Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 428 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Förklaring:Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 500 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från och med den 1 januari 2015. Enligt förslaget ändras den av kommunerna finansierade andelen av arbetsmarknadsstödet så att kommunen finansierar 50 procent av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i 300—999 dagar, och finansieringsandelen stiger till 70 procent i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar.

Det anslag på 125 000 000 euro som reserverats till betalning av grunddelen av den lönesubvention som med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice betalas till arbetsgivaren för de personer som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet i minst 500 dagar eller arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 130 dagar och uppfyller villkoren i 11 kap. 8 § i lagen eller som är under 25 år och har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet utan avbrott i minst 65 dagar samt till betalning av en andel som motsvarar startpengens grunddel till personer som är berättigade till arbetsmarknadsstöd med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice överförs till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under moment 32.30.51. Överföringen möjliggör en flexiblare användning av anslaget. Lönesubventionen och startpengens grunddel budgeteras enligt kontantprincipen.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 269 200 000
— kommunernas finansieringsandel -432 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 443 300 000
— kostnadsersättningar 88 300 000
Integrationsstöd  
— under arbetslöshetstiden 41 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 103 300 000
— kostnadsersättningar 24 900 000
Ökning av likviditetsbeloppet 15 000 000
En överföring av lönesubventionen och startpengens grunddel som betalas av NTM-centralerna till ANM -125 000 000
Sammanlagt 1 428 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Andelen grunddel av lönesubventionen och startpengen för dem som får arbetsmarknadsstöd (överföring till moment 32.30.51) -125 000
Inverkan på aktiveringen till följd av överföringen av ansvaret för finansieringen 15 000
Partiell frysning av FP-index -10 600
Ändring i behovskalkylen 292 800
Ökning av likviditetsbeloppet 15 000
Överföring av ansvaret för ordnande och finansiering av arbetsmarknadsstödet för långtidsarbetslösa (300 dygn) till kommunerna -150 000
Sammanlagt 37 200

2015 budget 1 428 000 000
2014 budget 1 390 800 000
2013 bokslut 1 340 780 142