Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2015

70. Främjande av hälsa och funktionsförmågaPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder som utförs inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet

Ett av målen enligt strategidokumentet Ett socialt hållbart Finland 2020 är att arbetskarriärerna ska förlängas med tre år fram till år 2020. Enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som fastslagits 2011 ska regionförvaltningsmyndigheterna inom ansvarsområdet för arbetarskyddet rikta verksamheten så att, i jämförelse med 2010, 1) frekvensen i fråga om uppkomsten av yrkessjukdomar sjunker med 10 procent, 2) frekvensen i fråga om olycksfall i arbetet minskar med 25 procent och 3) den skadliga belastningen till följd av arbete minskar med 20 procent. Genom samarbete mellan intressentgrupperna och med sakkunnigorganisationernas stöd eftersträvas att man på arbetsplatserna omfattar de centrala principerna för säkerhetsledning så att arbetsförhållandena är säkra och sunda och att arbetslivets spelregler iakttas. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att arbetsgivare och andra ansvariga iakttar de förpliktelser som följer av lagstiftningen. Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet genomförs åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012—2015.

Utvecklingen av nyckeltal som beskriver löntagarnas arbetsförhållanden

  2008 2009 2010 2011 2012 20131)
             
Arbetsolycksfall som ersatts 141 400 116 700 124 000 130 500 126 500 123 000
Olycksfall på arbetsplatsen som ersatts, per miljon arbetstimmar, alla branscher 33 29 30 31 30 29,5
— byggnadsarbete 73 65 68 66 65 63
— industri 46 37 38 39 38 35
— transport och upplagring 50 43 45 49 49 46
Dödsfall som inträffat på arbetsplatsen och i arbetstrafiken 30 26 33 26 28 20
Dödsfall som inträffat i trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen 18 11 18 21 20 12
Källa: Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund            

1) Förhandsuppgift

Effektivitet
Verksamhet på initiativ av myndigheterna

Verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet riktas utgående från omvärldsanalyser till arbetsplatser där man med hjälp av tillsyn kan få den största nyttan av att spelreglerna i arbetslivet iakttas och av förlängda arbetskarriärer.

Tillsynen över spelreglerna i arbetslivet omfattar deltagande i bekämpningen av grå ekonomi, tillsyn över lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt tillsyn över kör- och vilotider. Vid bekämpning av grå ekonomi övervakar ansvarsområdena för arbetarskyddet särskilt anlitandet av utländsk arbetskraft, beställaransvarslagen, efterlevnaden av lagstiftning som gäller anställningsförhållanden och arbetstidslagstiftning samt användningen av ett bildförsett personkort med skattenummer för arbetstagare inom byggbranschen.

När det gäller förlängning av arbetskarriärerna koncentrerar man sig på förebyggande av skadlig belastning till följd av arbete, förebyggande av olycksfall i arbetet, tillsyn över hantering av kemikalierisker och trygg användning av kemikalier på arbetsplatser, tillsyn över fukt- och mögelproblem samt tillsyn över företagshälsovård.

Genom tillsyn som avser produktsäkerhet säkerställs att maskiner, personlig skyddsutrustning och kemikalier uppfyller förordningarna.

Systemen för säkerhetshantering påverkas genom tillsyn så att arbetsplatserna har fungerande praxis för identifiering och bedömning av risker, genomförande av åtgärder samt övervakning och uppföljning. Hur systemen för säkerhetshantering fungerar i praktiken konstateras bl.a. med hjälp av instrument för mätning av arbetsförhållandena. Effektiv information och samarbete med intressentgrupper stöder tillsynsverksamheten.

Verksamhet på initiativ av kunderna

Den efterfrågan från kunderna som gäller tillsynen över arbetarskyddet ska till alla delar bemötas inom överenskommen tid. Syftet är att den verksamhet som sker på initiativ av kunderna förenhetligas till innehåll och kvalitet inom ansvarsområdet för arbetarskyddet. Uppföljningsuppgifter för den verksamhet som sker på initiativ av kunderna fås via ett system för tillsynsuppgifter. För att effektivisera resursanvändningen utvecklas elektroniska tjänster samt informationsförmedling som stöder tillsynen.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor. Programmet Hälsa 2015 utgör grunden för den hälsofrämjande folkhälsoverksamheten.

Hälsoövervakningen (33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s nya kemikalielagstiftning (Reach-förordningen) och utveckla utredningen av fukt- och mögelskador i byggnader.

Mål:

 • — Att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar.
 • — Att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen.
 • — Att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten.
 • — Att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller Anskaffning av vaccin och bekämpning av smittsamma sjukdomar (33.70.20 och 33.70.22) ligger tyngdpunkterna på utveckling av vaccineringsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobläkemedelsresistens, förebyggande av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Mål:

 • — Att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, att förbättra influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. förekomsten av kikhosta, influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år).
 • — Att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi).
 • — Att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker).
 • — Att ytterligare utveckla systemet för uppföljning och bekämpning som är kompatibelt med WHO:s och EU:s system och som reagerar snabbt (systemutveckling).
 • — Att förhindra en ökning i behovet av hälso- och sjukvårdstjänster som föranleds av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (antal nya HIV-fall).
 • — Att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten.

Syftet med den hälsofrämjande verksamheten (33.70.50) är att upprätthålla och förbättra befolkningens hälsa samt arbets- och funktionsförmåga, minska riskfaktorerna i livsmiljön och minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Den hälsofrämjande verksamheten bedrivs effektivast genom omfattande och samtidiga åtgärder som vidtas gemensamt av flera olika aktörer.

De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 och andra riksomfattande program för hälsofrämjande.

Mål:

 • — Att effektivisera utvecklandet av hälsofrämjande verksamhet och tillämpningen av befintlig praxis samt samarbetet mellan olika aktörer i fråga om servicestrukturer som förnyas.
 • — Att särskilt stödja projekt, som beaktar och strävar till att minska hälsoskillnaderna mellan socioekonomiska befolkningsgrupper, inklusive könsrelaterade hälsoskillnader.
 • — Att stödja arbetet för rökfrihet bland barn och ungdomar, genom att ta hänsyn till skillnader mellan olika utbildningsstadier. Inom hälsovårdssystemet vidareutvecklas miniinterventioner som stöder rökstopp och metoder för tobaksavvänjning.
 • — Att förebygga och minska barns, ungdomars och barnfamiljers bruk av alkohol och andra rusmedel. Ibruktagandet av miniintervention för storkonsumenter av alkohol effektiviseras inom primärvården. Att stödja förebyggandet av problem som är förknippade med bruk av rusmedel.
 • — Att förebygga och minska befolkningens övervikt och sjukdomar med hjälp av kost och fysisk aktivitet. Viktiga målgrupper är barn, ungdomar och barnfamiljer. Att öka antalet personer som motionerar tillräckligt med tanke på hälsan. Att främja befolkningens hälsosamma kostvanor. Att stödja vardagsmotion och motion som upprätthåller muskelstyrkan hos äldre, särskilt personer med nedsatt funktionsförmåga.
 • — Att stödja framkomligheten i miljön och tillgängligheten för tjänsterna och därigenom jämlikheten mellan medborgarna.
 • — Att främja medborgarnas delaktighet och därigenom utvecklingen av ett sunt samhälle.
 • — Att främja och effektivisera förebyggandet av olyckor. Att främja utvecklandet och spridningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av fall- och motionsolyckor bland äldre personer samt olycksfall bland barn och ungdomar.
 • — Att stödja barns och ungas psykosociala utveckling och mentala hälsa. När det gäller vuxna är det ett centralt mål att förebygga mentala problem samt att stödja föräldraskap och föräldrarnas parförhållande. Bland äldre personer är målet att stärka användningen av metoder som främjar den psykiska hälsan som en del av social- och hälsovårdstjänsterna.
 • — Att effektivisera främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan bland unga och integrera sexualrådgivningen som ett fast inslag i social- och hälsovårdstjänsterna.

Anslaget för Utbildning av specialister i företagshälsovård (33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Mål:

 • — Att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med förordningen (1484/2001).
 • — Att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder.
 • — Att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2012—2015

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Hälsoövervakning        
Epidemier som sprids via vatten        
— antal epidemier 2 4 5 4
— antal insjuknade 530 220 200 100
         
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin        
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, % 38 40 40 40
Kikhosta, antal fall 541 192 300 300
Campylobakterier, antal fynd 4 273 4 068 4 200 4 200
Anmälningar om misstänkt epidemi 80 73 80 80
Tuberkulos, antal fall 276 269 270 270
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd 1 284 1 289 1 300 1 300
HIV, antal rapporterade fall 155 156 160 160
Hepatit C-virusinfektion, antal fall 1 164 1 174 1 200 1 200
Hepatit B-virusinfektion, antal fall 19 18 20 20
Gonorrésmitta, antal fall 314 268 280 280
Syfilissmitta, antal fall 206 157 160 160
Klamydiasmitta, antal fall 13 255 13 216 13 200 13 200
         
Utbildning av specialister i företagshälsovård        
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård 48 44 45 45

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Prioriteringsområden        
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol och narkotika 1 145 000 900 000 360 000 370 000
Främja funktionsförmågan och öka mängden motion 820 000 530 000 300 000 300 000
Främja hälsosamma kostvanor 550 000 650 000 340 000 315 000
Främja den mentala hälsan och förebygga våld 530 000 670 000 400 000 350 000
Främja den sexuella hälsan 175 000 275 000 275 000 280 000
Stödja säkerhet och tillgänglighet i miljön samt förebygga olyckor i hemmet och på fritiden 320 000 120 000 420 000 400 000
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet 1 560 000 635 000 1 035 000 915 000
Sammanlagt 5 100 000 3 780 000 3 130 000 2 930 000

01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 439 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för inspektion av finländska fartyg i utlandet och för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2015. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Verksamhetens resultat

Myndighetstillsynens effektivitet förbättras genom att tillsynen riktas och genom att säkerställa en tillsyn av jämn kvalitet vid systematiska kontrollbesök. Fördelningen och användningen av resurser inom prioriteringsområdena följs upp. Verksamhetssätten effektiviseras för att åtgärdernas produktivitet ska förbättras.

För inspektionsverksamheten uppställs följande mål:

År 2013 utfördes 25 600 inspektioner, år 2014 uppskattas antalet vara 28 000 och år 2015 30 000.

Totala kostnader (1 000 €) och årsverken inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2013
utfall
%-andel årsv. 2014
mål
%-andel årsv. 2015
mål
%-andel årsv.
                   
Verksamhet på initiativ av myndigheterna 19 310 69 311 18 096 65 297 17 646 64 298
Verksamhet på initiativ av kunderna 4 757 17 77 5 568 20 91 5 539 20 92
Förvaltnings- och stödåtgärder 3 918 14 63 4 176 15 69 4 254 16 69
Sammanlagt 27 985 100 451 27 840 100 457 27 439 100 459
Funktionell effektivitet

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet planeras resursanvändningen och riktas resurserna effektivt med beaktande av verksamhetens effektivitet.

Inberäknat de gemensamma riksomfattande uppgifterna har uppgifterna för stödserviceenheten för ansvarsområdet arbetarskyddet jämnats ut och organiserats mellan ansvarsområdena för arbetarskyddet så att de effektivt stöder tillsynsverksamheten. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har en gemensam riksomfattande telefonrådgivning.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att avgifterna för offentligrättsliga prestationer ska motsvara totalkostnaderna och att kvalitetsnivån på prestationerna är ändamålsenlig. Målet för den företagsekonomiska produktionen av prestationer är total lönsamhet.

Produktion och kvalitetsledning

Inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet bedrivs nära samarbete med arbetsplatserna, arbetsmarknadsorganisationerna och andra intressentgrupper. I synnerhet på regionnivå effektiviseras samarbetet mellan olika aktörer. Den sakkunskap som finns vid arbetshälsoinstitutet och andra sakkunniginstanser utnyttjas flexibelt som stöd för tillsynsverksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Metoderna för att planera och rikta in verksamheten inom regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet utvecklas och man följer upp hur de fungerar. Verksamhetens kvalitet och produktivitet förbättras, tillsynsmetoderna utvecklas och utvärderingen av verksamhetens olika delområden fortsätter.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Ansvarsområdena för arbetarskyddet har ett förnyat utbildningssystem. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 28 152 27 970 27 569
Bruttoinkomster 167 130 130
Nettoutgifter 27 985 27 840 27 439
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 564    
— överförts till följande år 6 185    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avdrag i finansieringen av Valtimo-projektet -100
Produktivitetsfrämjande åtgärder -450
Löneglidningsinbesparing -57
Lönejusteringar 206
Sammanlagt -401

2015 budget 27 439 000
2014 budget 27 840 000
2013 bokslut 27 606 000

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 790 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemet för uppföljning.

Förklaring:Genomförandet av vaccineringsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 11 790 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 2 500 000 euro. Det har beräknats att 211 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och -distribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd, nedskärning av engångsnatur -3 000
Hepatit B-vaccin till studerande 900
Inbesparing av engångsnatur -9 000
Sammanlagt -11 100

2015 budget 11 790 000
2014 budget 22 890 000
2013 bokslut 24 390 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 930 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (22/2005), för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.


2015 budget 930 000
2014 budget 930 000
2013 bokslut 930 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 660 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.


2015 budget 660 000
2014 budget 660 000
2013 bokslut 660 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 930 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -200
Sammanlagt -200

2015 budget 2 930 000
2014 budget 3 130 000
2013 bokslut 3 780 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring:Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdscentraler) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoinstitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård. De resurser som riktats till kostnaderna för utbildningen av specialister i företagshälsovård har lett till en tydlig ökning av antalet examina sedan 2005. Det har varit möjligt att utveckla innehållet i utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Dimensioneringen av anslaget baserar sig på att ersättningen för en examen uppgår till 64 700 euro och att 29 examina avläggs 2015. År 2013 avlades 44 examina och det beräknas att 45 examina avläggs år 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 000
Sammanlagt -1 000

2015 budget 1 900 000
2014 budget 2 900 000
2013 bokslut 2 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 072 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

Förklaring:Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.


2015 budget 1 072 000
2014 budget 1 072 000
2013 bokslut 972 000