Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 528 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
  • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 251 240 229
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 8,0 7,5 7,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,7 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 641 22 274 22 028
Bruttoinkomster 920 500 500
Nettoutgifter 21 721 21 774 21 528
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 202    
— överförts till följande år 2 941    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -50
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03) -187
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) 19
Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (bortfall av en engångsersättning) -400
Överföring av tjänst (överföring till moment 26.20.01) -93
Överföring från moment 26.01.20 950
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -31
Indexhöjning av hyresutgifterna 43
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -8
Löneglidningsinbesparing -38
Lönejusteringar 96
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -111
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -14
Ytterligare besparing i omkostnaderna -257
Sammanlagt -246

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2015 budget 21 528 000
2014 budget 21 774 000
2013 bokslut 21 460 000