Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 189 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel.

Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen, den därtill anslutna barnförhöjningen, de förhöjningsdelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service och tilläggen för omställningsskyddet finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar de förhöjningsdelar som betalats under arbetslöshetstiden. De arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och vissa lagar som har samband med den från och med den 1 januari 2015. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 50 000 000 euro.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 243 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 41 000 000
Kostnadsersättningar 10 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier -105 000 000
Sammanlagt 189 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -50 000
Partiell frysning av FP-index -1 800
Ändring i behovskalkylen -3 680
Sammanlagt -55 480

2015 budget 189 000 000
2014 budget 244 480 000
2013 bokslut 199 850 000