Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 000 euro.

Förklaring:Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, föreskrivna eller bestämda tjänster för säkerhetsnätet, anskaffa gemensamma tjänster för inrikesministeriets förvaltningsområde och producera IKT-sakkunnigtjänster.

Finansieringen av HALTIK sker med seviceavtalsavgifter som tas ut hos kundämbetsverken.

Mål för resultatet av verksamheten

HALTIK:s mest centrala mål är att trygga den nuvarande serviceproduktionen enligt kundernas behov och säkerställa kvaliteten på servicen. Inom förvaltningsområdet pågår viktiga projekt inom informationsförvaltningen och totala reformer av datasystemen och att dessa lyckas är jämte underhållet av kritiska system ett av de viktigaste målen under hela ramperioden. Kundernas belåtenhet ökar när det gäller HALTIK:s verksamhet.

Mål enligt service:

 • — Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar.
 • — Inom datacentertjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion i fråga om maskinsalar och servermiljö.
 • — Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem.
 • — Arbetsstationstjänsterna producerar tjänster för hela livscykeln för standardiserad, certifierad och godkänd terminalutrustning.
 • — Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten är tillgängliga och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna.
 • — Målet för Service Desk-tjänster är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process.
 • — Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala informationstekniska stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter.
 • — Enheten för telefonitjänster producerar högklassiga samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde och dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.
 • — Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs på ett framgångsrikt sätt.
Åtgärder för att uppnå resultatet av verksamheten
 • — För kommunikationen tryggas en ostörd verksamhet under alla förhållanden och nätverkssäkerheten förbättras och dessutom kopplas lokalnäten till varandra enligt planerna.
 • — Man koncentrerar servrar och fortsätter rationaliseringen till huvudsalar.
 • — Det praktiska stödet och problemlösningen för systemen utvecklas ytterligare.
 • — Servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe som fungerar virtuellt. Systemet för verksamhetsstyrning som tagits i bruk utvecklas.
 • — Servicekvaliteten förbättras och verksamheten utvecklas genom att processerna för tjänstehanteringen främjas och användningen av arbetsledningssystemen finslipas.
 • — Telefontjänsternas tekniska miljö och samtalsförmedlingssystemet byts ut och produktionen av innehållet i databasen utvecklas.
 • — Projektverksamhetens kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.
Mål för resultatet avverksamheten angivna enligt mätare 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Terminalutrustning som stöds antal/årsv. 227,6 228 228
Virtuell relation (logiska servrar/fysisk server) 4,00 5,00 5,20
Mottagna servicebegäranden, antal/årsv. 9 345 10 292 10 417
Mottagna servicebegäranden (SLA-%) 87,0 87,5 87,5
Prestationer och kollektiva nyttigheter      
Terminalutrustning som stöds, st. 17 300 16 000 14 000
Videokonferens, st. 115 000 130 000 160 000
Mottagna servicebegäranden, antal 224 288 240 000 240 000
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,01 3,03 3,10
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
Mänskliga resurser 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Arbetstillfredsställelseindex 3,3 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,6 8 7,8
Antal anställda sammanlagt, årsv. 435 410 406
— av vilka i fast anställningsförhållande 381 358 355
Kvinnor, % 34,6 36 36

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 79 969 83 085 75 085
Bruttoinkomster 77 089 83 064 75 063
Nettoutgifter 2 880 21 22
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 189    
— överförts till följande år 230    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1
Sammanlagt 1

2015 budget 22 000
2014 budget 21 000
2013 bokslut 921 000