Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

Förklaring:Målen är följande:

1) Utvecklande av bolagen och stödjande av tillväxt på lång sikt, dvs. en mera samordnad ägarstyrning. Målet uppnås genom att samordna och utveckla rutinerna och samarbetet när det gäller ägarstyrningen vid statligt ägda bolag.

2) Ökat aktieägarvärde. Målet uppnås när avkastningen på sysselsatt kapital i statens aktieportfölj överstiger den riskfria räntan. Utvecklingen av direkt statsägda börsbolags värde är bättre än branschindex.

3) Föregångare i frågor som gäller företagsansvar. Målet uppnås så att alla statsägda bolag rapporterar om företagsansvaret och har tagit upp frågor som gäller företagsansvaret i sin strategi för affärsverksamheten.

4) Båda könen har 40 % representation i styrelserna för bolag med bestämmande inflytande.

5) Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning intäktsförs i budgetekonomin. Det beräknas att under moment 13.03.01 intäktsförs sammanlagt 2,1 miljarder euro.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag

2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet

3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006); om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet.

Förklaring:Utgifter som föranleds av eller hänför sig till ägar- och företagsarrangemang eller till försäljning av aktier är utöver kostnaderna för arrangemangen och åtgärderna och beredningen av dessa dessutom sådan partiell återbäring av köpesumman som grundar sig på avtalsvillkor i köpebrevet som gäller prisjusteringar samt ersättningar som säljaren ska betala. Som utgifter som hänför sig till ägarstyrning räknas förvaltningskostnader för aktier och värdeandelar, kostnader för rådgivnings- och utbildningstjänster för staten, kostnader för rekrytering och utbildning av styrelsemedlemmar, kostnader i anslutning till upprätthållandet av kunnandet vid ägarstyrningen när det gäller ansvarsområde och företagsarrangemang samt kostnader för ägarstyrningens internationella samarbete och samarbetet mellan ägarna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -1 000
Sammanlagt -1 000

2015 budget 1 700 000
2014 I tilläggsb. 20 000 000
2014 budget 2 700 000
2013 bokslut 117 700 000