Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
              01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring: Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2013 granskades 1 923 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Klagomål

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
inkomna2 1772 2002 200
avgjorda2 0832 2002 200

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2013 var mediantiden för behandlingen av klagomål var 4,9 veckor och medeltalet 18,0 veckor. År 2013 träffades avgöranden som ledde till åtgärder i 16 % av de undersökta klagomålen.

Egna initiativ och granskningar

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
initiativ132020
granskningar252020

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 14 åtgärder år 2013.

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Granskning av straffdomar3 8556 0006 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2013 inleddes behandling av 114 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
inkomna487500600
undersökta446500600

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 699 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Löneglidningsinbesparing-7
Lönejusteringar16
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-19
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-7
Sammanlagt-18

2015 budget3 699 000
2014 budget3 717 000
2013 bokslut3 710 000