Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 309 300 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Penningautomatföreningen preliminärt kommit överens om följande resultatmål för understödsverksamheten år 2015:

Utgångspunkten för understödsverksamheten är understödsstrategins (2012—2015) tre huvudlinjer; understöd riktas till 1) främjande av hälsa och social välfärd, 2) förebyggande av problem som utgör ett hot mot hälsa och social välfärd och 3) hjälp till personer som drabbats av svårigheter.

Organisationerna erbjuder människor möjlighet att delta, vara aktiva och påverka samt att få bl.a. kamratstöd. De främjar hälsan och den sociala välfärden när det gäller organisationsmedlemmarna, olika specialgrupper, befolkningsgrupper eller hela befolkningen. Organisationerna är viktiga aktörer när det gäller att främja hälsa och social välfärd och när det gäller att utveckla nya arbetsformer i anslutning till verksamheten.

Främjandet av hälsa och social välfärd har gestaltats enligt de tre huvudlinjerna i Penningautomatföreningens understödsstrategi. Den första huvudlinjen omfattar funktioner för att öka välbefinnandet och stödja ett normalt vardagsliv samt öka gemenskapen och delaktigheten. I temaområdena ingår bl.a. att främja deltagande och medverkan, att göra det möjligt att leva på ett sätt och göra sådana val som gynnar välbefinnandet samt öka möjligheterna att påverka.

Den andra huvudlinjen omfattar funktioner för att förebygga problem och risker som hotar hälsan och den sociala välfärden. I temaområdena ingår bl.a. att upptäcka problem som kan hota hälsan och att ingripa i sådana i ett tidigt skede, att förebygga problem som hotar den sociala välfärden och tryggheten och att stödja individen att klara sig självständigt också i livets olika kriser samt att minska problem och risker genom att påverka deras uppkomst.

Den tredje huvudlinjen gäller hjälp och stöd i situationer som i synnerhet kräver hjälp och stöd också från medmänniskor. I temaområdena ingår bl.a. organisationernas initiativ till hjälp och stöd till medmänniskor, tillämpningen av ett användar- och klientperspektiv och beaktande av användares och klienters erfarenheter vid utvecklandet av service samt hjälp och stöd till utslagna för att de ska kunna använda de möjligheter och den service som samhället erbjuder.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämföras med näringsverksamhet. Understöden anvisas i enlighet med lagen om penningautomatunderstöd för organisationsverksamhet som genomförs utanför systemen för köptjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden anvisas beaktas också de utvecklingsprogram och liknande program som ingår i regeringsprogrammet i den utsträckning som de lämpar sig för understödssystem och verksamhet som bedrivs av medborgarorganisationer inom ramen för Penningautomatföreningens understödsstrategi och är förenliga med linjerna i resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och Penningautomatföreningen.

Användning av understödsanslaget åren 2013—2015

Från och med 2012 har dispositionsplanen för understödsanslaget gjorts upp enligt den uppdelning som anges av de tre huvudlinjerna.

Användningen av understödsanslaget enligt huvudlinjerna för understödsstrategin åren 2014—2015 (mn euro)

  2014 2015
     
Att befästa hälsa och social välfärd 90 90
Att förebygga problem som äventyrar hälsa och socialt välbefinnande 95 102
Att hjälpa och stödja personer med problem 123 117
Sammanlagt 308 309

Användningen av understödsanslaget åren 2013—2015 (mn euro)

  2013 2014 2015
       
Stödjande av strukturerna för organisationsverksamheten 90 92 84
Låg tröskel för deltagande och verksamhet 26 27 26
Semester- och lägerverksamhet 18 18 16
Påverkan och utbildning inom kommunikation 23 24 24
Främjande av hälsa och funktionsförmåga i grupp 41 42 42
Främjande av hälsa och funktionsförmåga för enskilda 32 33 36
Främjande och utveckling av boendet 21 21 31
Utveckling av servicesystem och verksamhetshelheter 30 31 32
Krishjälp 20 20 18
Sammanlagt 301 308 309

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2013—2015 (mn euro)

  2013 2014 2015
       
Allmänna understöd 53 54 62
Riktade verksamhetsunderstöd 135 138 141
Investeringsunderstöd 41 42 32
Projektunderstöd 72 74 74
Sammanlagt 301 308 309

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av Penningautomatföreningens intäktskalkyl under moment 12.33.90 1 300
Sammanlagt 1 300

2015 budget 309 300 000
2014 budget 308 000 000
2013 bokslut 301 000 000