Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
              50. Understödjande av partiverksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Understödjande av politisk verksamhetPDF-versio

Förklaring: Enligt grundlagen tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av riksdagen. I det politiska systemet i Finland har partierna en etablerad ställning. På grund av partiernas viktiga ställning i den statliga verksamheten har om deras ställning och om fördelning av det anslag som avsetts för stödjande av partiverksamheten föreskrivits genom partilagen. Partifinansieringen omfattar ett allmänt stöd för partiverksamheten och stöd för partiernas informationsverksamhet och kommunikation.

50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 16 915 000 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet, varav 10 % är avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 10 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan nämnda understöd. Vidare får 85 000 euro av anslaget användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Dessutom är ett belopp på 14 925 000 euro av anslaget avsett att användas för att stödja partiernas informationsverksamhet och kommunikation och 75 000 euro som understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av informationsverksamhet i landskapet Åland.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-2 000
Sammanlagt-2 000

2015 budget32 000 000
2014 budget34 000 000
2013 bokslut34 000 000