Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
              01. Utrikespolitiska institutets omkostnader
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 383 000 euro.

Förklaring: Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar samt utomstående projektfinansiering för forskning och kostnadsersättningar på sammanlagt 638 000 euro. Forskningsagendan för 2014—2016 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen. Institutet har också ett småskaligt forskningscenter för Förenta staternas politik och makt, som drivs med stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter3 5634 0184 021
Bruttoinkomster437680638
Nettoutgifter3 1263 3383 383
    
Poster som överförs   
— överförs från föregående år304  
— överförs till följande år435  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Retroaktivt beaktande av höjningarna av hyrorna för lokaler11
Lönejusteringar34
Sammanlagt45

2015 budget3 383 000
2014 budget3 338 000
2013 bokslut3 257 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 185 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i mervärdesskatteutgifterna på grund av anskaffningar av engångsnatur som gäller utrustning och datasystem17
Sammanlagt17

2015 budget185 000
2014 budget168 000
2013 bokslut181 147