Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
              01. Omkostnader för Republikens presidents kansli
              02. Utgifter för pensionerade presidenter
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Ombyggnad
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Republikens presidents kansliPDF-versio

Förklaring: Enligt lagen om republikens presidents kansli (100/2012) ska kansliet bistå republikens president vid skötseln av presidentens uppgifter, ordna den service som republikens president och presidentens familj behöver samt svara för republikens presidents säkerhet och säkerheten i de utrymmen som står till presidentens förfogande. Dessutom ordnar republikens presidents kansli de administrativa tjänster som behövs.

Kansliet svarar för att pensionerade presidenter får sådana tjänster som avses i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994).

Republikens presidents kansli är en statlig fastighetsenhet som sköter och ansvarar för underhållet och behövliga och nödvändiga årliga och grundläggande reparationer och ombyggnader av fastigheterna Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda.

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 175 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespisning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 4448 5858 225
Bruttoinkomster485050
Nettoutgifter7 3968 5358 175
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 137  
— överförts till följande år3 643  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar40
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-43
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring-257
Sammanlagt-360

2015 budget8 175 000
2014 budget8 535 000
2013 bokslut8 903 000

02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande.


2015 budget600 000
2014 budget600 000
2013 bokslut464 067

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas samtliga mervärdesskatteutgifter under huvudtiteln.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-4 000
Sammanlagt-4 000

2015 budget2 500 000
2014 budget6 500 000
2013 bokslut3 679 173

75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till nödvändiga grundläggande reparationer och ombyggnader i Presidentens slott, tjänstebostaden Talludden och sommarresidenset Gullranda. Anslaget får också användas för sådana tilläggsutgifter för förberedelse, planering och genomförande av dessa projekt som påverkar kansliets egentliga verksamhet, t.ex. för hyresutgifter för tillfälliga lokaler.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Ombyggnad av Presidentens slott1 000
Utgifter som föranleds av användningen av tillfälliga lokaler50
Ombyggnad av Talludden och sommarresidenset Gullranda3 950
Sammanlagt5 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-13 900
Sammanlagt-13 900

2015 budget5 000 000
2014 budget18 900 000
2013 bokslut21 700 000