Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

02. Republikens presidents kansliPDF-versio

Förklaring:Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens presidents kansli är en statlig fastighetsenhet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda.

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 175 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring:Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespisning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 444 8 585 8 225
Bruttoinkomster 48 50 50
Nettoutgifter 7 396 8 535 8 175
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 137    
— överförts till följande år 3 643    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 40
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -43
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring -257
Sammanlagt -360

2015 budget 8 175 000
2014 budget 8 535 000
2013 bokslut 8 903 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande.


2015 budget 600 000
2014 budget 600 000
2013 bokslut 464 067

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -4 000
Sammanlagt -4 000

2015 budget 2 500 000
2014 budget 6 500 000
2013 bokslut 3 679 173

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda. Anslaget får också användas för sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet, t.ex. för hyresutgifter för tillfälliga lokaler.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Ombyggnad av Presidentens slott 1 000
Utgifter som föranleds av användningen av tillfälliga lokaler 50
Ombyggnad av Talludden och sommarresidenset Gullranda 3 950
Sammanlagt 5 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -13 900
Sammanlagt -13 900

2015 budget 5 000 000
2014 budget 18 900 000
2013 bokslut 21 700 000