Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

10. Riksdagens kansliPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 900 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår kostnaderna för systemet med riksdagsledamöternas assistenter, varav beloppet av löne- och andra personalutgifter samt av assistenternas rese- och telefonkostnader uppgår till sammanlagt 7 477 000 euro. Anslaget för assistenter kan användas till ett försök, där riksdagsgruppen fungerar som assistenternas arbetsgivare i enlighet med vad kanslikommissionen särskilt beslutar.

Fastighetsbyråns, dataadministrationsbyråns och säkerhetsenhetens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataadministrationens avgifter för användningsrätt 100
Omkostnader 502
OSSE:s parlamentariska församling 678
Servicecentrets (Palkeet) bruksavgifter och projektet för ibruktagande av Kieku 281
Sammanlagt 1 561

2015 budget 55 900 000
2014 budget 54 339 000
2013 bokslut 52 354 786

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 087 000 euro.

Anslaget får användas till sådana inrednings- och inventarieutgifter, anskaffningar av utrustning, flyttnings- och transportkostnader samt hyreskostnader för lokaler och områden samt andra motsvarande driftsutgifter som den grundliga renoveringen orsakar.

Förklaring:Anslaget får användas till de driftsutgifter för den grundliga renoveringen som fastighetsbyrån, dataadministrationsbyrån och säkerhetsenheten budgeterat. Sådana utgifter är bland annat reparationer av inventarier i tillfälliga lokaler och i de lokaler som ska tas i bruk efter den grundliga renoveringen, anskaffningar av inredning, inventarier och utrustning, kostnader för byggande av it-system och deras anslutningar, flytt- och transportkostnader, hyreskostnader för tillfälliga lokaler och kostnader för ändring och planering av dem samt andra sådana hyreskostnader för lokaler och områden som uppkommer till följd av den grundliga renoveringen. Dessutom omfattar momentet löneutgifterna för den visstidsanställda personal som anställts på grund av den grundliga renoveringen.

Kostnaderna för inventarier och utrustning inom projektet för den grundliga renoveringen beräknas under det tioåriga projektet uppgå till sammanlagt ungefär 15 miljoner euro, kostnaderna för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ungefär 14 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing av den grundliga renoveringens omkostnader -1 678
Sammanlagt -1 678

2015 budget 7 087 000
2014 budget 8 765 000
2013 bokslut 4 207 627

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 600 000 euro.

Förklaring:Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i mervärdesskatteutgifterna 1 100
Sammanlagt 1 100

2015 budget 13 600 000
2014 budget 12 500 000
2013 bokslut 15 796 135

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparingar som gäller dataadministrationens utvecklingsprojekt -300
Sammanlagt -300

2015 budget 4 000 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 4 000 000

74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader.

Förklaring:Enligt programmet för den grundliga renoveringen är avsikten att anslaget år 2015 ska användas till slutfinansieringen av D-huset, som färdigställs i januari 2015, till den grundliga renoveringen av E-huset (fr.o.m. hösten 2014), omfattande logistik- och hissarbeten i VESPER-utrymmena, gatuarbeten på Arkadiagatan (inleds hösten 2014 och färdigställs i slutet av våren 2015), slutförande av gatuarbetena på Ainogatan, efterarbeten för slutförande av byggandet av underjordiska skyddsrum och andra underjordiska lokaler och arbeten för uppdatering av Lilla parlamentet. Beslut om andra än 2015 års anslag för den grundliga renoveringen fattas särskilt varje år.

Kostnaderna enligt helhetsplanen för den grundliga renoveringen uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 269,1 miljoner euro. De fördelas så att byggkostnaderna för lokaler ovan jord uppgår till 191,8 miljoner euro och byggkostnaderna för lokaler under jord till 77,3 miljoner euro. Från 2007 till utgången av 2013 har de realiserade utgifterna för den grundliga renoveringen uppgått till 119,6 miljoner euro.

Dessutom ingår i projektet kostnader för inventarier och utrustning, kostnader för tillfälliga lokaler och arrangemang samt flyttningskostnader. Dessa utgifter betalas med anslaget under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den grundliga renoveringens framskridande enligt plan 5 500
Sammanlagt 5 500

2015 budget 32 000 000
2014 budget 26 500 000
2013 bokslut 44 000 000