133
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden vid utryckningar av A-klass, min. 9,4 10,0 10,1
Insatstiden vid utryckningar av A- och B-klass, min. 17,4 16,7 18,0
Aktionsberedskapstid under 20 min (% av utryckningarna) 72,0 74,0 72,0
Aktionsberedskapstid under 45 min (% av utryckningarna) 92,7 92,0 90,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,2 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 25 275 25 000 25 000
Antal A- och B-utryckningar, st. 680 725 700 000 750 000
Antal A-, B- och C-utryckningar, st. 1 008 797 980 000 980 000

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Brottsbekämpning

Medborgarnas starka förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott ska bevaras. Man fäster uppmärksamhet vid de långa behandlingstiderna för brottmål. Polisen genomför ett effektiviserat program för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återfås inom ramen för den tillgängliga totalfinansieringen. Den brottsförebyggande verksamheten genomförs genom att man ökar flermyndighetssamarbetet, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och bättre identifiering av brottsfall. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa åtgärder. Organiserad brottslighet bekämpas genom samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-relaterad brottslighet som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet och förebyggande webbpolisverksamhet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel. Polisen upprätthåller med andra brottsbekämpande myndigheter, förvaltningsmyndigheter och aktörer inom den privata sektorn en lägesbild över brottsligheten i allmänhet och över vissa specialområden, bl.a. terrorism och den organiserade brottsligheten.

Brottsbekämpningen reagerar på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, upptäcka dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.) 77 75 71
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 282 761 282 093 280 154
Årsverken 3 901 3 854 3 749
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 349 191 354 742 349 815
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro 1 160 1 223 1 320
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 49,0 50,0 45,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 102 100 100
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 37,4 37,5 35
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 76,4 80,0 78,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst 501 500 500
Årsverken i bekämpning av ekonomiska brott 355 430 430
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st. 80 73 73
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st. 1 000 950 950
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,1 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,9 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,9 -
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41) - 3,5 -
Årsverken som använts för utredning av IT-brott 36 35 35
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 664 752 640 000 630 000
Uppklarade brott mot strafflagen, antal 300 818 290 000 265 000
Återfående av nyttan av alla brott (netto), mn euro 42,7 55 60
Återfående av nyttan av ekonomiska brott (netto), mn euro 41 50 55
Antal avgjorda ekonomiska brottmål, st. 1 822 2 000 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 215 2 000 2 000
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 785 600 590
Antal brott mot liv och hälsa, st. 38 118 38 000 38 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 1 044 800 800

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Tillståndsförvaltning

Med hjälp av tillståndsprövning och tillståndsövervakning bidrar tillståndsförvaltningen till att bevara den allmänna ordningen och säkerheten och den administrativa brottsbekämpningen och stöder med sina processer effektivt även polisens förebyggande verksamhet. Vapenförvaltningen och tillsynen över säkerhetsbranschen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets säkerhetsintressen. Verkningarna sträcker sig även till tillförlitlig verksamhet inom den privata säkerhetsbranschen. Genom att utveckla enhetliga tillståndsprocesser främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandet som gäller invandring effektiveras och förenhetligas. Dessutom slutförs processen för överföring av körkortsärenden från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid ingången av 2016. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. Inom polisens tillståndsförvaltning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt, ekonomiskt effektivt och rättvist beslutsfattande. Kundbesökens antal minskas bl.a. genom att man utvecklar elektroniska tjänster och säkrar att kapacitetsutnyttjandet når upp till målet. Kostnadssambandet för tillståndstjänsterna säkras.  

Tillståndsförvaltning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.) 1 542 1 586 1 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 249 61 000 61 000
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 2 665 2 187 4 343
Årsverken 871 860 860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro 58 205 61 000 61 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro 43 45 45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 110 100 100
Serviceförmåga och kvalitet    
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,3 -
Prestationer      
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st. 1 339 959 1 354 000 1 359 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt) 827 964 800 000 800 000
— Körtillstånd 316 597 350 000 350 000
— Vapentillstånd 59 324 60 000 60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen 62 349 62 000 62 000
Tillstånd för utlänningar 61 244 70 000 75 000
— Övriga tillstånd 12 481 12 000 12 000

1) Källa: Polisbarometern

Övervakning av tillstånd 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resurshushållning      
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen) 199 212 200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro 15 858 16 477 16 284
Prestationer      
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st - 72 700 72 000
Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgängliga anslagen. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan bedriver sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisverksamheten och polisförvaltningen.

Polisutbildning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv. 373 237 290
Publikationer/forskningsårsverken 3,9 3,8 3,8
Resurshushållning      
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro 25 875 25 000 24 500
Årsverken 197,3 204 198
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro 301 360 360
Polisbefälsexamen/polis (högre yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro 253 260 260
Serviceförmåga och kvalitet      
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), dimitterade inom utsatt tid, % 98,4 97,0 97,0
Prestationer      
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 7,1 6,6 5,1
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 174 180 100
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal dimitterade studerande 322 133 175

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 135 460 133 506 132 476
Årsverken 932 911 850
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 47 691 47 380 47 054
Årsverken 691 682 653
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 58 609 58 872 58 054

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och mera produktiva. Verkställandet av organisationsomläggningen säkras genom personalplanering på lång sikt. Antalet anställda vid polisen har anpassats till de ekonomiska villkoren. Polisens lönesystem tas upp för översyn.

Mänskliga resurser 2013
utfall1)
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 10 364 10 199 9 800
Kvinnor, % 29,1 29,2 29,3
Polismän, årsv. 7 512 7 500 7 375
Kvinnor, % 15,0 15,1 15,2
Studerande, årsv.2) 207 210 100
Kvinnor, % 24,3 24,4 24,4
Övrig personal, årsv. 2 645 2 489 2 325
Kvinnor, % 69,6 70,0 70,1
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 9,6 9,8 9,9
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 9,8 10,0 10,0
Arbetstillfredsställelseindex - 3,45 -

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2013 tot. 10 219 årsverken andel anställda under övriga moment tot. 144,9 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2014 tot. 144,9 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2014 tot. 150 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2015 tot. 100 årsverken (poliser 75 årsv. + övriga tjänster 25 årsv.)

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 812 603 805 435 809 532
Bruttoinkomster 80 049 76 400 78 500
Nettoutgifter 732 554 729 035 731 032
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 234    
— överförts till följande år 14 293    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 72 376 69 262 70 120
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 65 302 69 292 70 120
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 074 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 111 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter för teleavlyssning -500
Bortfall av AFIS-engångsersättning -2 000
Elektroniska förvaltningstjänster vid polisens tillståndsförvaltning (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -875
Gemensam kundservice (överföring till moment 28.40.03) -13
Måltidsstöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.57) -79
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) 625
Produktivitetsprogrammet -2 025
Projekt för verksamhetslokaler 500
Stöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.55) -593
Tryggande av verksamheten 6 500
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.) -20
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1 020
Indexhöjning av hyresutgifterna 840
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -5
Löneglidningsinbesparing -1 364
Lönejusteringar 4 299
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3 652
Sparbeslut -5 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -471
Nivåförändring 7 000
Sammanlagt 1 997

2015 budget 731 032 000
2014 I tilläggsb. 2 387 000
2014 budget 729 035 000
2013 bokslut 724 613 000