Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2015

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 790 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemet för uppföljning.

Förklaring:Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 11 790 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 2 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och -distribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd, nedskärning av engångsnatur -3 000
Hepatit B-vaccin till studerande 900
Inbesparing av engångsnatur -9 000
Sammanlagt -11 100

2015 budget 11 790 000
2014 budget 22 890 000
2013 bokslut 24 390 000