Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 942 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av dessa uppgifter.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2015:

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
       
Verksamhetens mål      
Förvaringssäkerheten vid anstalterna, % 99,2 99,2 99,2
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 35 37 37
Fängelsefångar i sysselsättning i genomsnitt per dag, % 63 62 60
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % av inledda 87 80 80
Andel som slutfört samhällstjänst, % av avslutade 85 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,36 1,33 1,38
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 12,0 11,9 12,0
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. 261 260 260
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 61 896 63 085 64 635
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 327 6 074 6 084

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 190 748
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 290
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 791
Verkställighetsenheten 1 657
Hälsovårdsenheten 15 779
Tjänster som köps av servicecentraler 10 677
Sammanlagt 228 942

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 238 275 243 771 242 712
Bruttoinkomster 14 291 14 565 13 770
Nettoutgifter 223 984 229 206 228 942
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 635    
— överförts till följande år 11 614    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för Brottspåföljdsmyndighetens avgiftsbelagda verksamhet (1 000 euro)1)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 10 105 10 000 9 700
— övriga intäkter 889 955 800
Intäkter sammanlagt 10 994 10 955 10 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 10 574 10 300 9 500
— andel av samkostnaderna 10 726 10 800 10 850
Kostnader sammanlagt 21 300 21 100 20 350
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -10 306 -10 145 -9 850
Kostnadsmotsvarighet, % 52 52 52

1) Omfattar inte måltidsersättningar och hyresintäkter från tjänstebostäder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centralisering av uppgifter vid inledande av verkställighet av fängelsestraff till Brottspåföljdsmyndigheten (överföring från moment 25.20.01) 274
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -47 000 euro och produktivitetsanslaget 17 000 euro) -30
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20) 530
Projektet för verksamhetsutveckling och ett klientdatasystem (Roti, tidigare ATJ) (överföring från moment 28.70.20 i budgeten för 2014) -1 670
Utgifter för lokaler 800
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -324
Indexhöjning av hyresutgifterna 639
Löneglidningsinbesparing -327
Lönejusteringar 1 158
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 159
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -155
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt -264

2015 budget 228 942 000
2014 budget 229 206 000
2013 bokslut 225 963 000