Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2015

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Målen är följande:

1) Statsministern har den information och de redskap som är nödvändiga vid ledning av statsrådet samt en samordnad strategisk kommunikation för statsrådet. Statsrådets kansli sköter de tekniska och juridiska ramarna för statsministerns och regeringens verksamhet och att kommunikationen fungerar.

2) Regeringens besluts-, samordnings- och uppföljningsprocesser fungerar och forskningsdata produceras för regeringen samt utnyttjandet av information kan garanteras under alla omständigheter.

3) Statsrådets principbeslut av den 5 september 2013 om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering verkställs.

4) Produktion av framtids- och framsynsperspektiv samt ibruktagande av en verksamhetsmodell för nationell prognostisering.

5) En EU-politik som stärker Finlands konkurrenskraft, ökar tillväxten och förbättrar sysselsättningen. Dessutom är målet att mera samordnat sköta EU-rättsliga ärenden i statsrådet och att systematiskt och prognostiserat bedöma verkningarna av frågor som kommer upp i EU.

Humankapital

Målet för personalplaneringen vad gäller statsrådets kanslis humankapital är en rätt dimensionerad och kunnig personal som arbetar i en inspirerande arbetsgemenskap, vars resultat följs upp och vars verksamhet utvecklas årligen i enlighet med de uppställda målen. Mätarna för humankapitalet inom statens verksamhet är enhetliga. Som stöd för utvecklandet av arbetsgemenskapen används även en jämställdhets- och likabehandlingsplan samt en operativ jämställdhetsarbetsgrupp. Jämställdhetsmålen främjas inom rekryteringen.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antal årsverken 301 309 321
Kompetens (utbildningsindex) 5,4 5,4 5,4
De anställdas arbetshälsa och hur de orkar arbeta      
— index över arbetstillfredsställelse 3,4 3,5 3,5
— ledarskapsindex 3,4 3,5 3,5
— kompetensledningsindex 3,5 3,5 3,5
— arbetshälsoindex 3,7 4,0 4,0
— sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 9 7 7
Engagerande ledarskap och chefsarbete      
— ledningen som exempel och vägvisare 3,2 3,5 3,5
— den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen 3,3 3,5 3,9
Kompetensutveckling och kompetensförnyelse/indikatorer      
— resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet 3,0 3,5 3,5
— de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger 3,1 3,5 3,7
Psykisk, fysisk, social och etisk hälsa i arbetet      
— arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande 3,1 3,5 3,9
— arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje 3,6 3,7 3,7

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 599 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster och lokalservice som sköts centralt

2) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna

3) för gemensamma datasystem

4) för kostnader som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 594 32 188 32 624
Bruttoinkomster 35 25 25
Nettoutgifter 32 559 32 163 32 599
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 892    
— överförts till följande år 3 493    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Team Finland-samordning (överföring från moment 32.20.41) 1 000
Överföring från moment 26.10.01 (1 årsverke) 20
Överföring till moment 23.01.02 -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -44
Indexhöjning av hyresutgifterna 86
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Löneglidningsinbesparing -37
Lönejusteringar 98
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -156
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -69
Ytterligare besparing i omkostnaderna -385
Sammanlagt 436

2015 budget 32 599 000
2014 I tilläggsb. 1 440 000
2014 budget 32 163 000
2013 bokslut 32 160 000

02. Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 744 000 euro.

Antalet anställda får uppgå till högst 66, varav 19 är medlemmar av statsrådet, 12 statssekreterare och 35 specialmedarbetare.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas arvoden till ministrar (lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006), och löner jämte bikostnader till politiska statssekreterare och ministrarnas specialmedarbetare.

Utgifter för statsministerns resor och gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20.  

Statsministerns specialmedarbetares resor betalas av anslaget under moment 23.01.20 och övriga utgifter av omkostnadsanslaget för statsrådets kansli.

Utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i kansliet och utgifter för ministerns gästfrihet betalas av anslaget under moment 23.01.20, liksom utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde och utgifter för specialmedarbetarens gästfrihet.

Utgifterna för de övriga ministrarnas och specialmedarbetarnas samt statssekreterarnas resor, arbetshälsovård och utbildning samt andra motsvarande utgifter betalas av omkostnadsanslaget för det ansvariga ministeriet. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ändringar som regeringsprogrammet förutsätter, inklusive att förslaget att sänka ministrarnas arvoden med 5 % slopas. Lönekostnaderna för statssekreterare har föreslagits fram till den nya regeringen och anslagen för dem överförs från andra ministerier enligt tabellen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den föreslagna sänkningen av ministrarnas arvoden med 5 % slopas 80
Överföring från moment 23.01.01 75
Överföring från moment 26.01.01 75
Överföring från moment 27.01.01 75
Överföring från moment 28.01.01 150
Överföring från moment 29.01.01 75
Överföring från moment 30.01.01 75
Överföring från moment 32.01.01 150
Överföring från moment 33.01.01 150
Överföring från moment 35.01.01 75
Sammanlagt 980

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 744 000
2014 budget 5 764 000
2013 bokslut 5 194 188

03. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Förklaring:Avsikten är att förvaltningsområdena från sina lämpliga omkostnadsanslag ska kunna komplettera finansieringen av nationella experter, om den centraliserade finansieringen inte är tillräcklig för att täcka alla kostnader för de experter som anses nödvändiga.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 000 000

20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 867 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli

2) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde

3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.


2015 budget 867 000
2014 budget 867 000
2013 bokslut 410 137

22. Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet

3) till betalning av statsunderstöd för forskning till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet.

Anslaget får användas till löneutgifter för personal vid statsrådets kansli i en omfattning motsvarande högst två årsverken. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 45 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för finanspolitiska utvärderingsrådet (överföring till moment 28.30.02) -100
Överföring från moment 28.30.02 35
Överföring från moment 29.40.03 7
Överföring från moment 30.20.(01) 285
Överföring från moment 30.20.02 6
Överföring från moment 30.40.(01) 79
Överföring från moment 30.60.(01) 367
Överföring från moment 30.70.(02) 46
Överföring från moment 31.50.01 165
Överföring från moment 32.20.01 98
Överföring från moment 32.20.02 789
Överföring från moment 32.20.05 19
Överföring från moment 33.02.03 -36
Överföring från moment 33.03.04 333
Överföring från moment 33.03.50 190
Överföring från moment 35.01.04 117
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 000
Sammanlagt 1 400

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 6 400 000
2014 budget 5 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 822 000 euro.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -178
Nivåförändring 550
Sammanlagt 372

2015 budget 3 822 000
2014 budget 3 450 000
2013 bokslut 3 729 715