Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
              88. Aktieförvärv
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

Förklaring: Målen är följande:

1) Utvecklande av bolagen och stödjande av tillväxt på lång sikt, dvs. en mera samordnad ägarstyrning. Målet uppnås genom att samordna och utveckla rutinerna och samarbetet när det gäller ägarstyrningen vid statligt ägda bolag.

2) Ökat aktieägarvärde. Målet uppnås när avkastningen på sysselsatt kapital i statens aktieportfölj överstiger den riskfria räntan. Utvecklingen av direkt statsägda börsbolags värde är bättre än branschindex.

3) Föregångare i frågor som gäller företagsansvar. Målet uppnås så att alla statsägda bolag rapporterar om företagsansvaret och har tagit upp frågor som gäller företagsansvaret i sin strategi för affärsverksamheten.

4) Båda könen har 40 % representation i styrelserna för bolag med bestämmande inflytande.

5) Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning intäktsförs i budgetekonomin. Det beräknas att under moment 13.03.01 intäktsförs sammanlagt 2,1 miljarder euro.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006); om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring: Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrning räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för staten, kostnader för rekrytering och utbildning av styrelsemedlemmar, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet vid ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för ägarstyrningens internationella samarbete och samarbetet mellan ägarna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-1 000
Sammanlagt-1 000

2015 budget1 700 000
2014 I tilläggsb.20 000 000
2014 budget2 700 000
2013 bokslut117 700 000