Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

10. PolisväsendetPDF-versio

Förklaring:Polisen tryggar rätts- och samhällsordningen, upprätthåller allmän ordning och säkerhet, förebygger, avslöjar och reder ut brott och sörjer för att de blir föremål för åtalsprövning.

Genom goda resultat inom de olika delområdena av polisens verksamhet bidrar man till att göra Finland till det tryggaste landet i Europa.

De nya polisenheterna inledde sin verksamhet den 1 januari 2014. Enligt riktlinjerna i PORA III fortsätter reformen av servicenätverket och dessutom främjas genomförandet av vissa datatekniska utvecklingsåtgärder (projektet för utveckling av tillståndstjänsterna, projektet för utveckling av den automatiska trafikövervakningen). I syfte att täcka planen för de offentliga finanserna 2015—2018 utreds det bl.a. vilka funktionella, ekonomiska och personella effekter centraliseringen av polisens ekonomi- och personaltjänster och eventuellt andra stödtjänster har. På grund av sparkraven under ramperioden bedöms den målsatta funktionella nivån för polisverksamheten och polisens resurser enligt riktlinjerna i PORA III på nytt så att det motsvarar de ekonomiska realiteterna. Även ledningsstrukturerna på polisinrättningarna och polisens nuvarande nätverk av verksamhetsställen bedöms. Möjligheterna att utveckla polisens avgiftsbelagda verksamhet kommer att undersökas. Utöver de interna åtgärderna inom polisförvaltningen behövs en mera omfattande bedömning av olika organisatoriska lösningsmodeller för säkerhetsmyndigheternas och utredning av möjligheterna till ändringar i bestämmelserna som sparar polisens resurser. Polisen anser tillsammans med sina intressenter att säkerhetsnivån och den allmänna känslan av trygghet är god. I det lokala samarbetet fäster polisen särskild uppmärksamhet vid säkerhetsutmaningar och sociala medier.

Polisen arbetar kundcentrerat och håller en hög etisk nivå för att medborgarna ska ha kvar förtroendet för verksamheten. Polisens värderingar, dvs. rättvisa, yrkesskicklighet, serviceprincipen och personalens välbefinnande förverkligas både i verksamheten och i informationsförmedlingen. Kommunikation är ett redskap för det strategiska ledarskapet och en naturlig del av ledningen.

Polisen reagerar på förändringar i omvärlden och riktar genom analys av säkerhetsriskerna och genom informationsstyrning och en bra lägesbild, tillsammans med andra aktörer inom säkerhetssektorn, förebyggande åtgärder och resurser på de frågor som är kritiska med tanke på säkerheten.

Tillgången till polisens basservice, inklusive språkliga tjänster, tjänsternas kvalitet och förutsättningarna att tillhandahålla dem för medborgarna i hela landet oberoende av boningsorten, kommer att försämras under ramperioden. Kvaliteten på servicen kan sjunka i och med att resurserna minskar. Medborgarnas känsla av trygghet kan påverkas negativt om polisen är mindre synlig.

Polisen verkar aktivt för att förbättra informationsutbytet och det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstater och länderna i närområdena och utnyttjar det internationella samarbetet för att upprätthålla och förbättra den inre säkerheten. Genom internationellt samarbete bekämpas internationell brottslighet som riktar sig till eller utgår från Finland, inbegripet ekonomisk brottslighet. Genom internationellt polissamarbete bekämpas brottslighet som riktar sig till Finland redan i utlandet. I polisverksamheten utnyttjar man Europeiska unionens finansieringsmöjligheter.

Polisen förbereder sig på att svara på de utmaningar och ökade uppgifter som den ökande trafiken österifrån och den eventuella visumfriheten mellan EU och Ryssland för med sig genom att öka samarbetet inom närområdena och förbättra personalens kunskaper.

Polisen bekämpar ekonomisk brottslighet och grå ekonomi genom att den främjar genomförandet av det sjätte programmet för bekämpning av ekonomisk brottslighet genom intensifierad bekämpning av ekonomisk brottslighet och spårning av vinning av brott. Den grå ekonomin ska utrotas genom ett mångsidigt urval av metoder. Man stärker det myndighetsnätverk som leder korruptionsbekämpning och kartlägger de branscher och situationer där korruptionsriskerna är stora så att man kan ingripa i dem.

Polisen deltar i genomförandet av strategin för bekämpning av organiserad brottslighet, där olika slag av brott beaktas. Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets samarbete med åklagarmyndigheterna bedöms på nytt i fråga om det organisatoriska arrangemanget och bl.a. kostnadseffekter. Genom ett smidigt internationellt samarbete i synnerhet med närområdenas myndigheter garanterar man att det straffrättsliga ansvaret realiseras i förövarens hemland.

Man fortsätter att genomföra de åtgärder som läggs fram i den uppdaterade strategin för bekämpning av terrorism och åtgärderna för att förebygga våldsam extremism. I arbetet med att bekämpa våldsbrottsligheten prioriterar polisen allvarliga våldsbrott, familjevåld och våld i närrelationer samt åtgärder för att minska våldsamt beteende hos de unga. Man ska bli bättre på att identifiera våld som riktar sig mot utsatta grupper och främjar genomförandet av programmet för att minska våld mot kvinnor. Åtgärderna för att identifiera risker för s.k. hedersvåld och för tvångsäktenskap intensifieras.

Man fortsätter att genomföra strategin för förebyggande verksamhet.

Polisen fortsätter att motarbeta rasism och intolerans och bekämpar hatbrott genom att bli bättre på att identifiera dem.

Polisen fortsätter att utveckla tillståndsförvaltningen inom ramen för projektet LUPA 2016, med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin, verksamhets- och ekonomiplanen för förvaltningsområdet och projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen. Enligt riktlinjerna ska tillståndsförvaltningen fokusera på sina kärnuppgifter, som omfattar uppgifter i anslutning till vapenärenden, den privata säkerhetsbranschen, offentliga tillställningar och identifikationsdokument. Polisen utlokaliserar tillståndsförvaltningens rutiner (t.ex. överlämnandet av färdiga handlingar till tillståndshavaren). Dessutom ökar polisen den elektroniska kommunikationen. Polisens tillståndsförvaltningstjänster är tillgängliga för var och en i regel genom tidsbokning. Polisen hanterar effekterna av dessa effektiviseringsåtgärder på ett planmässigt och framförhållande sätt. Genom utvecklingsåtgärderna följs principerna för god förvaltningssed och stöds smidig tillgång till kundbetjäning. Tillståndsförvaltningstjänsterna fungerar kostnadseffektivt, ekonomiskt och produktivt, så att kostnadssambandet för tillståndstjänst på initiativ av kunden är säkrad. Tillståndsövervakningens verksamhetsprocesser bedöms och omläggningen inleds i syfte att säkra effektiviteten och genomslagskraften.

Polisen deltar i genomförandet av programmet för inre säkerhet och deltar i sektorövergripande myndighets- och intressentgruppssamarbete för att genomföra lokala och regionala säkerhetsplaner i syfte att upprätthålla säkerheten i kommunerna, förebygga utslagning och garantera säkerheten i glesbygdsområden. Polisens resurser riktas alltmer på polisens kärnuppgifter, vilket kan försvaga möjligheterna till samarbete med intressentgrupper och fördröja svaren på handräckningsbegäranden. Det kräver effektivering av PTG- samarbetet och annat samarbete.

I samarbete med olika aktörer fortsätter polisen att bekämpa brott som utförs med hjälp av datanät. Polisen deltar för sin del i genomförandet av strategin för cybersäkerheten i Finland och ser till att polisen har förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda brott som riktar sig mot cyberomgivningen och som utnyttjar den.

Genom polisens interna laglighetsövervakning ser man till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och de mänskliga rättigheterna tillgodoses och att polisens verksamhet är lagenlig och av hög kvalitet.

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 731 032 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

De funktionella resultatmålen enligt riktlinjerna för PORA III har setts över så att de motsvarar de ekonomiska yttre ramarna. Man försöker hålla tillgången till brådskande utryckningstjänster på samma nivå som hittills, liksom övervakningen av den tunga trafiken och trafikövervakningens produktivitet. Nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten sjunker dock i och med att de tillgängliga resurserna minskar. Till en positiv utveckling av trafiksäkerheten försöker polisen bidra genom aktiva åtgärder bl.a. genom att utnyttja tekniska övervakningsmetoder och polisens strategi för trafiksäkerhet genomförs i enlighet med en särskild verkställighetsplan. Även trafikövervakningens genomslagskraft förbättras. Man ingriper i familjevåld och våld i nära relationer genom hemalarm. Situationen i fråga om olaglig inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas.

Övervakning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.) 391 377 392
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv. 842 832 832
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 186 861 189 520 188 217
Årsverken 2 581 2 600 2 499
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro 227 796 230 205 227 008
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro 226 235 232
Serviceförmåga och kvalitet      
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,2 -
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,1 -
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv. 582 619 590
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv. 47 54 54
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st. 326 918 330 000 350 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st. 3 800 4 000 4 000
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st. - 5 500 5 500
Fall av rattfylleri, högst, st. 17 882 20 000 20 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv. 21,6 29 29
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn 31 30 30
Prestationer      
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st. 1 008 797 980 000 980 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, % 21 20 20
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog) 9,3 10,0 10,0

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Larmverksamhet 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.) 876 901 989
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 81 885 74 350 71 667
Årsverken 1 151 1 087 991
Kostnader för larmverksamheten,1 000 euro 101 795 94 346 93 036
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro 150 135 133
Serviceförmåga och kvalitet      
Insatstiden vid utryckningar av A-klass, min. 9,4 10,0 10,1
Insatstiden vid utryckningar av A- och B-klass, min. 17,4 16,7 18,0
Aktionsberedskapstid under 20 min (% av utryckningarna) 72,0 74,0 72,0
Aktionsberedskapstid under 45 min (% av utryckningarna) 92,7 92,0 90,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,2 -
Prestationer      
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st. 25 275 25 000 25 000
Antal A- och B-utryckningar, st. 680 725 700 000 750 000
Antal A-, B- och C-utryckningar, st. 1 008 797 980 000 980 000

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Brottsbekämpning

Medborgarnas starka förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott ska bevaras. Man fäster uppmärksamhet vid de långa behandlingstiderna för brottmål. Polisen genomför ett effektiviserat program för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återfås inom ramen för den tillgängliga totalfinansieringen. Den brottsförebyggande verksamheten genomförs genom att man ökar flermyndighetssamarbetet, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och bättre identifiering av brottsfall. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa åtgärder. Organiserad brottslighet bekämpas genom samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-relaterad brottslighet som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet och förebyggande webbpolisverksamhet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel. Polisen upprätthåller med andra brottsbekämpande myndigheter, förvaltningsmyndigheter och aktörer inom den privata sektorn en lägesbild över brottsligheten i allmänhet och över vissa specialområden, bl.a. terrorism och den organiserade brottsligheten.

Brottsbekämpningen reagerar på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, upptäcka dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.) 77 75 71
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 282 761 282 093 280 154
Årsverken 3 901 3 854 3 749
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro 349 191 354 742 349 815
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro 1 160 1 223 1 320
Serviceförmåga och kvalitet      
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst 49,0 50,0 45,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn 102 100 100
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst 37,4 37,5 35
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst 76,4 80,0 78,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst 501 500 500
Årsverken i bekämpning av ekonomiska brott 355 430 430
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st. 80 73 73
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st. 1 000 950 950
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal minst, vitsord 1—41) - 3,1 -
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,9 -
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 2,9 -
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41) - 3,0 -
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41) - 3,5 -
Årsverken som använts för utredning av IT-brott 36 35 35
Prestationer      
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser 664 752 640 000 630 000
Uppklarade brott mot strafflagen, antal 300 818 290 000 265 000
Återfående av nyttan av alla brott (netto), mn euro 42,7 55 60
Återfående av nyttan av ekonomiska brott (netto), mn euro 41 50 55
Antal avgjorda ekonomiska brottmål, st. 1 822 2 000 2 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st. 2 215 2 000 2 000
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st. 785 600 590
Antal brott mot liv och hälsa, st. 38 118 38 000 38 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal 1 044 800 800

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Tillståndsförvaltning

Med hjälp av tillståndsprövning och tillståndsövervakning bidrar tillståndsförvaltningen till att bevara den allmänna ordningen och säkerheten och den administrativa brottsbekämpningen och stöder med sina processer effektivt även polisens förebyggande verksamhet. Vapenförvaltningen och tillsynen över säkerhetsbranschen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets säkerhetsintressen. Verkningarna sträcker sig även till tillförlitlig verksamhet inom den privata säkerhetsbranschen. Genom att utveckla enhetliga tillståndsprocesser främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandet som gäller invandring effektiveras och förenhetligas. Dessutom slutförs processen för överföring av körkortsärenden från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid ingången av 2016. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. Inom polisens tillståndsförvaltning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt, ekonomiskt effektivt och rättvist beslutsfattande. Kundbesökens antal minskas bl.a. genom att man utvecklar elektroniska tjänster och säkrar att kapacitetsutnyttjandet når upp till målet. Kostnadssambandet för tillståndstjänsterna säkras.  

Tillståndsförvaltning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.) 1 542 1 586 1 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 64 249 61 000 61 000
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 2 665 2 187 4 343
Årsverken 871 860 860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro 58 205 61 000 61 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro 43 45 45
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, % 110 100 100
Serviceförmåga och kvalitet    
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41) - 3,3 -
Prestationer      
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st. 1 339 959 1 354 000 1 359 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt) 827 964 800 000 800 000
— Körtillstånd 316 597 350 000 350 000
— Vapentillstånd 59 324 60 000 60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen 62 349 62 000 62 000
Tillstånd för utlänningar 61 244 70 000 75 000
— Övriga tillstånd 12 481 12 000 12 000

1) Källa: Polisbarometern

Övervakning av tillstånd 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Resurshushållning      
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen) 199 212 200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro 15 858 16 477 16 284
Prestationer      
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st - 72 700 72 000
Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgängliga anslagen. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan bedriver sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisverksamheten och polisförvaltningen.

Polisutbildning 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Produktivitet      
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv. 373 237 290
Publikationer/forskningsårsverken 3,9 3,8 3,8
Resurshushållning      
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro 25 875 25 000 24 500
Årsverken 197,3 204 198
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro 301 360 360
Polisbefälsexamen/polis (högre yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro 253 260 260
Serviceförmåga och kvalitet      
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), dimitterade inom utsatt tid, % 98,4 97,0 97,0
Prestationer      
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats 7,1 6,6 5,1
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna 174 180 100
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal dimitterade studerande 322 133 175

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 135 460 133 506 132 476
Årsverken 932 911 850
       
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)      
Resurshushållning      
Omkostnadsanslag, 1 000 euro 47 691 47 380 47 054
Årsverken 691 682 653
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro 58 609 58 872 58 054

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och mera produktiva. Verkställandet av organisationsomläggningen säkras genom personalplanering på lång sikt. Antalet anställda vid polisen har anpassats till de ekonomiska villkoren. Polisens lönesystem tas upp för översyn.

Mänskliga resurser 2013
utfall1)
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 10 364 10 199 9 800
Kvinnor, % 29,1 29,2 29,3
Polismän, årsv. 7 512 7 500 7 375
Kvinnor, % 15,0 15,1 15,2
Studerande, årsv.2) 207 210 100
Kvinnor, % 24,3 24,4 24,4
Övrig personal, årsv. 2 645 2 489 2 325
Kvinnor, % 69,6 70,0 70,1
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå 9,6 9,8 9,9
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 9,8 10,0 10,0
Arbetstillfredsställelseindex - 3,45 -

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2013 tot. 10 219 årsverken andel anställda under övriga moment tot. 144,9 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2014 tot. 144,9 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2014 tot. 150 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2015 tot. 100 årsverken (poliser 75 årsv. + övriga tjänster 25 årsv.)

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 812 603 805 435 809 532
Bruttoinkomster 80 049 76 400 78 500
Nettoutgifter 732 554 729 035 731 032
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 234    
— överförts till följande år 14 293    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 72 376 69 262 70 120
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 65 302 69 292 70 120
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 074 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 111 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter för teleavlyssning -500
Bortfall av AFIS-engångsersättning -2 000
Elektroniska förvaltningstjänster vid polisens tillståndsförvaltning (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -875
Gemensam kundservice (överföring till moment 28.40.03) -13
Måltidsstöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.57) -79
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) 625
Produktivitetsprogrammet -2 025
Projekt för verksamhetslokaler 500
Stöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.55) -593
Tryggande av verksamheten 6 500
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.) -20
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) -150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1 020
Indexhöjning av hyresutgifterna 840
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -5
Löneglidningsinbesparing -1 364
Lönejusteringar 4 299
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -3 652
Sparbeslut -5 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -471
Nivåförändring 7 000
Sammanlagt 1 997

2015 budget 731 032 000
2014 I tilläggsb. 2 387 000
2014 budget 729 035 000
2013 bokslut 724 613 000

20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för

2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande

3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland

4) till utgifter som föranleds av säkerställande av asylsökandes identitet och nationalitet samt åldersbestämning och språktest

5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Transporter för avlägsnande ur landet 2 900 000
Tolknings- och översättningstjänster 350 000
Transporter i samband med hämtning 150 000
Identitetskontroll 200 000
Användning av beredskapsgrupp 200 000
Sammanlagt 3 800 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 300
Sammanlagt 300

2015 budget 3 800 000
2014 budget 3 500 000
2013 bokslut 3 731 681

21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Fullmakt

Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 inte har använts 2014, får förbindelser för den oanvända delen ingås ännu år 2015.

Förklaring:Syftet med projektet för ett gemensamt fältledningssystem (KEJO) för polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och Tullen är att ta i bruk ett gemensamt fältledningssystem för de centrala säkerhetsmyndigheter som deltar i projektet och att integrera det med myndigheternas gemensamma elektroniska system för behandling av händelser och den nätverksbaserade nödcentralsmodellen.

De viktigaste målen för myndigheternas gemensamma fältledningssystem är en effektivisering av myndigheternas verksamhet och myndighetssamarbetet, möjliggörande av en gemensam lägesbild för myndigheterna, införande av nya arbetsprocesser i fältförhållanden, en effektivisering av informationsutbytet och kommunikationen i realtid mellan fältledningen och myndigheterna samt den kostnadseffektivitet som ett gemensamt fältledningssystem för myndigheterna medför. Projektet ska genomföras under åren 2013—2016 och dess totala kostnader uppgår till ca 19,16 miljoner euro. Finansministeriet finansierar projektet med sammanlagt 15 miljoner euro med anslag som är avsedda för främjande av produktiviteten under åren 2013—2016 enligt det separata samarbetsprotokoll som gjorts upp för de ministerier som deltar i KEJO-projektet (inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet).

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Säkerhetsmyndigheternas gemensamma fältledningssystem            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 4 000 3 000 - - - 7 000
Utgifter sammanlagt 4 000 3 000 - - - 7 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -7 000
Myndighetens fältledningssystem (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Sammanlagt -3 000

2015 budget 4 000 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 7 000 000
2013 bokslut 1 000 000