Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 599 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster och lokalservice som sköts centralt

2) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna

3) för gemensamma datasystem

4) för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 594 32 188 32 624
Bruttoinkomster 35 25 25
Nettoutgifter 32 559 32 163 32 599
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 892    
— överförts till följande år 3 493    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Team Finland-samordning (överföring från moment 32.20.41) 1 000
Överföring från moment 26.10.01 (1 årsverke) 20
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -44
Indexhöjning av hyresutgifterna 86
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Löneglidningsinbesparing -37
Lönejusteringar 98
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -156
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -69
Ytterligare besparing i omkostnaderna -385
Sammanlagt 436

2015 budget 32 599 000
2014 I tilläggsb. 1 440 000
2014 budget 32 163 000
2013 bokslut 32 160 000