Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring:Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2013 granskades 1 923 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Klagomål

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
inkomna 2 177 2 200 2 200
avgjorda 2 083 2 200 2 200

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2013 var mediantiden för behandlingen av klagomål var 4,9 veckor och medeltalet 18,0 veckor. År 2013 träffades avgöranden som ledde till åtgärder i 16 % av de undersökta klagomålen.

Egna initiativ och granskningar

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
initiativ 13 20 20
granskningar 25 20 20

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 14 åtgärder år 2013.

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Granskning av straffdomar 3 855 6 000 6 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2013 inleddes behandling av 114 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
inkomna 487 500 600
undersökta 446 500 600

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 699 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -19
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -7
Sammanlagt -18

2015 budget 3 699 000
2014 budget 3 717 000
2013 bokslut 3 710 000