Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 190 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2012 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2013 och 2014.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 114 600 000 euro att användas för semesterverksamhet, 61 000 000 euro för vikariehjälpsverksamhet och 15 000 000 euro för avgiftsbelagd avbytarhjälp. Av anslaget kommer uppskattningsvis 187 600 000 euro att behövas till betalning av förskott på statliga ersättningar och 3 000 000 euro till betalning av slutposter av statliga ersättningar.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare så att utgifterna för verksamheten minskar med 5 000 000 euro 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -5 000
Ändring i behovskalkylen -10 400
Sammanlagt -15 400

2015 budget 190 600 000
2014 budget 206 000 000
2013 bokslut 189 615 262