Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 62 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 % vid andra privata vårdinrättningar.

Förklaring:Det beräknas att sammanlagt 1 700 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt ca 292 000 vårddagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2015. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Verksamhetens omfattning 2013—2015

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antalet inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalider      
— vårdplatser 1 700 1 700 1 700
— anstaltsvård, dagar 200 000 191 000 183 500
— intervallvård, dagar 42 500 38 900 35 500
— rehabilitering på anstalt, dagar 37 600 31 700 26 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -3 707
Sammanlagt -3 707

2015 budget 62 500 000
2014 budget 66 207 000
2013 bokslut 68 207 000