Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 943 000 euro.

Förklaring:Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet främjar hållbart boende till rimligt pris genom att stödja det med verkställighet, styrning och tillsyn samt därmed anknuten utvecklingsverksamhet. Centralen sköter uppgifter som finansieras med medel ur statens bostadsfond och statsbudgeten och som gäller räntestödslån för bostäder samt statsborgen och statsunderstöd samt finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt för boende. Dessutom styr och övervakar centralen de allmännyttiga bostadssamfundens verksamhet och övervakar fastställandet av hyrorna för ARA-hyresbostäder, sköter riskhanteringen i fråga om lån och borgen samt ansvarar för informationstjänsterna i anslutning till boendet och bostadsmarknaden.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet betonar i sin verksamhet uppgifter som gäller hyresbostadsproduktion till rimligt pris, boende för grupper med särskilda behov och utvecklande av bostadsbeståndet. Centralen beaktar i synnerhet en förbättrad energieffektivitet, den åldrande befolkningens bostadsbehov och utvecklandet av bostadsområden. Centralen ansvarar för tillsynen över förfarandet med energicertifikat och ser till att dataregistret för energicertifikat upprätthålls.

Miljöministeriet uppställer följande preliminära resultatmål för resultatet av verksamheten vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 2015:

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

  • — betonar i sin verksamhet främjandet av den normala produktionen av hyresbostäder till rimligt pris särskilt i fråga om Helsingforsregionen och andra avsiktsförklaringskommuner och utvecklar beviljandet av stöd
  • — betonar genomförandet av projekt genom konkurrensförfaranden så att kostnaderna för projekten inte överstiger en rimlig nivå
  • — riktar investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov till de allra svagaste grupperna och stöder för sin del genomförandet av programmet för att förbättra äldres boende, verkställandet av det principbeslut som gäller boende för utvecklingsstörda och genomförandet av programmet för att minska långtidsbostadslösheten
  • — främjar förbättrandet av byggnaders energieffektivitet och en enhetlig samhällsstruktur
  • — ansvarar för tillsynen över fastställandet av hyror utifrån de reviderade bestämmelserna och säkerställer att självkostnadsprincipen genomförs
  • — främjar en lösning på problemen i fråga om hyreshussamfund som har ekonomiska svårigheter och som beviljats arava- och räntestödslån samt utvecklandet av bostadsbeståndet, fastighetsförvaltningen och den systematiska reparationsverksamheten
  • — utvecklar styrnings- och tillsynsverksamheten så att den är mera förutseende och har större inverkan och säkerställer samtidigt att stöden i samband med bostadsproduktionen riktas till invånarna
  • — ansvarar för genomförandet i praktiken av programmet för utvecklandet av bostadsområden samt för kommunikationen
  • — koncentrerar forsknings- och utvecklingsverksamheten till faktorer som gäller kvaliteten, ändamålsenligheten för boende och kostnaderna i fråga om ARA-bostäder med särskild betoning på de praktiska effekterna av resultaten.

De centrala prestationerna, utveckling

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Godkännande som räntestödslån, beslut st. 284 245 300 300
Understöd beviljade av ARA, utbetalningar st. 797 596 1 100 1 100
Understöd beviljade av kommunerna, utbetalningar st. 5 302 5 822 4 000 4 000
Understöd för byggande av hissar, beslut st. 131 70 170 170
Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, beslut st. 113 74 80 -
Understöd för utvecklande av bostadsområden, beslut st. - 53 50 50
Val av mottagare av överlåtelse 44 35 40 40
Befrielse från begränsningar, beslut st. 319 242 200 200
Upphandlingsbeslut som fattats med stöd av utvecklingspengar 32 27 25 25
Styrnings- och kontrollbesök i kommunala hyreshus och allmännyttiga samfund 14 22 18 18
Styrningsbesök i anslutning till riskhantering 12 11 12 12
Kontrollbesök i kommunerna i anslutning till beviljandet av reparations- och energiunderstöd, antal 5 5 5 5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 562 5 115 5 039
Bruttoinkomster - 96 96
Nettoutgifter 4 562 5 019 4 943
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 209    
— överförts till följande år 1 489    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -7
Indexhöjning av hyresutgifterna 8
Löneglidningsinbesparing -8
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -26
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -6
Ytterligare besparing i omkostnaderna -58
Sammanlagt -76

2015 budget 4 943 000
2014 budget 5 019 000
2013 bokslut 4 842 000