Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen. För dessa redogörs det närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.

Förvaltningsområdets informationsförvaltning

Inrikesministeriets informationsförvaltning ansvarar för utvecklingen, den strategiska styrningen och övervakningen av ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma informationsförvaltning och dess informationssäkerhet. Förvaltningens IT-central (HALTIK) hör till informationsförvaltningens resultatstyrning. Som en strategisk servicecentral inom förvaltningsområdet anskaffar, utvecklar och upprätthåller HALTIK data- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

EU:s fonder

Inrikesministeriet ansvarar för den nationella administrationen av Europeiska unionens allmänna program om solidaritet och hantering av migrationsströmmar 2007—2013. Med finansiering ur fonderna främjas uppnåendet av de mål som fastställdes i Haagprogrammet och Stockholmsprogrammet bl.a. genom att man stöder utvecklandet av administrationen av asylsökningsprocessen, förfarandena för återvändande samt integrationen av flyktingar och andra tredjelandsmedborgare samt den utvecklingsverksamhet som hänför sig till övervakningen av EU:s yttre gränser. Under nästa programperiod 2014—2020 inrättas två nya fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. Fonden för inre säkerhet och Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella samordningen för beredningen av fonderna och utgör den nationella myndighet som ansvarar för administrationen.

Civil krishantering

Inrikesministeriet ansvarar för att Finland har beredskap att delta i internationell civil krishantering. Beredskapen för civil krishantering i hemlandet utvecklas och upprätthålls så att deltagarnivån och sakkunskapen hos de experter som skickas ut motsvarar prioriteringarna i Finland. I den civila krishanteringsverksamheten betonas helheten i samarbetet när det gäller användningen av militära och civila resurser. Genom ett omfattande samarbete med intressentgrupper förbättras kommunikationen och informationsutbytet mellan förvaltningsområdena och frivilligorganisationerna i den civila krishanteringen.

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 528 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:

Produktion och kvalitetsledning
 • — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
 • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
 • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
 • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
 • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
 • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Årsverken 251 240 229
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 8,0 7,5 7,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,7 3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 22 641 22 274 22 028
Bruttoinkomster 920 500 500
Nettoutgifter 21 721 21 774 21 528
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 202    
— överförts till följande år 2 941    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -50
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03) -187
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro) 19
Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (bortfall av en engångsersättning) -400
Överföring av tjänst (överföring till moment 26.20.01) -93
Överföring från moment 26.01.20 950
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -31
Indexhöjning av hyresutgifterna 43
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -8
Löneglidningsinbesparing -38
Lönejusteringar 96
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -111
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -14
Ytterligare besparing i omkostnaderna -257
Sammanlagt -246

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2015 budget 21 528 000
2014 budget 21 774 000
2013 bokslut 21 460 000

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 000 euro.

Förklaring:Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, föreskrivna eller bestämda tjänster för säkerhetsnätet, anskaffa gemensamma tjänster för inrikesministeriets förvaltningsområde och producera IKT-sakkunnigtjänster.

Finansieringen av HALTIK sker med seviceavtalsavgifter som tas ut hos kundämbetsverken.

Mål för resultatet av verksamheten

HALTIK:s mest centrala mål är att trygga den nuvarande serviceproduktionen enligt kundernas behov och säkerställa kvaliteten på servicen. Inom förvaltningsområdet pågår viktiga projekt inom informationsförvaltningen och totala reformer av datasystemen och att dessa lyckas är jämte underhållet av kritiska system ett av de viktigaste målen under hela ramperioden. Kundernas belåtenhet ökar när det gäller HALTIK:s verksamhet.

Mål enligt service:

 • — Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar.
 • — Inom datacentertjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion i fråga om maskinsalar och servermiljö.
 • — Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem.
 • — Arbetsstationstjänsterna producerar tjänster för hela livscykeln för standardiserad, certifierad och godkänd terminalutrustning.
 • — Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten är tillgängliga och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna.
 • — Målet för Service Desk-tjänster är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process.
 • — Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala informationstekniska stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter.
 • — Enheten för telefonitjänster producerar högklassiga samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde och dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.
 • — Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs på ett framgångsrikt sätt.
Åtgärder för att uppnå resultatet av verksamheten
 • — För kommunikationen tryggas en ostörd verksamhet under alla förhållanden och nätverkssäkerheten förbättras och dessutom kopplas lokalnäten till varandra enligt planerna.
 • — Man koncentrerar servrar och fortsätter rationaliseringen till huvudsalar.
 • — Det praktiska stödet och problemlösningen för systemen utvecklas ytterligare.
 • — Servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe som fungerar virtuellt. Systemet för verksamhetsstyrning som tagits i bruk utvecklas.
 • — Servicekvaliteten förbättras och verksamheten utvecklas genom att processerna för tjänstehanteringen främjas och användningen av arbetsledningssystemen finslipas.
 • — Telefontjänsternas tekniska miljö och samtalsförmedlingssystemet byts ut och produktionen av innehållet i databasen utvecklas.
 • — Projektverksamhetens kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.
Mål för resultatet avverksamheten angivna enligt mätare 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Terminalutrustning som stöds antal/årsv. 227,6 228 228
Virtuell relation (logiska servrar/fysisk server) 4,00 5,00 5,20
Mottagna servicebegäranden, antal/årsv. 9 345 10 292 10 417
Mottagna servicebegäranden (SLA-%) 87,0 87,5 87,5
Prestationer och kollektiva nyttigheter      
Terminalutrustning som stöds, st. 17 300 16 000 14 000
Videokonferens, st. 115 000 130 000 160 000
Mottagna servicebegäranden, antal 224 288 240 000 240 000
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse (1—5) 3,01 3,03 3,10
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
Mänskliga resurser 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Arbetstillfredsställelseindex 3,3 3,5 3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,6 8 7,8
Antal anställda sammanlagt, årsv. 435 410 406
— av vilka i fast anställningsförhållande 381 358 355
Kvinnor, % 34,6 36 36

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 79 969 83 085 75 085
Bruttoinkomster 77 089 83 064 75 063
Nettoutgifter 2 880 21 22
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 189    
— överförts till följande år 230    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1
Sammanlagt 1

2015 budget 22 000
2014 budget 21 000
2013 bokslut 921 000

(04.) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 25.01.03.20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 917 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning, för driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE) och för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Internt köpta tjänster (TUVE) 6 400 000
Nätavgifter (S-TUVE) 2 400 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 117 000
Sammanlagt 8 917 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -3 000
S-TUVE-anslag (bortfall av ett tillägg av engångsnatur) -5 830
Tilläggskostnader för S-TUVE-tjänsterna 2 400
Tillägg till TUVE-förvaltningsutgifterna 4 700
TUVE-förvaltningsutgifter -1 000
Överföring till moment 26.01.01 -950
Övriga ändringar 40
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -333
Sammanlagt -3 973

2015 budget 8 917 000
2014 budget 12 890 000
2013 bokslut 12 488 000

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 603 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 573/2007/EG och 574/2007/EG samt rådets beslut 435/2007/EG)

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 16 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram 2007—2013 2013 Sammanlagt
       
Europeiska flyktingfonden - 1 133 1 133
Fonden för yttre gränser - 2 700 2 700
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare - 320 320
Europeiska återvändandefonden - 450 450
Sammanlagt - 4 603 4 603

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01, 26.40.21 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efterskott och andelen moms inte kan uppskattas på förhand.

Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.

Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas.

Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd).

Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserade betalningstidtabeller -16 897
Sammanlagt -16 897

2015 budget 4 603 000
2014 budget 21 500 000
2013 bokslut 22 100 000

23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken.

I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten.

De andra parternas betalningsandelar som kommer in som intäkter från de forskningsprojekt som genomförs på Krishanteringscentrets ansvar och utgifterna för projektet kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar under inrikesministeriets ledning på ett övergripande sätt för den operativa verksamheten inom civil krishantering: utbildning, rekrytering, forsknings- och utvecklingsverksamhet, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.

Utgifter föranledda av personer som deltar i civil krishantering utomlands betalas av anslaget under moment 24.10.21.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:

 • — Krishanteringscentret utbildar det antal civila sakkunniga som motsvarar Finlands deltagarnivå för att sändas ut i uppdrag inom civil krishantering.
 • — Krishanteringscentret sänder ut sakkunniga i uppdrag inom civil krishantering på årsnivå i enlighet med statsrådets riktlinjer.
 • — Kvinnornas andel av de sakkunniga som sänds ut är fortfarande högre än genomsnittet i Europeiska unionens medlemsstater.
 • — Verksamheten inom den civila krishanteringsberedskapen i Finland är planmässig och kostnadseffektiv och riktar sig på primära uppgifter.

Nyckeltal för verksamheten

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Kursdeltagardagar inom civil krishantering 1 545 2 033 1 500
Pris per kursdeltagardag 450 469 460
Sakkunniga som godkänts/föreslagits 0,44 0,6 0,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 643 1 489 1 489
Bruttoinkomster 70 50 50
Nettoutgifter 1 573 1 439 1 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 233    
— överförts till följande år 99    

2015 budget 1 439 000
2014 budget 1 439 000
2013 bokslut 1 439 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 288 000 euro.

Anslaget får användas

1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020

2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om fonder för inrikes frågor.

För programperioden 2014—2020 inrättades två nya fonder inom området för inrikes frågor i EU, dvs. fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden. Medlemsstatens skyldigheter i anknytning till fonderna bestäms i förordningen för respektive fond (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513/2014, 515/2014 och 516/2014) och i den horisontella förordningen som gäller förvaltning (Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014). Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av fonderna nationellt och är utsedd som ansvarig myndighet och revisionsmyndighet för fonderna.

Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna under programperioden 2014—2020 kommer att balansera mot slutet av programmen.

För genomförande av projekt och åtgärder som finansieras med medel ur fonderna ska det i regel finnas nationell finansiering för att verkställa dem.

Fonden för inre säkerhet indelas i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Fonder som har en grunddel innefattar också en s.k. rörlig finansieringsdel. Då är det möjligt att ur fonderna utöver grunddelen för nationella program få en rörlig finansieringsandel för genomförande av någon specialåtgärd samt att ur asyl-, migrations- och integrationsfonden få finansiering för att ta emot vidarebosatta flyktingar. Storleken på den finansieringsandel som eventuellt fås för specialåtgärder finns det ännu inte uppgift om. Finansieringsandelarna för de olika länderna bestäms i respektive fondförordning.

Finansieringen för mottagande av vidarebosatta flyktingar kan avsevärt öka Finlands anslag ur fonden. Anslag beviljas medlemsstaterna med två års mellanrum och för att få dem bör flyktingarna ha anlänt till Finland inom en tidsperiod på två år innan anslagen beviljas. Engångsersättningen för en vidarebosatt flykting är 6 000 euro eller, för grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, 10 000 euro per flykting. Om Finlands flyktingkvot varje år hålls på åtminstone den nuvarande nivån av 750 personer, av vilka minst hälften hör till grupper som prioriteras i EU:s vidarebosättningsprogram, kan Finland årligen få en finansieringsandel på 6 miljoner euro. Detta förutsätter dessutom att den finansiering som på EU-nivå avsatts för vidarebosättning räcker till slutet av programperioden.

Den tekniska hjälpens storlek kommer att utöver grunddelen utgöras av en ca 5 % stor andel av den totala summa som beviljats medlemsstaten ur fonden (grunddel + rörlig del). Teknisk hjälp används enbart för kostnader som föranleds de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fonderna.

För åren 2014—2020 beräknas finansieringen av de nationella programmen för fonderna för inrikes frågor uppgå till sammanlagt ca 113 miljoner euro.

Utbetalningarna för 2014 års årsprogram överförs delvis till 2015 på grund av att programstarten fördröjdes.

Beräknade finansieringsandelar för hela programperioden 2014—2020 (grunddelar) (1 000 euro)

Fonder  
   
Asyl-, migrations- och integrationsfonden, grunddelen 23 489
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för yttre gränser och visering, grunddelen1) 36 935
Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet och krishantering 15 682

1) Medlemsstaterna kan använda högst 40 procent av grunddelen för finansiering av driftsstöd.

Beräknade utbetalningar ur fonderna 2015 (1 000 euro)

Årsprogram 2014—2015 Sammanlagt
     
Fonden för inre säkerhet 3 288 3 288
Asyl-, migrations- och integrationsfonden 3 000 3 000
Sammanlagt 6 288 6 288

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inledning av programperioden (beräknad betalningstidtabell) -4 192
Sammanlagt -4 192

2015 budget 6 288 000
2014 budget 10 480 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 61 138 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -5 190
Överföring från moment 26.40.63 88
Sammanlagt -5 102

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 61 138 000
2014 budget 66 240 000
2013 bokslut 69 880 762

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 017 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF,1), IGC2), IOM, ICMPD3), COSPAS-SARSAT4) och ICAO PKD)5)samt till betalning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktelser.

Förklaring:Inom det internationella polisiära samarbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet ägnas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.

Inom IGC behandlas alla betydande frågor som anknyter till hanteringen av de internationella migrationsströmmarna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strävar efter att främja en hållbar migrationspolitik och koncentrerar sig på migrationsfrågor som är viktiga för Väst- och Östeuropa samt utgör sekretariat för Budapestprocessen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Interpol 526 000
FATF 30 000
IGC 85 000
IOM 300 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
ICAO PKD 26 000
Sammanlagt 1 017 000

2015 budget 1 017 000
2014 budget 1 017 000
2013 bokslut 788 280