Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

De andra parternas betalningsandelar som kommer in som intäkter från de forskningsprojekt som genomförs på Krishanteringscentrets ansvar och utgifterna för projektet kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:

  • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.
  • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.
  • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater.
  • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 545 2 033 1 500
Pris per kursdeltagardag 450 469 460
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,44 0,6 0,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 643 1 489 1 489
Bruttoinkomster 70 50 50
Nettoutgifter 1 573 1 439 1 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 233    
— överförts till följande år 99    

2015 budget 1 439 000
2014 budget 1 439 000
2013 bokslut 1 439 000