Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Migration
              22. Frivillig återresa

Statsbudgeten 2015

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 71 236 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till projekt som finansieras av EU när det gäller interna omplaceringar inom EU

5) till tolknings- och översättningsutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2022 är 1 050 personer.

Förklaring:Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra organisationer eller stiftelser om ordnande av mottagningstjänsterna och ersättningen av kostnaderna för det, dock så att man snabbt och flexibelt kan frigöra sig från avtalen.

Avsikten är att dimensionera inkvarteringskapaciteten så att den motsvarar behoven av inkvartering. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster strävar man efter att förbättra kostnadseffektiviteten bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § i den lagen bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för visum för genomresa eller för resa ur landet.

Kostnader för mottagnings - och förvarsenheter 1) /euro/år

  2020
utfall
2021
uppskattning
2022
mål
       
Totala kostnader för mottagandet 130 541 180 102 200 000 80 300 000
— de genomsnittliga totala kostnaderna för mottagande av asylsökande/person/dygn (exkl. moms) 44 44 44
— kostnader per enhet för förläggningar/person/dygn (exkl. moms) 50 52 54
— kostnader för minderåriga i grupphem/person/dygn (exkl. moms) 215 150 300
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person/dygn (exkl. moms) 94 150 180
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person/dygn 343 340 340
— kostnad för privat inkvartering/person/dygn (exkl. moms) 16 16 16

1) Klientutgifter för mottagning (mom. 26.40.01 och 26.40.21), köpta mottagningstjänster (mom. 26.40.01 och 26.40.21), statens förläggningar och förvarsenheter (mom. 26.40.01), mottagningspenning (mom. 26.40.63).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klientutgifter för mottagning sammanlagt 63 437 000
Företrädande av barn 115 000
Övriga utgifter för inresa 3 145 000
Tjänster för hjälp till offer för människohandel 2 074 000
Kostnader som gäller kvotflyktingars inresa 2 085 000
Sammanlagt 70 856 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dimensionering enligt det uppskattade antalet asylsökande -6 661
Justering av antagandena om migrationen -18 800
Uppskattning av anslagssituationen under momentet och den minskning som föreslås på basis av den -3 890
Överföring av verksamheten vid förläggningen i Helsingfors (överföring till moment 26.40.01) -4 027
Sammanlagt -33 378

2022 budget 71 236 000
2021 III tilläggsb. -20 679 000
2021 budget 104 614 000
2020 bokslut 97 433 000