Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 122 902 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 20 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring:Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 10 200 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2015. Av dem får 4 820 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Penningautomatföreningen rf redovisar i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -200
Ändring i behovskalkylen -13 983
Övergång till 2015 års kostnadsnivå 1 964
Sammanlagt -12 219

2015 budget 122 902 000
2014 budget 135 121 000
2013 bokslut 139 562 986