Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2015

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 076 000 euro.

Anslaget får även användas

1) betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

Vid utrikesministeriet dras in 10 tjänster som utrikesråd från och med den 1 september 2015.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2015 (euro)

   
Ministeriet, 932 årsverken 77 248 000
Omkostnader 15 930 000
Personalkostnader 61 318 000
   
Beskickningarna, 91 verksamhetsställen, 562 årsverken1) 140 949 000
Omkostnader 76 304 000
Personalkostnader 64 645 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 36 879 000
Informationsförvaltning 24 000 000
Fastighetsförvaltning 10 879 000
Säkerhet 2 000 000
Sammanlagt 255 076 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 33, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 273 758 271 566 265 282
Bruttoinkomster 62 135 69 159 10 206
Nettoutgifter 211 623 202 407 255 076
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 24 028    
— överförts till följande år 12 956    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 57 541 64 231 5 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 15 496 17 576 17 422
— andel av samkostnaderna 16 743 18 941 18 896
Kostnader sammanlagt 32 239 36 517 36 318
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 25 302 27 714 -31 018
Kostnadsmotsvarighet, % 178 176 15

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 bruttobudgeteras avgifterna för handläggning av visum under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bruttobudgetering av avgifterna för handläggning av visum 43 440
Minskning av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten (avgifter för handläggning av visum) 12 000
Produktivitetsprogrammet -241
Utveckling av systemet för visumverksamhet -820
Överföring från moment 24.90.66 1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -280
Indexhöjning av hyresutgifterna 229
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -40
Löneglidningsinbesparing -238
Lönejusteringar 634
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -1 004
Sparbeslut -500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -678
Ytterligare besparing i omkostnaderna -833
Sammanlagt 52 669

2015 budget 255 076 000
2014 I tilläggsb. 154 000
2014 budget 202 407 000
2013 bokslut 200 551 000