Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

60. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 152 400 000 euro.

Anslaget får användas till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten.

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet bestäms enligt 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas 35,2 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader år 2015.

Staten deltar med 200 000 euro i kostnaderna för uppbyggnad av ett datasystem för elektroniskt informationsutbyte inom EU 2015.

Staten finansierar via servicefonden kostnaderna för upprätthållandet av elektroniska datasystemtjänster för uppgifter om hälsotillstånd i den utsträckning som användarnas avgifter inte täcker dem.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Allmänna fonden för social trygghet 152 200 000
Elektroniskt informationsutbyte inom EU 200 000
Sammanlagt 152 400 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing för FPA -3 700
Ändring i behovskalkylen -5 400
Överföring av utbetalningen av utkomststödet till FPA, investeringsutgifter 2 200
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -400
Sammanlagt -7 300

2015 budget 152 400 000
2014 budget 159 700 000
2013 bokslut 154 060 000