Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

40. PensionerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning sant finansiering av handikappförmåner och av bostadsbidraget till pensionstagare.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2013 till sammanlagt 1 513 425, av vilka 1 209 448 lyfte ålderspension, 280 338 familjepension, 243 318 invalidpension, 5 930 arbetslöshetspension, 20 433 deltidspension samt 18 304 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2011—2013 (mn euro)

  2011 2012 2013
       
Privata sektorn 12 895 13 829 14 715
Kommunala pensioner 3 569 3 858 4 142
Statens pensioner 3 802 4 009 4 194
Övriga offentliga sektorn sammanlagt 271 292 312
Arbetspensioner sammanlagt 20 537 21 988 23 363
Solita-pensioner 511 522 528
FPA-pensioner 2 550 2 595 2 615
Lagstadgade pensioner sammanlagt 23 598 25 105 26 506
       
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån. 1 264 1 333 1 394

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna, lantbruksföretagarpensionerna och den pension som intjänas under tiden för vård av barn och tiden för studier. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna och garantipensionerna finansieras av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Pensionstagare 2012
utfall
2013
utfall
2014
arvio
2015
arvio
         
Mottagare av sjömanspension 8 684 8 524 8 600 8 700
Mottagare av lantbruksföretagarpension 169 562 164 718 159 340 153 720
Mottagare av företagarpension 215 345 216 030 230 310 238 970
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare 4 372 4 544 4 200 4 090
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater 12 534 11 802 11 484 11 090
Mottagare av barnpension 19 813 19 088 18 900 18 800
Mottagare av efterlevandepension 6 224 5 883 5 800 5 700
Mottagare av folkpension 648 316 641 014 637 000 629 000
Mottagare av garantipension 103 840 102 864 101 800 100 700

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Antal försäkrade 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Försäkrade enligt SjPL 7 600 7 600 7 600 7 600
Försäkrade enligt LFöPL 73 334 70 488 67 850 65 260
Försäkrade enligt FöPL 238 500 240 291 240 200 239 000
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL 2 600 2 776 2 800 2 800
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare 93 100 91 040 89 200 87 200

Verksamhetens omfattning 2012—2015

Genomsnittliga pensioner 2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.) 1 236 1 470 1 520 1 540
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.) 347 373 400 423
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.) 1 003 1 143 1 143 1 143
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare 575 608 616 627
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.) 174 175 176 179
Genomsnittlig folkpension (€/mån.) 293 304 302 299
Genomsnittlig garantipension (€/mån.) 122 126 126 128

Verksamhetens omfattning 2012—2015, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Antal mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare 184 186 186 820 190 390 192 490
Utbetalade bostadsbidrag för pensionstagare, mn 441,5 465,6 497,3 526,0
Antal mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 229 935 232 418 235 700 237 600
Mottagare av handikappbidrag 43 029 45 420 46 600 46 600
Mottagare av kostersättning 31 283 32 447 33 600 34 700
Utbetalade handikappförmåner, mn euro 555,3 593,7 613,1 632,0

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Staten deltar i finansieringen av dessa. Staten svarar för de pensioner som intjänas för tiden för vård av barn under 3 år och för tiden för studier.

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är ringa. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Syftet med bostadsbidraget till pensionstagare är att ersätta de utgifter pensionstagare med små inkomster har för sitt boende och syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna är vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och kostersättning.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 61 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -600
Ändring i behovskalkylen 100
Sammanlagt -500

2015 budget 61 500 000
2014 budget 62 000 000
2013 bokslut 56 602 949

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 624 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmånsutgifterna beräknas vara 78 % år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -5 600
Ändring i behovskalkylen 26 800
Sammanlagt 21 200

2015 budget 624 200 000
2014 budget 603 000 000
2013 bokslut 584 000 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 100 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas år 2015 vara 23,7 % i fråga om personer under 53 år och 25,25 % för personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 073 000 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 102 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 81 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -7 600
Ändring i behovskalkylen 17 600
Sammanlagt 10 000

2015 budget 100 000 000
2014 budget 90 000 000
2013 bokslut 70 000 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Statens ersättning betalas ut med ett års fördröjning. Det anslag som ska reserveras i budgeten gäller ersättningarna för 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 800
Sammanlagt 800

2015 budget 3 800 000
2014 budget 3 000 000
2013 bokslut 1 349 703

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring:Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas i sin helhet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -2 200
Sammanlagt -2 200

2015 budget 15 000 000
2014 budget 17 200 000
2013 bokslut 16 000 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 742 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981)

5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005)

6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna i sin helhet. Staten ska dessutom trygga folkpensionsfondens likviditet.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2015 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 359
Garantipension 153
Handikappförmåner 632
Bostadsbidrag för pensionstagare 526
Omkostnader 74
Överföringar till pensionsansvarsfonden 15
Sammanlagt 3 759
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 1
Statens andelar av förmånerna 3 672
Statens andel av omkostnaderna 73
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -3
Sammanlagt 3 743

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing för FPA -1 800
Partiell frysning av FP-index -20 900
Ändring i behovskalkylen 15 200
Sammanlagt -7 500

2015 budget 3 742 000 000
2014 budget 3 749 500 000
2013 bokslut 3 709 896 890