Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

90. Övriga utgifterPDF-versio

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 640 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.


2015 budget640 000
2014 budget640 000
2013 bokslut639 814

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet

2) till lönekostnader för högst fyra årsverken.

Förklaring: Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets värde och betydelse. Målet är att kostnaderna för planeringen av och det riksomfattande gemensamma genomförandet av jubileumsåret ska täckas med anslag som reserveras i statsbudgeten åren 2014—2018.

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Jubileumsårets arrangemang har väckt stort intresse i samhället. Från olika ämbetsverk, institutioner, frivilligorganisationer och medborgare har det inkommit tiotals förslag och initiativ till arrangemang för jubileumsåret om allt från frimärken till nya byggnader. Den projektorganisation som statsrådets kansli har tillsatt för förberedelserna har i uppgift att utarbeta förslag till hur jubileumsåret ska firas och att genomföra dem. Samhällets olika delområden och aktörer är representerade i projektorganisationen på bred front. De erfarenheter man fått från andra motsvarande stora jubileumsprojekt beaktas vid förberedelserna. Utgångspunkten är att hundraårsjubileets betydelse ska beaktas och att det reserveras tillräckligt med tid och resurser. Det allmänna målet är att skapa ett medryckande och intressant jubileumsår. Jubileumsåret syftar till att öka den allmänna förståelsen för Finlands utveckling till en självständig stat och nationens utveckling, betydelsen av Finland och det finländska i dagens värld, samt för de framtida utmaningarna och den nya riktningen för nationen. Jubileumsåret lyfter fram demokratin, människovärdets okränkbarhet, individens frihet och rättigheter samt främjar rättvisa och öppenhet i samhället. Till jubileumsårets mål ska även höra att förmedla information, främja inlärningen och skapa förutsättningar för en diskussion, som förankrar de centrala värderingar och principer som den pluralistiska finländska demokratin bygger på.


2015 budget1 100 000
2014 budget1 100 000
2013 bokslut100 000