Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 439 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2015. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2013 utfördes 25 600 inspektioner, år 2014 uppskattas antalet vara 28 000 och år 2015 30 000.

Totala kostnader (1 000 €) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2013
utfall
%-andel årsv. 2014
mål
%-andel årsv. 2015
mål
%-andel årsv.
                   
Verksamhet på initiativ av myndigheterna 19 310 69 311 18 096 65 297 17 646 64 298
Verksamhet på initiativ av kunderna 4 757 17 77 5 568 20 91 5 539 20 92
Förvaltnings- och stödåtgärder 3 918 14 63 4 176 15 69 4 254 16 69
Sammanlagt 27 985 100 451 27 840 100 457 27 439 100 459
Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Inberäknat de gemensamma riksomfattande uppgifterna har uppgifterna för stödserviceenheten för ansvarsområdet arbetarskyddet jämnats ut och organiserats mellan ansvarsområdena för arbetarskyddet så att de effektivt stöder tillsynsverksamheten. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har en gemensam riksomfattande telefonrådgivning.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer ska motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har ett förnyat utbildningssystem. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 152 27 970 27 569
Bruttoinkomster 167 130 130
Nettoutgifter 27 985 27 840 27 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 564    
— överförts till följande år 6 185    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag i finansieringen av Valtimo-projektet -100
Produktivitetsfrämjande åtgärder -450
Löneglidningsinbesparing -57
Lönejusteringar 206
Sammanlagt -401

2015 budget 27 439 000
2014 budget 27 840 000
2013 bokslut 27 606 000