Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 288 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om fonder för inrikes frågor.

För programperioden 2014—2020 inrättades två nya fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få en rörlig finansieringsandel för genomförande av någon specialåtgärd samt att ur asyl-, migrations- och integrationsfonden få finansiering för att ta emot vidarebosatta flyktingar. Storleken på den finansieringsandel som eventuellt fås för specialåtgärder finns det ännu inte uppgift om. Finansieringsandelarna för de olika länderna bestäms i respektive fondförordning.

Finansieringen för mottagande av vidarebosatta flyktingar kan avsevärt öka Finlands anslag ur fonden. Anslag beviljas medlemsstaterna med två års mellanrum och för att få dem bör flyktingarna ha anlänt till Finland inom en tidsperiod på två år innan anslagen beviljas. Engångsersättningen för en vidarebosatt flykting är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per flykting. Om Finlands flyktingkvot varje år hålls på åtminstone den nuvarande nivån av 750 personer, av vilka minst hälften hör till grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, kan Finland årligen få en finansieringsandel på 6 miljoner euro. Detta förutsätter dessutom att den finansiering som på EU-nivå avsatts för vidarebosättning räcker till slutet av programperioden.

Den tekniska hjälpens storlek kommer att utöver grunddelen utgöras av en ca 5 % stor andel av den totala summa som beviljats medlemsstaten ur fonden (grunddel + rörlig del). Teknisk hjälp används enbart för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

För åren 2014—2020 beräknas finansieringen av de nationella programmen för fonderna för inrikes frågor uppgå till sammanlagt ca 113 miljoner euro.

Utbetalningarna för 2014 års årsprogram överförs delvis till 2015 på grund av att programstarten fördröjdes.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (grunddelar) (1 000 euro)

Fonder  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden, grunddelen 23 489
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen1) 36 935
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering 15 682

1) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2015 (1 000 euro)

Årsprogram 2014—2015 Sammanlagt
     
Fonden för inre säkerhet 3 288 3 288
Asyl-, migrations- och integrationsfonden 3 000 3 000
Sammanlagt 6 288 6 288

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inledning av programperioden (beräknad betalningstidtabell) -4 192
Sammanlagt -4 192

2015 budget 6 288 000
2014 budget 10 480 000