Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring:Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis. Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 dagars semester. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. Även personer som idkar växtodling kan få vikariehjälp. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga uppgifter som hör till skötseln av ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Pälsdjursuppfödare kan 2015 få avbytarservice för semester för högst 18 dagar och för extraledighet för högst 120 timmar mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet.

Regeringen överlämnar till riksdagen en proposition med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare. Lagen innehåller bestämmelser om renskötarnas möjlighet att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga högst 150 timmar årligen år 2015.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Lantbruksföretagare        
1. Semesterverksamhet        
Antal serviceanvändare 23 114 21 909 20 900 19 960
Antal avbytardagar 589 669 560 337 535 200 511 100
Antal avbytardagar/användare 25,48 25,58 25,60 25,60
Antal avbytartimmar 3 928 515 3 649 585 3 443 000 3 277 000
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,66 6,51 6,43 6,41
         
2. Vikarieverksamhet        
Antal serviceanvändare 9 500 8 897 8 480 8 100
Antal avbytardagar 427 830 398 913 380 800 363 700
Antal avbytardagar/användare 45,03 44,93 44,91 44,90
Antal avbytartimmar 3 001 390 2 764 852 2 627 500 2 509 500
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 7,02 6,93 6,90 6,90
         
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp        
Antal lantbruksföretagare som använder sig av avgiftsbelagd avbytarhjälp 11 722 11 381 10 920 10 460
Antal avbytardagar 102 058 102 752 101 600 100 240
Antal avbytardagar/användare 8,71 9,03 9,30 9,58
Avgiftsbelagd avbytarhjälp, antal timmar 691 369 682 353 673 000 664 600
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,77 6,64 6,62 6,63
         
Pälsdjursuppfödare        
1. Semester        
Antal serviceanvändare 679 700 721 743
Antal avbytardagar 11 679 12 600 12 978 13 374
Antal avbytardagar/användare 15,2 17,14 17,14 17,14
Antal avbytartimmar 80 487 88 200 90 846 93 618
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,89 7,00 7,00 7,00
         
2. Extraledighet        
Antal serviceanvändare 417 442 469 497
Antal avbytartimmar 45 336 53 040 56 280 59 640
Antal avbytartimmar/användare 109 120 120 120
         
Vikariehjälp för renskötare        
Antal serviceanvändare 210 - 220 220
Avbytartimmar 15 000 - 16 000 16 000
Antal avbytartimmar/användare 72 - 73 73
         
Förvaltning av avbytarservicen        
Hel- och deltidsanställda        
— Vid LPA 6 7 7 7
— Vid de lokala enheterna, varav 299 295 295 295
    — Personer i ansvarsställning 45 45 45 45
    — Kontorspersonal 23 20 20 20
    — Ledande avbytare 231 230 230 230
Antal lokala enheter 47 45 45 45
Antal ordinarie avbytare 4 498 4 400 4 400 4 400

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 190 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 §

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2012 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2013 och 2014.

Av anslaget kommer uppskattningsvis 114 600 000 euro att användas för semesterverksamhet, 61 000 000 euro för vikariehjälpsverksamhet och 15 000 000 euro för avgiftsbelagd avbytarhjälp. Av anslaget kommer uppskattningsvis 187 600 000 euro att behövas till betalning av förskott på statliga ersättningar och 3 000 000 euro till betalning av slutposter av statliga ersättningar.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare så att utgifterna för verksamheten minskar med 5 000 000 euro 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -5 000
Ändring i behovskalkylen -10 400
Sammanlagt -15 400

2015 budget 190 600 000
2014 budget 206 000 000
2013 bokslut 189 615 262

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring:Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 900
Sammanlagt 900

2015 budget 2 600 000
2014 budget 1 700 000
2013 bokslut 2 600 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om vikariehjälp för renskötare. Enligt förslaget ska grunderna för vikariehjälp och organiseringen av verksamheten fortsätta på samma sätt som därom bestäms i den gällande tidsbundna lagen 2014.


2015 budget 300 000
2014 budget 300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)

Under momentet beviljas 16 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och den lag om vikariehjälp för renskötare som kommer att utfärdas.

Förklaring:Av anslaget kommer uppskattningsvis 14 321 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 819 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -900
Sammanlagt -900

2015 budget 16 140 000
2014 budget 17 040 000
2013 bokslut 16 139 646