Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 603 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 573/2007/EG och 574/2007/EG samt rådets beslut 435/2007/EG)

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 16 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram 2007—2013 2013 Sammanlagt
       
Europeiska flyktingfonden - 1 133 1 133
Fonden för yttre gränser - 2 700 2 700
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare - 320 320
Europeiska återvändandefonden - 450 450
Sammanlagt - 4 603 4 603

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01, 26.40.21 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efterskott och andelen moms inte kan uppskattas på förhand.

Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.

Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas.

Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd).

Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserade betalningstidtabeller -16 897
Sammanlagt -16 897

2015 budget 4 603 000
2014 budget 21 500 000
2013 bokslut 22 100 000