Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 245 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Folkpensionsanstalten får använda högst 72 900 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 9 200 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt deltar de försäkrade och staten i finansieringen av sjukvårdsförsäkringens utgifter med lika stora delar.

Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna samt staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 0,1 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten ska också trygga sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den behovsprövade rehabilitering som Folkpensionsanstalten ordnar fördelar sig på individuell rehabilitering, individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen uppbärs år 2015 hos samtliga försäkrade en sjukvårdspremie på 1,33 %. När premien uppbärs på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,50 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie ut hos löntagare och företagare för sjukförsäkringens dagpenning till ett belopp av 0,77 % för löntagare och 0,9 % för företagare, medan en sjukförsäkringsavgift på 2,07 % tas ut hos arbetsgivare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen. Enligt förslaget ska statens andel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen minska med 51 800 000 euro 2015. Samtidigt förlängs giltighetstiden för lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen så att betalning av sjukförsäkringsersättningar för privat vård i offentliga sjukvårdens utrymmen fortsätter även efter den 30 april 2015. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 70 000 euro. Dessutom sänks utgifterna för behovsprövad rehabilitering med 14 300 000 euro för att verkställa regeringens sparbeslut.

I anslutning till de besparingar som hänför sig till sjukvårdsförsäkringens utgifter åren 2013—2015 och fördelningen av besparingarna på staten överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen. Enligt förslaget kommer statens andel av finansieringen av sjukvårdsförsäkringen från ingången av 2015 att vara 44,9 procent och de försäkrades andel 55,1 procent. Genom ändringen av finansieringen sänks statens utgifter med 228 000 000 euro. Genom den temporära ändringen av finansieringsandelarna som gäller till utgången av 2014 har statens andel sänkts med 153 000 000 euro.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner så, att en partiell rehabiliteringspenning kan beviljas inom FPA:s rehabilitering från den 1 oktober 2015. Förslagets konsekvenser i fråga om dimensioneringen av anslaget är ringa.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition enligt vilken man övergår till debitering av verkliga kostnader i stället för fasta kostnader i fråga om pensionstagare som är bosatta i Finland men som något annat medlemsland har kostnadsansvar för. Då ska också kommunerna få ersättning från staten för den sjukvård de har gett. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 700 000 euro.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2015 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar 880
Föräldradagpenningar 1 146
Dagtraktamenten för OFLA 6
Rehabiliteringspenningar 94
Företagshälsovård 339
Omkostnader 74
Företagarnas tilläggsdagar 7
Fondens andel på 8 % 4
Sammanlagt 2 550
   
Sjukvårdsförsäkring  
Läkemedelsersättningar 1 355
Resor 307
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 56
Läkararvoden 75
Tandläkararvoden 97
Övriga ersättningar för sjukvård 95
Rehabiliteringsservice 327
Omkostnader 135
Fondens andel på 8 % 3
Sammanlagt 2 450
Utgifter sammanlagt 5 000
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 664
Arbetsgivarnas avgifter 1 682
Företagarnas tilläggsdagar 7
Statlig medfinansiering 139
Överskott/underskott år 2013 54
Sammanlagt 2 546
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter 883
Förmånstagarnas premier 397
Statlig medfinansiering 1 107
Överskott/underskott år 2013 52
Sammanlagt 2 439
Inkomster sammanlagt 4 985
   
Statens andelar sammanlagt 1 245
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldrapenningar 1
Minimidagpenningar 135
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 3
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 995
Andel av omkostnaderna 64
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 47

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Debitering av kostnader för pensionstagare som ett annat medlemsland har kostnadsansvar för utgående från verkliga kostnader 700
Förlängning av giltighetstiden för den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen 70
Försöksprojektet med studerandehälsovård för yrkeshögskolestuderande avslutades den 31 juli 2014 -200
Omkostnadsbesparing för FPA -1 800
Partiell frysning av FP-index -200
Sparbeslut -66 100
Ändring i behovskalkylen 24 305
Ökning av resekostnader på grund av koncentrering av tandvårdsjour 25
Sammanlagt -43 200

2015 budget 1 245 000 000
2014 budget 1 288 200 000
2013 bokslut 1 208 133 512