Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

50. Stöd till veteranernaPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består främst av förmåner och rehabilitering för krigsinvalider, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst och makar till dessa samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Penningautomatföreningens avkastning.

Anslaget får också användas till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Vissa uppgifter om antalet krigsinvalider och frontveteraner

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Antal krigsinvalider vid årets slut 5 138 4 168 3 487 2 770
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut 2 612 2 430 2 200 2 050
Antal frontveteraner 33 206 27 836 23 836 20 000
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare) 8 343 7 498 6 900 5 400
Antal mottagare av frontunderstöd 145 128 105 80
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen 5 500 5 080 4 200 3 800
         
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering 5 200 4 346 4 000 3 500
         
Rehabilitering för makar till krigsinvalider        
— antal beslut om betalningsförbindelser 1 582 1 548 1 510 1 510

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 450 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring:Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2015 vara 36. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.


2015 budget 1 450 000
2014 budget 1 450 000
2013 bokslut 1 401 143

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 25 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av FP-index -200
Ändring i behovskalkylen -5 700
Sammanlagt -5 900

2015 budget 25 400 000
2014 budget 31 300 000
2013 bokslut 36 508 158

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 122 902 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av statlig ersättning för krigsinvalidernas anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 20 procent, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring:Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att ca 10 200 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2015. Av dem får 4 820 personer livränta.

Avsikten är att genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpa stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt att sörja för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Penningautomatföreningens avkastning. Penningautomatföreningen rf redovisar i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -200
Ändring i behovskalkylen -13 983
Övergång till 2015 års kostnadsnivå 1 964
Sammanlagt -12 219

2015 budget 122 902 000
2014 budget 135 121 000
2013 bokslut 139 562 986

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 62 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster

3) till betalning av statlig ersättning för anstaltsvård av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 % vid andra privata vårdinrättningar.

Förklaring:Det beräknas att sammanlagt 1 700 vårdplatser finns att tillgå vid krigsinvalidernas inrättningar och att sammanlagt ca 292 000 vårddagar fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar 2015. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås. Ersättningen för driftskostnaderna betalas på basis av ett avtal om priset på vårddagar och vårdbesök. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Verksamhetens omfattning 2013—2015

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Antalet inrättningar, vårdplatser och vårddagar för krigsinvalider      
— vårdplatser 1 700 1 700 1 700
— anstaltsvård, dagar 200 000 191 000 183 500
— intervallvård, dagar 42 500 38 900 35 500
— rehabilitering på anstalt, dagar 37 600 31 700 26 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -3 707
Sammanlagt -3 707

2015 budget 62 500 000
2014 budget 66 207 000
2013 bokslut 68 207 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Det beräknas att 1 510 personer får rehabilitering år 2015. Av dem är 20 krigsänkor. Rehabiliteringsperiodens längd är 2 veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2015 budget 3 100 000
2014 budget 3 100 000
2013 bokslut 3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 55 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Antalet mottagare av understöd 167 128 105 80
Understöd, euro/person 540 540 540 540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet utländska frivilliga frontmän -5
Sammanlagt -5

2015 budget 55 000
2014 budget 60 000
2013 bokslut 70 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliterings- eller vårdinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Rehabiliteringens kvalitet och kostnaderna för den ligger på samma nivå som för veteranrehabiliteringen. Antalet rehabiliteringsklienter beräknas år 2015 vara 2 900. Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vård och vårdbesök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och institutionsvårdsservicen uppnås.


2015 budget 3 500 000
2014 budget 3 500 000
2013 bokslut 3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 20 988 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring:Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner -4 400
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen 1 400
Sammanlagt -3 000

2015 budget 20 988 000
2014 budget 23 988 000
2013 bokslut 30 588 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Penningautomatföreningens avkastning från moment 33.50.56 beaktats.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att ca 18 630 personer får rehabilitering år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner -2 000
Sammanlagt -2 000

2015 budget 8 608 000
2014 budget 10 608 000
2013 bokslut 6 008 000