Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2015

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd för forskning till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till löneutgifter för personal vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst två årsverken. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 45 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för finanspolitiska utvärderingsrådet (överföring till moment 28.30.02) -100
Överföring från moment 28.30.02 35
Överföring från moment 29.40.03 7
Överföring från moment 30.20.(01) 285
Överföring från moment 30.20.02 6
Överföring från moment 30.40.(01) 79
Överföring från moment 30.60.(01) 367
Överföring från moment 30.70.(02) 46
Överföring från moment 31.50.01 165
Överföring från moment 32.20.01 98
Överföring från moment 32.20.02 789
Överföring från moment 32.20.05 19
Överföring från moment 33.02.03 -36
Överföring från moment 33.03.04 333
Överföring från moment 33.03.50 190
Överföring från moment 35.01.04 117
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 000
Sammanlagt 1 400

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 400 000
2014 budget 5 000 000