Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2015

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 37 172 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 1 020 000
03. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 489 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 2 177 000
05. Gemensamma utgifter 3 140 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 970 000
08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) 11 562 000
09. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 400 000
10. Utgifter för Atalanta-insatsen 711 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 1 313 000
14. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 13 455 000
15. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 1 145 000
16. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 790 000
Sammanlagt 37 172 000

Förklaring:Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och de krav som uppgifterna ställer inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2015. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 530 soldater år 2015.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserade grunder för planering av insatserna 2 570
Sparbeslut -3 000
Nivåförändring -18 700
Sammanlagt -19 130

2015 budget 37 172 000
2014 I tilläggsb. 2 800 000
2014 budget 56 302 000
2013 bokslut 43 502 995