Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 214 000 euro.

Förklaring:Av anslaget används 5 793 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har samt till två pågående projekt för utveckling av datasystem, vilkas kostnader är den huvudsakliga orsaken till anslagsökningen. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 421 000 euro. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens kansli har som mål att behandlingstiden för alla klagomål ska uppgå till högst ett år. Vid utgången av år 2013 var den genomsnittliga behandlingstiden 4,2 månader.

Uppgifterna för justitieombudsmannens kansli utvidgades då riksdagen den 5 april 2013 godkände en lagändring, genom vilken justitieombudsmannen utnämndes till nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (s.k. OPCAT-uppgift). Uppgiften som besöksorgan för slutna inrättningar och vårdinrättningar förutsätter tilläggsresurser. I anslaget har beaktats de ökade utgifterna för sakkunnigarvoden.

Människorättscentret inledde sin verksamhet år 2012 och dess i lag föreskrivna uppgifter är att

  • — främja informationen, fostran, utbildningen och forskningen i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
  • — utarbeta rapporter om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses,
  • —  ta initiativ och ge utlåtanden för främjande och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna,
  • — delta i det europeiska och det internationella samarbetet för främjande och tryggande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, och
  • — sköta andra motsvarande uppgifter som anknyter till främjandet och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret behandlar inte klagomål.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet för utvecklande av ett elektroniskt ärendehanteringssystem och reformprojektet för webbtjänsten vid Justitieombudsmannens kansli 159
Skötsel av Människorättscentrets i lag föreskrivna uppgifter 6
Sammanlagt 165

2015 budget 6 214 000
2014 budget 6 049 000
2013 bokslut 5 780 895