Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2015

66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 801 422 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter

3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut

4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering

5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) och det österrikiska utvecklingssamarbetsverket (ADA).

Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989).

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet får betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 268 568 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner1) 234 435 000
3. Europeiska utvecklingsfonden 25 158 000
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 57 300 000
5. Humanitärt bistånd 74 800 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 7 961 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision 2 700 000
8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet 114 000 000
9. Räntestödsinstrumentet 16 500 000
Sammanlagt 801 422 000

1) I anslaget ingår ingår 400 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Norges utrikesministerium, 12 300 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) samt 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA).

Fullmakt

År 2015 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2015 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 487 686 000 euro.

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro)

     
1. Multilateralt utvecklingssamarbete 29 146 000
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 257 700 000
3. Europeiska utvecklingsfonden -
4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 39 090 000
5. Humanitärt bistånd 45 000 000
6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 1 350 000
7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision -
8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet 100 400 000
9. Räntestödsinstrumentet 15 000 000
Sammanlagt 487 686 000

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
             
Utvecklingssamarbetsfullmakt            
Förbindelser som ingåtts före år 2015 599 596 487 557 399 197 201 694 836 258 2 524 302
Förbindelser år 2015 - 156 100 151 951 134 060 45 575 487 686
Utgifter sammanlagt 599 596 643 657 551 148 335 754 881 833 3 011 988
1. Multilateralt utvecklingssamarbete

För ändamålet föreslås anslag på 268 568 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 29 146 000 euro efter år 2015.

Stödet fördelas på organisationer, program och fonder som lyder under FN och internationella och regionala institut för utvecklingsfinansiering i form av allmänna understöd, medlemsavgifter och finansiella bidrag, partnerskapsprojekt och tematiskt stöd. Stödet inriktas i enlighet med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och därmed stärker Finland sin insats i multilaterala organisationer och institut för utvecklingsfinansiering genom att verka i dem på ett resultatinriktat och strategiskt sätt.

Plan för fördelningen av multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

   
FN-organisationer 116 370
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 15 600
FN:s barnfond (UNICEF) 20 000
FN:s befolkningsfond (UNFPA) 33 550
FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women) 14 000
Övriga 33 220
Världsbanksgruppen 94 958
Internationella utvecklingsfonden (IDA) 84 316
Skuldlättnadsprogram (HIPC, MDRI) 7 792
Världsbanksgruppens partnerskapsprogram 2 850
Regionala institut för utvecklingsfinansiering 42 159
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) 36 309
Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 5 250
Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) kapitalhöjning 600
Andra multilaterala organisationer 13 783
Den globala miljöfaciliteten (GEF) 4 325
Övriga 9 458
Ofördelat 1 298
Sammanlagt 268 568

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om multilateralt utvecklingssamarbete (1 000 euro, uppskattning)

   
Ofördelat 29 146
Sammanlagt 29 146
2. Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner

För ändamålet föreslås anslag på 234 435 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 257 700 000 euro efter år 2015.

Plan för fördelningen av utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

   
Afrika och Mellanöstern 152 800
Långvariga samarbetsländer 86 760
Etiopien 14 000
Kenya 10 000
Tanzania 26 000
Moçambique 22 140
Zambia 14 620
Bräckliga stater 21 160
Södra Sudan 3 000
Somalia 10 000
Palestinska områden 8 160
Regionalt och annat samarbete i Afrika 24 440
Mellanöstern och Nordafrika 5 900
Övrigt regionalt samarbete i Afrika (Syrien och närområden) 5 000
Östafrika och Västafrika 7 200
Södra Afrika 4 640
Övrigt regionalt samarbete i Afrika 1 700
Lokalt samarbete 7 240
Mellanöstern och Nordafrika 940
Östafrika och Västafrika 2 400
Södra Afrika 3 900
DFID:s andel av samarbetsprojektet 12 300
ADA:s andel av samarbetsprojektet 500
Norges utrikesministeriums andel av samarbetsprojektet 400
   
Asien 62 115
Långvariga samarbetsländer 23 635
Nepal 18 885
Vietnam 4 750
Bräckliga stater 26 000
Afghanistan 20 000
Myanmar 6 000
Regionalt och annat samarbete 11 080
Regionalt och tematiskt samarbete i Mekongområdet 8 870
Annat regionalt och tematiskt samarbete 2 210
Lokalt samarbete 1 400
   
Latinamerika 7 320
Regionalt och annat samarbete 6 840
Regionalt samarbete i Anderna 3 600
Regionalt samarbete i Centralamerika 1 820
Annat regionalt och tematiskt samarbete 1 420
Lokalt samarbete 480
   
Västra Balkan 1 500
Västra Balkan 1 200
Lokalt samarbete 300
   
Östeuropa och Centralasien 10 700
Östeuropa och Centralasien 10 025
Lokalt samarbete 675
   
Ofördelat -
Sammanlagt 234 435

Plan för fördelningen av fullmakter att bevilja medel för och ingå avtal om utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner (1 000 euro, uppskattning)

   
Ofördelat 257 700
Sammanlagt 257 700

Utgångspunkten för utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner är samarbetsparternas utvecklingsplaner och strategier för minskning av fattigdomen. Finlands stöd inriktas i överensstämmelse med prioriteringarna i det utvecklingspolitiska programmet och med målet att avskaffa fattigdom och trygga ett människovärdigt liv för alla i enlighet med utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration genom att olika former av bilateralt samarbete används på ett mångsidigt och varandra kompletterande sätt. Bräckliga staters särskilda behov beaktas genom att man stödjer staterna på deras väg mot fred och utveckling. Stödet riktas också till regionalt samarbete. De anslag som anvisats under denna punkt i dispositionsplanen används vid beskickningarna för projekt som gäller lokalt samarbete.

3. Europeiska utvecklingsfonden

För ändamålet föreslås anslag på 25 158 000 euro.

Stödet riktas till utvecklingssamarbete och annat samarbete mellan EU och AVS-länderna (länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet) i enlighet med europeisk utvecklingspolitisk konsensus och riktlinjerna i Cotonou-partnerskapsavtalet, samt till samarbete med de utomeuropeiska länder och territorier som avses i fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det utvecklingssamarbete och övriga samarbete med AVS-länderna som grundar sig på Cotonou-avtalet finansieras med medel ur Europeiska utvecklingsfonden (European Development Fund, EUF).

4. Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land

För ändamålet föreslås anslag på 57 300 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 39 090 000 euro efter år 2015. Stödet fördelas på tematiska program inom organisationer, program och fonder som lyder under FN och i institut för utvecklingsfinansiering. Ofördelat anslag under denna punkt i dispositionsplanen kommer att riktas till projekt som gäller demokratistöd. Stöd inriktas också på humanitär minverksamhet.

Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan också stöd på sammanlagt högst 5 700 000 euro beviljas för ett utbytesprogram för högskolor som administreras av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete (CIMO) (North South South) och för ett stödprogram som ska stärka kapaciteten för läroanstalter med högre utbildning.

5. Humanitärt bistånd

För ändamålet föreslås anslag på 74 800 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 45 000 000 euro efter år 2015.

Stöd riktas enligt behov till offer för naturkatastrofer, humanitära kriser och väpnade konflikter, med iakttagande av principerna för opartiskhet, rättvisa och humanitet. Målet för det humanitära biståndet är att rädda människoliv, lindra mänskligt lidande och hjälpa de mest utsatta. Det humanitära biståndet kanaliseras via FN-organisationer, Internationella federationen Röda korset och röda halvmånen samt inhemska humanitära biståndsorganisationer som certifierats av Europeiska kommissionen.

Av anslagen för humanitärt bistånd finansieras även de generella bidragen till de viktigaste internationella humanitära biståndsorganisationerna, såsom FN:s flyktingorganisation (UNHCR), FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar (UNWRA), FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s centrala nödhjälpsfond (CERF) och FN:s internationella strategi för katastrofriskreducering (UNISDR). Av anslaget för humanitärt bistånd finansieras även Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Resultatet av humanitärt bistånd övervakas med hjälp av nyckeltal som de biståndsorganisationer som ger humanitärt bistånd använder för att utvärdera sitt resultat och med hjälp av ministeriets påverkansstrategier.

6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information

För ändamålet föreslås anslag på 7 961 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 1 350 000 euro efter år 2015.

Anslagen fördelas för följande ändamål: utvecklingspolitisk planering och forskning, utbildning och träning för personal inom utvecklingssamarbetet, utvecklingsinformation och utvecklingsfostran, frivillig finansiering av arbete som lyder under OECD:s biståndskommitté samt utvecklande av datasystem inom utvecklingssamarbetet och av den övriga utvecklingssamarbetsförvaltningen. Från anslaget under denna punkt i dispositionsplanen kan ett anslag på högst 2 825 000 euro beviljas för den utvecklingsforskning som administreras av Finlands Akademi.

7. Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision

För ändamålet föreslås anslag på 2 700 000 euro.

Anslagen fördelas så att utvecklingssamarbetets innehåll och kvalitet och de administrativa verksamhetsprinciperna samt medelsanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet stärks.

8. Understöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet

För ändamålet föreslås anslag på 114 000 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 100 400 000 euro efter år 2015.

Av stödet kanaliseras ca 70 % via partnerskapsorganisationer och resten via andra frivilligorganisationer. Stödet till information om utvecklingssamarbetet är avsett för frivilligorganisationernas utvecklingsinformation och globalfostran i Finland. Dessutom kan stöd beviljas internationella frivilligorganisationer (INGO) och till nationella andelar av EU-finansierade projekt. Finlands Unicef, Finlands UN Women och Finlands Flyktinghjälp kan beviljas stöd enligt prövning för deras verksamhet i Finland, och till FN-förbundet för dess verksamhet som gäller utvecklingsinformation och globalfostran till ett belopp av sammanlagt högst 1 150 000 euro år 2015.

Frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det offentliga bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt EU:s utvecklingssamarbete. Det särskilda mervärde som dess organisationer ger är att de är verksamma på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna. Det bistånd som kanaliseras via organisationerna stärker det civila samhället i utvecklingsländerna. Stöd kan beviljas projekt som uppfyller ställda kvalitetskriterier och som bidrar till att målen för det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet uppnås.

9. Räntestödsinstrumentet

För ändamålet föreslås anslag på 16 500 000 euro samt nya fullmakter att bevilja medel och ingå avtal till ett belopp av sammanlagt 15 000 000 euro efter år 2015.

I Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram har statsrådet beslutat att det utvecklas nya samarbetsformer, som ersätter räntestödskreditsinstrumentet, och som främjar de utvecklingspolitiska målen och kompletterar de andra utvecklingspolitiska metoderna. Därför har räntestödsinstrumentet avskaffats och inga nya projekt tas till beredning. Eftersom beredningsprocessen för projekten är lång och partnerskapslandet och/eller exportföretaget svarar för kostnaderna, fortsätter dock beredningen av utvalda projekt i fråga om vilka man hunnit långt i beredningen.

Anslagen fördelas till stöd för utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling i enlighet med OECD:s s.k. konsensusavtal om exportkrediter och räntestödskrediter. Om räntestödskrediter som beviljas utvecklingsländer bestäms i lag (1114/2000).

Anslaget används också för uppföljning och övervakning av användningen av beviljade krediter, för beredning och utvärdering av förslag till projekt samt för stödjande av tekniskt bistånd i anslutning till projekt.

Inkomsterna från samarbetsprojekten har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för samarbetsprojekt 740
Sparbeslut -53 000
Nivåförändring -38 162
Sammanlagt -90 422

2015 budget 801 422 000
2014 I tilläggsb. 48 946 000
2014 budget 891 844 000
2013 bokslut 940 392 000