Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 272 000 euro.

Anslaget får användas

1) för omkostnader för en nationell kontaktpunkt som placeras vid Folkpensionsanstalten

2) för ersättning av utgifter som föranleds av grundandet av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården och dess verksamhet samt för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken vid sekretariatet för tjänsteutbudsrådet som fungerar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla kraven i patientdirektivet (2011/24/EU). Vid Folkpensionsanstalten har placerats en sådan nationell kontaktpunkt, som förutsätts enligt artikel 6 i patientrörlighetsdirektivet och vars uppgifter är att sammanställa, producera och distribuera information om utnyttjandet av hälsovårdstjänster och ersättning av kostnader som det föranleder i Finland och i andra EU-stater. Informationsinnehållet för informationsportalen, som är kontaktpunktens huvudsakliga informationskanal, produceras av flera nationella myndigheter och andra aktörer som sköter myndighetsuppgifter.

I syfte att genomföra patientrörlighetsdirektivet inrättades tjänsteutbudsrådet 2014. Direktivet förpliktar att ersätta endast sådan utomlands given vård, som ersätts i patientens hemland, dvs. som omfattas av hälso- och sjukvårdssystemet i staten i fråga. Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland har inte tidigare fastställts i detalj. Rådet som inrättades för fastställande av tjänsteutbudet har till uppgift att ge rekommendationer om vilka åtgärder, undersökningar samt vård- och rehabiliteringsmetoder som ingår i hälso- och sjukvården och som ska omfattas av tjänsteutbudet eller avgränsas från tjänsteutbudet, fastställa tillämpningsprinciperna för tjänsteutbudet och uppdatera dem regelbundet. Dessutom anger rådet den vård och de patientgrupper i fråga om vilka tjänsteutbudet ska fastställas närmare och utför detta. Rådet bedömer och anger sådan vård som är ineffektiv och föga kostnadseffektiv och som inte hör till tjänsteutbudet. Rådet bedömer också om de nya förfarandena som tillämpas inom hälso- och sjukvården kan godkännas för allmänt bruk och således kan omfattas av tjänsteutbudet. Rådet kan även fastställa att någon vårdform eller -metod som tidigare har hört till det nationella tjänsteutbudet inte ska ingå i det om det inte längre finns grunder för användning av den.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 1 272 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 1 272 000
2013 bokslut 267 000