Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2015

60. Överföring till statens bostadsfondPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

Räntestödslån och statliga borgensförbindelser

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) och lån enligt lagen som gäller kort räntestöd för hyresbostadslån godkännas som understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 250 000 000 euro.

År 2015 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.

År 2015 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolagshus godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro.

År 2015 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro.

Det totala beloppet av statens ansvar enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 500 000 000 euro vid utgången av 2015. Lån som beviljas enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen.

Av statens bostadsfonds medel betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen som gäller kort räntestöd för hyresbostadslån, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen som gäller kort räntestöd för hyresbostadslån, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolagshus.

Uppskov, skuldsaneringar och ackord

För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2015 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 15 000 euro.

Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden.

Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion.

När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till högst 3 500 000 euro 2015. Om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar, får dessutom statens ansvar för aravalånekapital med stöd av 16 a § i aravabegränsningslagen uppgå till sammanlagt högst 1 500 000 euro 2015.

Understöd

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 120 000 000 euro.

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) med en begränsningstid på 40 år för användning av och överlåtelse till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 3 000 000 euro i kommunerna i huvudstadsregionen till dem som bygger hyresbostäder enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008). Startbidraget uppgår till 5 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

År 2015 får det i huvudstadsregionen av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas understöd för ändring av användningsändamål till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000 euro för ombyggnad av kontors- och industribyggnader till hyresbostäder. Understödet uppgår till högst 10 procent av de godkända ändringskostnaderna. Bostäderna ska användas som hyresbostäder i minst 5 år. Om understöd beviljas låneobjekt genom ombyggnadslån för boende i hyresbostad enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), uppgår understödet till högst 20 procent av de godkända ändringskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till ett sammanlagt belopp av högst 35 000 000 euro.

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett sammanlagt belopp av högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 100 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.

År 2015 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006).

Av statens bostadsfonds medel får det 2015 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare bestäms genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2013—2015 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden (810/2012).

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen av statens bostadsfonds medel 2015 bevilja sammanlagt högst 900 000 euro för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 35 procent av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.

År 2015 får det av Statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna understöd för att främja bostadsområdens livskraft och för att förhindra segregation till ett sammanlagt belopp av högst 4 000 000 euro. Understöd kan beviljas städer med tillväxtcentrum. Ett villkor för att understöd ska beviljas är att utvecklandet av bostadsområdena utgör en del av kommunens strategiska planering. Understöd kan beviljas för planering, utveckling och genomförande av lokaler och åtgärder som stärker områdets gemenskap och livskraft, för förbättring av förutsättningarna för kompletterande byggande samt för förbättring av boendemiljöns kvalitet och för en boendemiljö utan hinder. Understöd kan även beviljas forskningsinstitutioner för forskning som främjar genomförandet av ovannämnda projekt samt för produktion av undervisningsmaterial för etablering av goda verksamhetsmodeller. Dessutom kan miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet använda 200 000 euro per år till information i anslutning till utvecklandet av bostadsområden och deras byggnadsbestånd. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner kostnaderna för projekt som understöds och beviljar understödet. Understödet får uppgå till högst 20 procent av kostnaderna. När det gäller forsknings- och utredningsprojekt kan understödet uppgå till 80 procent.

Forskning och utveckling

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2015 använda högst 700 000 euro av statens bostadsfonds medel till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt.

Fullmakter att anskaffa medel

Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 500 000 000 euro.

Förklaring:I syfte att göra utbudet av hyresbostäder mångsidigare överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller kortfristigt räntestöd för hyresbostadslån. Vid sidan av det nuvarande räntestödssystemet upprättas det en ny räntestödsmodell där begränsningstiden är 20 år och det statliga stödet är mindre än i nuläget. Det säkerställs samtidigt att det nuvarande 40-åriga räntestödslånet är konkurrenskraftigt.

Räntestödslån som beviljas för byggande av egnahemshus slopas på grund av den ringa efterfrågan på dem.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag. Avsikten är att förbättra finansieringsförutsättningarna för ombyggnad av bostadsaktiebolagshus i synnerhet i förorterna samt att främja långsiktig och planmässig fastighetshållning. Statsborgen ska börja användas i stället för räntestödslån för ombyggnad av bostadsaktiebolag som nu kommer att slopas.

För att trygga tillgången på arbetskraft och näringslivets konkurrenskraft främjas utbudet av s.k. normala hyresbostäder genom ett startbidrag för hyresbostäder enligt den 40-åriga räntestödsmodellen som gäller till utgången av 2015. Understödet inriktas på Helsingforsregionen med beaktande av att situationen i Helsingforsregionen avviker från situationen i det övriga landet när det gäller kostnader och efterfrågan. I denna region erbjuder bostadsmarknaden inte i tillräcklig omfattning bostäder till rimliga priser för hushåll med små- eller medelstora inkomster, vilket utgör ett hot mot den ekonomiska tillväxten i regionen och samhällets allmänna intresse. Med startbidraget kan man förbättra små och medelstora aktörers förutsättningar att bygga hyresbostäder till rimligt pris genom att minska projektets behov av eget kapital.

I syfte att öka utbudet av hyresbostäder i huvudstadsregionen och göra det mångsidigare ska även beviljandet av de tidsbundna startbidrag i anslutning till borgenslån för byggande av hyresbostäder som tagits i bruk 2014 fortsätta. Understöden används för att stödja byggande av 600 bostäder per år. Även detta startbidrag minskar projektets behov av eget kapital.

I huvudstadsregionen tas även ett understöd för ändring av användningsändamål i bruk för att främja att kontors- och industribyggnader byggs om till hyresbostäder. För att understödet ska uppfylla kraven i EU:s bestämmelser om statligt stöd beviljas stödet som de minimis-stöd av mindre betydelse (kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, EUT 24.12.2013), om inte understödet beviljas genom räntestödslån för låneobjekt som ska användas som sociala hyresbostäder till rimligt pris. I fråga om objekt för vilka räntestödslån beviljas innebär understödet att eget kapital inte behövs för objekten som ska byggas om. Understödet används för att stödja byggandet av uppskattningsvis ca 100 nya hyresbostäder.

Understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) beviljas för reparation av bostäder för äldre och handikappade, byggande av hissar och reparationer i syfte att avlägsna rörelsehinder i bostadshus. Dessutom beviljas understöd för undersökning av konstruktioner i fuktskadade byggnader som orsakar hälsoskador. Andra reparationsunderstöd enligt den nämnda lagen beviljas inte. Energiunderstöd beviljas understödstagarhushåll med små inkomster, när åtgärden gäller ett bostadshus som består av högst två bostadslägenheter. Andra energiunderstöd beviljas inte.

Enligt statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram stöds åren 2013—2015 byggande av kommunalteknik i bostadsområden med understöd på 30 procent för byggande av kommunalteknik. För understöd reserveras årligen 15 miljoner euro. Genom understödet främjas byggandet av nya bostadsområden i tillväxtcentrum som har ingått MBT-intentionsavtal med staten. Understödet främjar samarbetet mellan kommunerna, en enhetlig samhällsstruktur samt en energieffektiv bostadsproduktion till rimligt pris. En förutsättning för att understöd beviljas är att kommunen uppvisar en redogörelse för genomförande av intentionsavtalet.

Understödet till boenderådgivningen fortsätter i anslutning till boendet för personer som behöver särskilt stöd i sitt boende. Genom verksamheten kan kostnaderna som föranleds av hyresskulder och vräkningar minskas. Boenderådgivning omfattar i allt högre grad att arbeta med personer med svåra sociala problem. Det är därför nödvändigt att boenderådgivningen utvecklas å ena sidan inom miljöministeriets förvaltningsområde i anslutning till fastighetshållning och å andra sidan på ett övergripande sätt som en mer omfattande och områdesspecifikt verkningsfull socialservice som hör till social- och hälsovårdsministeriet förvaltningsområde. I syfte att vidare utveckla och etablera boendeverksamheten 2015—2017 så att den blir en permanent verksamhet höjs understödets belopp till högst 35 procent. Samtidigt höjs fullmakten att bevilja understöd till 0,9 miljoner euro.

För genomförandet av det förvaltningsövergripande programmet för att främja bostadsområdenas livskraft och förhindra segregation reserveras för understöd årligen 4 miljoner euro 2013—2015 i enlighet med det bostadspolitiska åtgärdsprogrammet.

År 2015 är statens bostadsfond i praktiken skuldfri. För att jämna ut de tidsmässiga skillnaderna mellan de åligganden som betalas ur bostadsfonden och de inkomster som flyter in till fonden och för att säkerställa fondens likviditet ska fonden vid behov snabbt kunna anskaffa medel. Bostadsfondens skuld uppgick den 31 december 2013 till 280 miljoner euro.

Bostadsfondens finansieringsstruktur beräknas 2015 vara följande:

Bostadsfondens finansieringsstruktur 2015 (mn euro)

   
Uppskattat saldo 1.1.2015 100
Inkomster  
— Inkomster från bostadslån 565
— Inkomster från borgensavgifter 10
Utgifter  
— Utgifter för räntestöd och understöd 250
— Överföringar till budgeten 66
Uppskattat saldo 31.12.2015 359

2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 I tilläggsb.
2014 budget
2013 bokslut